Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 april 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 april 1900

Anmärkning

{I Prestgården den 28 April 1900}

Närvarande: Nämndens samtliga le-
damöter undantagandes
Herr J. Jonsson, hvilken an-
mäldt laga förfall.

{§48}
Väckt fråga att från Tacktorp utskrifva En-
kan Anna Charlotta Andersson, hvilken
eger hemortsrätt i Gillberga ehuru ersätt-
ning för hennes vård fråndömts Fors socken
med anledning af ett af Gillberga socken
för henne företedt friskbetyg, bordlades
tillsvidare.

[MARG: Anna Charl. Andersson
v. Tacktorp.]

{§49.}
Till Herr C. A. Thorild hade ogifta
Christina Otilia Eriksson, född i Jäders
socken den 4. Augusti 1877 och hit in-
flyttad från Wallby socken den 1 Novem-
ber 1899 samt numera boende vid Grön-
dal, hänvändt sig med begäran om understöd,
enär hon enligt företedt läkarebetyg, till-
följe af svaghet efter barnsbörd varit
oförmögen försörja sig sjelf, och på

{I Prestgården den 28. April 1900}

grund deraf af Herr Thorild tilldelats
Tio kronor; med gillande häraf beslöt
Nämnden återsöka detta belopp af
Wallby socken jemte hvad öfvrigt kan
blifva Eriksson efter distriktsledamoten
Herr C. A. Lindqvists pröfning tilldeladt.

[MARG: Christ. Ottilia Eriksson
född i Jäder.
fr. Wallby]

{§50.}
Af C. G. Blomqvist i Grindstugan
N:o 25 framstäld, af prestbevis åtföljd anhållan om
tillstånd att mot betalning tillhanda-
hålla allmänheten kokadt kaffe, lemo-
nad och andra icke spirituösa läske-
drycker blef af Nämnden bifallen.

[MARG: C. G. Blomqvist
kaffeförsäljning]

{§51.}
Föredrogs Konungens Befallnings-
hafvandes utslag af den 4 dennes med
åläggande för Fors socken att ersätta
Eskilstuna stad för sliparen H. L. Wahl-
berg, omnämnd i §3 här ofvan, lemnad
fattigvård: och beslöt Nämnden att icke
öfverklaga utslaget.

[MARG: H. L. Wahlberg
utslag]

{§52.}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes utslag af den 2 dennes med åläg-
gande för Kjula socken att ersätta Fors
socken för Carin Matilda Eriksson
från Grindstugan N:o 10 och senast om-
nämnd i § 17 här ofvan, lemnad fattig-
vård; och skulle, då Carin Matilda Eriks-
son numera aflidit, beloppet af Kjula
socken uttagas.

[MARG: Carin Math. Eriksson
utslag]

{§53}
Föredrogs Tumbo sockens hos K. Kam-
marrätten anförda besvär öfver Konunges
Befallningshafvandes utslag den 19 sistl.
Mars hvarigenom Tumbo socken ålades un-
derhållsskyldigheten för Statdrängshustrun

{I Prestgården den 28 April 1900.}

Christina Wilhelmina Andersson och hen
nes barn; och skulle Tumbo sockens
yrkanden på förut anförda grun-
der bestridas.

[MARG: Christ W:a Andersson
fr Tumbo; besvär]

[MARG: {§174/01}]

{§54}
Föredrogs Wendels sockens ansö-
kan om utbekommande af utgifven
begrafningskostnad Femton kronor för
Kopparslagaren S. A. Flodin; och skulle,
då ej kunde utrönas huruvida Flodin
egde hemortsrätt annorstädes än i
Fors socken, krafvet godkännas.

[MARG: S. A. Flodin
död i Vendel.]

{§55}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdssty-
relses ansökan om utbekommande
af till drängen Johan Edvard Carlsson
lemnadt understöd; och skulle infordrad
förklaring grundas på resultatet af en af
distriktsledamoten Herr J. E. Widlund hållen
undersökning om de af sökandestyrel-
sen förebragta uppgifternas riktighet.

[MARG: Joh. Edvard Carlsson
fr. N:o 103 i Nyfors]

{§56.}
Af ledamöter inom Nämnden an-
mäldes att å den del af Gredby
hemman som arrenderas af Handlan-
den E Åselius i Eskilstuna funnes,
emellan Stadens epidemiska sjukhus
och Norra Södermanlands jernvägs- spår,
ett större upplag af latrin, spridan-
de en vedervärdig stank; med anled-
ning häraf och med stöd af de särskil-
da ordningsföreskrifter, som i dylikt hän-
seende finnas för Fors socken af Konun-
gens Befallningshafvande i Södermanlands
län faststälda, beslöt Nämnden ålägga
Herr E. Åselius att låta vid vite af Tjugu
kronor, inom fjorton dagar efter

{I Prestgården den 28. April 1900.}

delfåendet häraf, antingen bortföra
nämnda latrinupplag eller uppblan-
da och täcka det med jord så att
stank derifrån ej sprides.

[MARG: E. Åselius
helsovårdsförelägg:de]

{§57}
Af ledamöter inom Nämnden an-
mäldes att å den del af Gredby hemman
som numera arrenderas af Eskilstuna
stad funnes i omedelbar närhet af
O-F-W:s jernvägsverkstad och Norra Söderman-
lands jernvägsspår samt ej långt från
stadens epidemiska sjukhus, ett större
upplag af latrin spridande en veder-
värdig stank; med anledning häraf
och med stöd af de särskilda ord-
ningsföreskrifter, som i dylikt hän-
seende finnas för Fors socken fast-
stälda, beslöt Nämnden ålägga E-
skilstuna stads Drätselkammare att
låta, vid vite af Tjugu kronor, inom
fjorton dagar efter delfåendet häraf
antingen fortföra nämnda
latrinupplag eller uppblanda och
täcka det med jord så att stank
derifrån ej sprides.

[MARG: Eskilstuna Drätsel-
kammare.
helsov. förelägg:de]

{§58.}
Att fredagen den 18. nästkomman-
de Maj med Nämndens makt och be-
fogenhet verkställa den vanliga helso-
vårdssynen utsågos jemte undertecknad
ordförande Herrar C. Hyltén-Cavallius,
C. A. Borgström och J. E. Widlund, hvil-
ka skulle ega påkalla biträde af
Helsovårdstillsyningsmannen i Eskilstuna.

[MARG: Helsovårdssyn.]

{§59.}
På af Herr C. S. Starck framstäld an-
mälan att i § 19 omnämnde arbetaren

{I Prestgården den 28 April 1900.}

A. G. Eklöf aflidit samt att i begraf-
nings- och desinfektionskostnader deref-
ter utbetalts 13 kronor godkände Nämn-
den denna utbetalning.

[MARG: A. Eklöf
död.]

{§60}
Till i §59 omförmälde A. G. Eklöfs
syster Lotta Eklöf från Westermar-
ken N:o 41 beviljade Nämnden på Herr
Starcks förslag ett månatligt under-
stöd af fem kronor.

[MARG: Lotta Eklöf
Westermarken 41
understöd]

{§61.}
Beslöts att platshyra för Westermarken
N:o 44 skulle till Eskilstuna Dretselkamma-
re erläggas samtidigt med anmälan om
Bings död.

[MARG: Westermarken 44.]

{62.}
Att såsom kontrollant närvara vid
årets kommunaluppbörd utsågs Herr
C. S. Starck.

[MARG: Kontrollant vid
uppbörden.]

{§63.}
Af S. E. Lundqvist i Erikslund B
framstäld begäran om nedsättning i
afgiften till Epidemiska sjukhuset
afslogs.

[MARG: Afkortning af sjuks.
afgift afslås.]

{§64.}
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar C. Hyltén-Cavallius och J. E.
Widlund.

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/J, E, Widlund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 april 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105012.

Personrelationer