Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 september 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 september 1884

Anmärkning

{1884 den 27 September }
Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. G. Andersson i Kohlsta,
A. G. Andersson i Kohlsta,
F. Pettersson i Faskunge
E. Eriksson i Tacktorp,
O. Eriksson i Lundby och
C. G. Pettersson i Gredby.

Ledamoten Herr S. Persson å Lagersberg
anmälde hinder, som af nämnden godkän-
des.

§ 28.
Beslöts att enkan Holmströms dotter i
Lilla Lugnet skall erhålla ett par skor

[MARG:{Enkan Holmström} ]

§ 29
Beslöts att förre Mjölnaren Erik Bergqvist
i Kaggeholm skall enligt Herr Hemnings
medgifvande från och med den 1 nästkom
mande Oktober erhålla 50 Kronor per
år.

[ MARG:{Erik Bergqvist} ]

§ 30.
Till Ombud att närvara vid blifvande mantals
och skattskrifvningen med Fors Socken för
nästkommande år utsågs Materialförvalta
ren G. A. Svedin vid Carl Gustafs Stad,
hvilken jemväl har att lemna uppgift
om personer, som till följd af sjukdom,
fattigdom eller andra orsaker böra befrias
från erläggande af personella utskylder.
[MARG:{Mantalsskrifvningen}]

§ 31.
I anledning af Thorshälla Stads fattig
vårdsstyrelses ansökning att utbekomma
35 Kronor 75 öre för lemnadt understöd
åt arbetskarlen Frans Oskar Hellsbergs
4 mindreåriga barn under den tid
mannen varit borta samt hustrun

{1884 den 27 September}

sutit häktad, så beslöt Nämnden gifva
ordföranden uppdrag afgifva infor-
drad förklaring samt dervid bestrida
bifall till ansökningen, på den grund
att mannen F.O. Hellsberg är arbets-
för samt sålunda eger skyldighet att
försörja sina barn.

[MARG:{ F.O. Hellsbergs barn.}]

§ 32.
Nämnden beslöt, att då Nils Nilssons
enka i Lindsäter, såsom nu är beslutadt,
kommer att inflytta i fattighuset, så
skall stugan jemte de lösören, han ej
medtager till fattighuset,å offentlig
auktion försäljas med den rätt Kom-
munen dertill eger; och uppdrogs åt
ordföranden anmoda Kronolänsman R.
Lindeberg att denna auktion förrätta.

[MARG:{Stugan vid Lindsäter}]

§33
Upprättades följande förslag till utgifts-och
InkomstStat för nästkommande år:

{Utgifter:}

Till fattigvården 4000:
Helsovården 100:
fjerdingsmans- och brandrotemästaren 280
Ränta och amortering å jernvägsskuld 900
Skrifmateriel och Protokollsföring 100
Jura Stolae till Pastor 75:
Ecclesiastika behof 2500:
Oförutsedda behof {365:} 8320:

{Inkomster}
Uttaxering till fattigvården
af 26000 fyrkar á 16 öre 4460:-
af 26000 till ecclesiastika och öfriga behof
af 26000 fyrkar á 16 öre 4460:- 8320:-

[MARG:{Stat för år 1885.}]

{1884 den 27 September }

§ 34.
Detta Protokoll skall justeras af Nämnde-
mannen A. G. Andersson i Kohlsta och
C. G. Pettersson i Gredby.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin. /
Justeradt
/A; G; Andersson /
/C, G, Pettersson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 september 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105011.

Personrelationer