Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 april 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 april 1906

Anmärkning

{I Prostgården den 28 April 1906}

Närvarande:Nämndens samtliga ledamöter
utom Herrar Hyltén-Cavallius och
Thorild,hvilkas förfall godkändes.

{§70}
Fattigvårdsstyrelsen godkände utbetald be-
grafningskostnad,15 kronor,vid understöd-
tagerskan änkan Carolina Norstedts från-
fälle den 22 dennes,likaså henne tilldelad medicin un-
der hennes sista sjukdom, samt beslöt,
att de möbler m.m.änkan Norstedt vid sin död kvar-
lämnade och som äljest skulle tillfal-
la Fors kommun,finge öfvertagas
af hennes dotter Eugenia Nordstedt,
såsom ersättning för den vård hon äg-
nat modern.

[MARG:Carolina Norstedt]

{§71.}
Styrelsen beslöt att under den tid
som återstår till dess skollofskolonier-
na utsändas för 12 kronor per må-
nad hos lokomotiveldaren Erlandsson
i Nyfors N:o 66 utackordera sonen till
i §54 omnämnde J.A.Blomqvist.Af än-
kan Blomqvist framställd begäran om
hyresbidrag för 3:e kvartalet bordlades till
vidare.

[MARG:J.A.Blomqvists son]

{§72.}
Att den 3 nästkommande Maj med
kommunalnämndens befogenhet förrätta
den vanliga hälsovårdssynen utsågos
utom undertecknad ordförande,Herrar
Laurén,Lindqvist,Nilsson,Starck,Thorild
och Westergren.

[MARG:Hälsovårdssyn]

{§73.}
På därom framställdt förslag beslöts att
de i hälsovårdssynen deltagande ledamö-
terna skulle undersöka huruvida golfven
vid Tacktorp behöfde omläggas samt sto-

28.4.06

lar till matsalen,i stället för bänkar,anskaf-
fas.

[MARG:Reparationer v.Tacktorp]

{§74}
Den 22 dennes hade,på grund af läkares
föreskrift,arbetaren Anders Gustaf Stenman
från Gredby gård intagits vid fattigvårds-
anstalten,hvarest den 25 dennes aflidit.

Men då Stenman som fört ett kringflac-
kande lif och nu led af delirium,senast varit skrifven i går-
den N:o 401 i Eskilstuna,skulle staden
sökas för ersättningen för hans vård,
skjuts till fattigvårdsanstalten,hämtning
af läkare likkista och likskjuts.

[MARG:A.G.Stenman]

{§75}
Efter kungörelse om infordrande anbud
å förnödenheter hade sådana aflämnats
af Herrar J.Jonson och G.E Qvick samt
Arbetarnes handelsaktiebolag;och upp-
drogs åt undertecknad ordförande att
jämte Herrar Thorild och Westergren i sam-
råd med föreståndare Jansson pröfva
anbuden.

[MARG:Leveransanbud]

{§76}
I §52 senast omnämnda familjen Tillström
hade intagits vid fattigvårdsanstalten hvarvid
en af dem på afbetalning inköpt symaskin
tillfullo betalts med 38 kronor.Dottern Elsa,
15 år gammal,skulle erhålla plats i Ärila
hvarvid husbonden borde förbindas att an-
svara för henne till dess hon blefve kon-
firmerad.

[MARG:Familjen Tillström]

{§77.}
Af Stockholms fattigvårdsnämnd sökt
ersättning för i§ 93/05 omnämnda Lydia Char-
lotta Wilhelmina Skebergs vård skulle bestridas,
enär hon redan år1901 flyttade från socknen.

[MARG:Lydia Ch.W:a Skeberg]

{§78}
Föredrogs Kungl.Kammarrättens utslag

28.4.06

den 28 sistl.Februari hvarigenom Länsstyrelsens
åläggande af 31/12 1904 för Björkviks socken
att ersätta lasarettsvård för i § 28/05 senast
omnämnda flickan Tyra Johansson faställdes.

Räkning å kr.90 skall nu Björkviks socken
tillställas.

[MARG:Tyra Johansson]

{§79}
Till detta sammanträde hade stenarbeta-
ren Johan Molin kallats att infinna sig
för att förständigas ersätta för hans
familj enligt § § 160/05 och 48/06 förskjuten
fattigvård;och lofvade Molin att till leda-
moten Herr Thorild afbetala 3 kronor hvarje
aflöning till dess skulden,49 kronor blefve
betald.

[MARG:Johan Molin]

{80}
Till detta sammanträde hade arbeten
P.A.Jonsson kallats att infinna sig i an-
ledning af enl.§ 3 här ofvan för hans
son Nils Gunnar förskjuten fattigvård 18
kronor;och ersatte Jonsson nu beloppet
samt lofvade att framdeles draga försorg
om gossens underhåll.

[MARG:P.A Jonsson]

{§81.}
Från änkan Amanda Andersson från
Thörnberga å Mesta framställdes begäran
att hon och hennes sju minderåriga
barn,14-2/3:del år gamla,måtte för den
närmaste tiden,under hvilken de hade
bostad,erhålla något understöd,samt
därefter full försörjning vid fattigvårds-
anstalten.Styrelsen,som insåg hennes
nödställda belägenhet,beviljade ett tillfäl-
ligt understöd af tjugu kronor och beslöt
an hon ägde meddela föreståndaren
när hon önskade blifva intagen vid Tacktorp.

[MARG:Amanda Andersson]

{§82.}
Hos i §71 här ofvan omnämnde faktori-

28.4.06.

arbetaren Blomqvist hade hustruns brorsdotter
en femtonårig flicka Carlsson varit som
hjälp under tre veckors veckors tid,för hvilket
föräldrarna begärde ersättning med 50 öre pr.
dag;men då styrelsen icke beställt denna
hjälp blef deras begäran om ersättning
afslagen,isynnerhet som styrelsen ansåg
att så nära slägtingar borde hjälpa hvar-
andra utan att därför påkalla ersättning
af kommunen.

[MARG:J.A.Blomqvist.]

{§83}
Af änkan Löfstrand i Nyfors N:o 70B före-
låg begäran om hjälp till kläder åt sonen
Konrad,hvilken begäran blef af styrelsen
bifallen;och uppdrogs åt distriktsledamoten
att gå i författning om klädernas anskaffning.

Kostnaden af hundskattemedel.

[MARG:A.Löfstrand]

{§84.}
Från änkan Gustafva Carlsson i Nyfors
N:o 78A framställdes begäran om hyresbidrag
enär hon,som är år gammal och orkeslös ej
själf kan väsentligt bidraga till sitt uppehälle
samt endast har dottern Hulda, hvilken arbetar
å Öbergs filfabrik som försörjer sig;och bevilja-
de styrelsen henne ett belopp af femton kro-
nor i kvartalet,att utgå från 1.Maj.

[MARG:Gustafva Carlsson]

{§85}
Af blinde A.O.Blomgren i Nyfors N:o 111
Född,gift och med sju minderåriga barn,
framställdes begäran om understöd,men
då ärendet syntes för litet utredt uppsköts
det till nästa sammanträde på det distrikts-
ledamoten under tiden närmare skulle un-
dersöka förhållandet.

[MARG:A.O.Blomgren
§ 107]

§86
Räkning å förlossningskostnad för hustru
Alva Johansson öfverlämnades till distriktsleda-
moten Herr Starck för undersökning

[MARG:Förlossningskostnad
§113]

28.4.06

{§87}
Sedan kommunalstämman den 31 nästl.
Mars,i enlighet med fattigvårdsstyrelsens förslag
i §42 här ofvan,beslutat utse nödigt antal
kretsombud att i och för fattigvårdens hand-
hafvande ställas till styrelsens förfogande,
uppställde styrelsen följande förslag till
till nämnda befattningar:

1:a distriktet,Kvarteren N:ris 5,20,21,och 22 i Nyfors:
4 ombud: Maskinarb.A.G.Skeppstedt i Nyfors N:o 3,
Faktoriarb.C.F.Carlsson i Nyfors N:o 10,
Faktoriarb.A.A.Rosenqvist i Nyfors N:o16,och
Låsarbet.J.A.Gillerström i Nyfors N:o24.

2:a distriktet,kvarteren N:ris 6,7,18,19 och 23 i Nyfors:
4 ombud: Metallarb.C.O.Svensson i Nyfors N:o 26,
Fabriksidk.J.E.Bäcklund i Nyfors N:o 40,
Metallarbet.O.Andersson i Nyfors N:o 43,och
Metallarbet.J.M.Åkerlund i Nyfors N:o 52.

3:e distriktet,kvarteren N:ris 3,4,8,9,o 17 samt Forshem,i Nyfors:
3 ombud: Gårdsäg.Carl Andersson i Nyfors N:o 63 A.
Hejarsmeden C.J.Jonsson i Nyfors N:o 72 och
Förman P.E.Eriksson i Forshem.

4:e distriktet,kvarteren 10,11,15 o 16 i Nyfors:
3 ombud Skrifvaren J.A Lindqvist i Nyfors N:o 74,
Verktygsarb.C.A.Andersson i Nyfors N:o 102,och
Verktygsarb.L.A.Wibell i Nyfors N:o 112.

5:e distriktet, Nyfors kvarter N:ris 12,13 och 14,Forsboms
m fl.vretar samt Wästermarken t.o.m.N:o 10:
2 ombud:Fabriksarb.C.E.Nilsson i N:o 98 och
Fabriksidk.A.Asplund i Erikslund.

6:e distriktet,Wästermarken fr.o.m.N:o 11 samt lägen-
heterna å Tunafors,Hofs och Werrestorps ägor:
5 ombud:Smärgl.A.G.Olsson,Wästermarken 35,
Gårdsäg:C.V.Båth,Wästermarken 43,
Gjutmäst.C.A.Carlqvist,Tunafors
Metallarb.O.A.Rosqvist,Lindtorp o
Handl.P.A.Lilja,Liljendal.

7:e distriktet,Skjulsta,Kälby,Skogstorp och Lagersberg:

28.4.06.

2 ombud:Fabriksidkaren J.A Salin,Skjulsta och
Godsägaren S.Persson,Lagersberg.

8:e distriktet,Frönäs,Mesta,Viby,Åsby och Hagby:
2 ombud hemmansäg.C.E.Moberg i Frönäs och
Landtbrukaren K.A.Lundgren,Mesta.

9:e distriktet,Flackersta Flacksta,Kolsta,Lundby,
Stenby och Svallinge:
2 ombud:Hemmansäg:J.A.Eriksson,Kolsta och
Arrendatorn Gust.Eriksson,Stenby.

10:e distriktet,Carl Gustafs Stad och Gredby:
1 ombud:Arrendatorn Axel Andersson,Gredby.

[MARG:Kretsombud
{§124}
från
frn]

{§88}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde

[MARG:Protokollet.]

Som ofvan
/H,Persson/

Justeradt
/Erik Laurèn,/

/W Westergren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 april 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105013.

Personrelationer