Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1887

Anmärkning

{1887 den 28 December}

N:de: Undertecknad ordförande samt
Herrar C. O. Jonsson, S. Persson,
C. H. Bergstedt, A P. Andersson
och C. G. Pettersson.

§108.
Herrar O. Eriksson och Kopparslagaren A. L.
Hollstein hade ingifvit en skrift med anhållan
att lån för hvilket de häftade i skuld till
Fors Sockens Rothoffska fond och lasaretts
fonder måtte från den 1 juli få lösen
med endast fem procents ränta i stället för
nu Sex eller ock med fem och en halft pro-
cent med rättighet till årlig amortering
af 1000 Kronor; kunde intet af dessa båda
förslag bifallas skulle lånet anses upp-
sagdt till betalning förenämnda dag den
1 juli nästkommande år; samtidigt gjorde
O. Eriksson i Lundby genom Nämndeman Lars-
son i Flacksta anbud att merberörda dag
öfvertaga förberörda medel mot säkerhet
af inteckning i Lundby {under} halfva texe-
ringsvärdet. Vid öfvervägande af detta
beslöt att lånet å 6000 Kronor härmed
skall anses uppsagdt samt att beloppet
skall lemnas till O. Eriksson i Lundby
mot den af honom erbjuda säkerhet; dock
skall Eriksson affordras skriftlig förbindel-
se i enlighet med merberörda erbjudande,
på det ränteförlust ej må förorsakas
Kommunen.

[MARG: {Lån å 6000 Kr.}]

§109.
A. F Eriksson i Flacksta hade gjort an-

{1887 den 28 December.}

sökning, att å hans Skuld till Rothoffska
fonden å 2000 Kronor räntan måtte från
och med den 1 nästkommande juli ned-
sättas från sex till fem för hundradet
om året; i betraktande af att som säker-
het för detta lån lemnats inteckning i
Flacksta {under} halfva taxeringsvärdet samt
då å sådana säkerhetshandlingar numera
högre ränta än fem procent ej kan
erhållas, beslöt nämnden bifalla den
gjorda ansökningen.

[MARG: {Lån å 2000 Kr}]

§110
Herrar S. Persson och C. H. Bergstedt
utsågos att Lördagen den 31 dennes justera
detta protokoll hos ordföranden.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

justeradt d. 31 Dec, 1887
/C. H. Bergstedt/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105015.

Personrelationer