Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 april 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 april 1875

Anmärkning

Protokoll hållet vid Fors Sockens kommu-
nal nämnds sammanträde i Sockenstugan
den 28 April 1875

Närvarande: Herr Ordföranden C. Bergstedt,
vice Ordförande G.A. Svedin.
Ledamöterne: Anders Andersson i Faskunge
A.F. Eriksson i Flacksta
P.G Andersson i Kohlsta.
G.Haglund i Lundby
C.J. Lundberg å Lagersberg.

{§1.}
Det af exekutor af Rothoffska fonden i skrifvelse af den 11 Februari
detta år föreslagna förhöjning i underhållet åt understödstagare i nämnda
fond, och hvilken förhöjning af nämnden enligt dess protokoll af den
31 sistlidne Mars § 8 godkändes blef nu på grund af lemnade upplysnin-
gar i så måtto ändradt att det till Enkan Christina Catharina Carl-
ström och hennes dotter Charlotta från Rosenholm föreslagna underhåll
ansågs obehöfligt och sålunda icke böra utgå; och skulle den föreslag-
na förehöjningen för öfrige understödstagare utgå från och med den
1 juli detta år.

{§2.}
Af P.G Qvarnström begärdt tillstånd att få vid Snälltorp försälja
maltdrycker ansågs af Nämnden icke böra bifallas utan blef densam-
ma afslagen.

{§3.}
Lumpsamlaren Carl Eriksson från Näshulta socken hvilken aflidit vid
Flackersta i Fors Socken och hvilkens be-
grafningskostnad af Fors Socken bekostats skulle från förberörda näs-
hulta Socken utsökas.

{§4.}
Kringdrifvande Per Olof Öhrström från Eskilstuna hvilken aflidit inom
Fors Socken och på Fattigvårdsstyrelsens bekostnad begrafven, hade efter
lemnat en del lösegendom, hvilken borde försäljas å offentlig auktion
och begrafnings - och underhållskostnaden derigenom Fors Socken
godtgöras.

{§5}
Kommunalnämnden beslöt att den för muraren G. Wink enligt §5 i Proto-
kollet för den 31 Mars utbetalda kostnad för vård å Eskilstuna Lazarett,
skulle af honom utsökas, då han under innevarande sommar erhåller
arbetsförtjenst.

{§6.}
Nämnden beslöt att underhållet, som betalts för gossen C.E. Gustafsson
vid Strömsholm skulle upphöra från och med den 25 nästkommande
Maj, då han skulle från vårdanstalten afhemtas och öfverlemnas
till sin fader, som är boende vid Grönsta i Klosters Socken.

{§.7.}
F.d. Sliparen hos Kindahl, Erikssons Enka vid Eriksdal, erhöll såsom
hyreshjelp i ett för allt Tio (10) Kronor.

{§8.}
Nämndens ledamöter A.G. Andersson vid Kolsta och G. Lundqvist
vid Rosenholm hade anmält förfall, som af nämnden godkändes.

Samma dag uppläst och justeradt
/C:Bergstedt:/

/G.A. Svedin/
/P,G, Anderson/
/Carl Joh; Lundberg/

[MARG: uppl. Söndagen d. 2/5.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 april 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105014.

Personrelationer