Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1892

Anmärkning

{1892 den 28 December i Sockenstugan}

Närvarande voro: undertecknad
ordförande samt Herrar S. Persson
H. Persson, Thorild, Westersson
Jonsson, Söderbäck, Korell, Anders
son och O. Eriksson, hvaremot Herr
S. Starck uteblef utan anmäldt
förfall

§182
Hos Nämnden hade enkan Maximiliana
Mathilda Charlotta Wetterström gjort fram-
ställning om understöd hvilket ock
beviljades med sex Kronor, hvarjemte
åt henne anslogs ett understöd af 6 Kronor
i månaden att utgå från och med den 2
nästkommande Januari; men som enkan
Wetterström synes ega hemortsrätt i
Stockholms Stad, så skulle beloppet
af nämnda Kommun återsökas.


[MARG:{M:a. M:a. C. Wetterström
fr. Stockholm}]

§193.
Nämnden delgafs Kungl. KammarRät-
tens utslag den 8 sistlidne November,
hvilket, likasom Läns Styrelsens utslag
i samma ärende, ålägger Strengnäs Socken
ersätta fattigvårdskostnad för pigan Sofia
Björlings oäkta dotter Ida Wilhelmina;
och beslöts att utslaget skall bland kom-
munens handlingar förvaras ock för-
skjutna beloppet behörigen uttagas.

[MARG:{Ida W:a Björling
fr. Strengnäs}]

§194
Föredrogos ansökningshandlingar från
Stockholms Kommun rörande ersätt
ning för sjukvårdskostnad för
trädgårdsdrängen Emil Ludvig Rosenberg;
men som bemälde person ej eger hemorts

{1892 den 28 December i Sockenstugan}

rätt i Fors Socken så skulle ordföranden
i afgifvande förklaring bestrida krafvets
befogenhet.

[MARG:{Emil. Ludv. Rosenberg}]

§185.
Uppå gjord framställning beslöt nämnden
följande förändrade indelning af fattig
vårdsrotarne inom Kommunen, nemligen

{6 Roten Herr S T Persson}
Flackersta, Hagby och Svallinge

{7 Roten Herr O. Eriksson}
Gredby och Lundby

{8 Roten Herr A.J. Korell}
Berga, Faskunge, Frönäs, Hattran
Kråktorp, Lund, Skölby, Wiby och
Åsby

{11 Roten, Herr J.G. Andersson}
Flacksta, Kohlsta och Stenby

[Marg:{Fattigrotar}]


§186
Nämnden delgafs Kongl. Kammar Rättens
utslag den 31 sistlidne Oktober, hvilket
likasom Läns Styrelsens utslag i samma
ämne, ålägger Fors Socken ersätta Norr-
köpings Stad sjukvårdskostnad för
jernarbetaren Albin Theodor Spännare;
och beslöt nämnden att låta vid det
gifna utslaget bero, samt gifva ordföran
den i uppdrag infordra och liqvidera
kostnadsräkning.

[MARG: Albin Th. Spännare}]

§187
Nämnden delgafs Konungens Befall
ningshafvandes i länet utslag den 21
dennes, hvarigenom Eskilstuna Stad
blifvit ålagd ersätta Fors Socken fattig
vårdskostnad för sinnessvaga Anna

{1892 den 28 December i Sockenstugan.}

Bernhardina Strömberg; och beslöt nämn-
den att utslaget skall bland kommunens
handlingar förvaras och förskjutna be-
loppet behörigen uttagas.

[MARG:{Anna Bernh:a Strömberg}]

§188.
Nämnden beslöt att åter sammanträda
omedelbart efter KommunalStämmans
slut den 7 nästkommande Januari, då
äfven detta protokoll skall justeras

[MARG:{Sammanträde.}]

Som ofvan

/A.Svedin/

Justeradt

/H. Persson/
/Joseph Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105016.

Personrelationer