Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 mars 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 mars 1897

Anmärkning

{1897 27 Mars i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamöter
utom Herr C. Lindqvist
med godkändt förfall.

§18
Nämnden godkände vederbörande di-
striktsledamots åtgärd att till ogifta
Fredrika Bergström med 3:e barn från
Nyfors hafva utbetalt fem Kronor
som tillfällig hjelp under hennes
sjukdom, hvilket skulle utgå ur
Kommunens Kassa.

[MARG: {Fredrika Bergström}
{5 kr.}]

§19.
Beslöt Nämnden, att Hilma Giller-
ströms ena barn fortfarande skulle
få stanna å stadens fattigvårds-
inrättning tills modren blefve från
lasarettet utskrifven.

[MARG: {Hilma Gillerströms}]

§20
Med anledning af en från Pastors
embetet till Nämnden stäld skrifvelse,
huruvida Nämnden ville blifva del-
aktig uti samt enligt ett bemälde skrifvelse
bifogadt reglemente förvalta till
lifräntor afsedda donationsmedel från
en afliden prestman, Nils Henriks-
son, beslöt Nämnden, att, enär de
i reglementet stipulerade vilkoren
för delaktighet i fonden vore omöjli-
ga att efterfölja i ett sådant sam-
hälle som Fors med sin rörliga
befolkning, icke taga någon befatt
ning med ifrågavarande donation.

[MARG: {Donation}]

§21
På grund af ledamoten Herr
J. Anderssons i Stenby afgång ur
Kommunalnämnden beslöts, att

{1897 27 Mars i Sockenstugan}

hans distrikt måtte fördelas mellan
Herrar C. Fahlborg och H. Persson
sålunda, att den förstnämnde
finge sig tillagdt Åsbygodset och
den sistnämnde Kohlsta och Stenby

[MARG: {Distriktsindelning}]

§22
Wederbörande distriktsledamots åt-
gärd att till Enkan Ida Mathilda
Karlssons son Olof Eugen, Enkan
Maria Söderbäcks barn Gulli Maria
och Erik Thule, Enkan Emma
Petterssons son Klas Anton och
enkan Larssons vid Johanneberg, son
Samuel, alla från Nyfors, hafva
anskaffat hvardera ett par skor
godkändes; skolande Kostnaden
tillhopa 22 Kronor utgå ur hund-
skattemedlen.

[MARG: {Skolbarns fotbe-
{klädnad}]

§23
Nämnden beslöt att aflidne
Lännströms, se § 14, barn skulle af-
hemtas till Tacktorp hvarom före-
ståndaren skulle tillsägas af till-
syningsmännen.

[MARG: {Lönnströms barn}]

§24.
Upplästes inför Nämnden en skrifvelse
från Pastorsembetet i Wansör med
anhållan, som det hette, från Soldaten
Frisks hustru, att fattigvårdsstyrelsen
måtte afhemta skolgossen Sigurd
Wahlström, broder till bemälde soldat
Frisk och förut intill 1 sistl Augusti jemte
sin moder intagen vid Tacktorp; och hade
bemälde skrifvelse blifvit vederbörligen
besvarad.

[MARG: {Gossen Sigurd}
{Wahlström}]

§25
Upplästes Länsstyrelsens utslag,

{1897 27 Mars i Sockenstugan}

hvarigen Fors socken förpligtas
ersätta Eskilstuna Stad dess kostnader
för aflidne enkemannen Karl Kristian
Länströms 3:ne barns utackordering med
tillhopa 20 Kr. i månaden, tills vården om
dem af Fors s:n omedelbart öfvertages eller
annorledes upphör.

[MARG: {Utslag Lännström}]

§26
Upplästes Länstyrelsens utslag, hvarige-
nom Eskilstuna stad förpligtas godt-
göra Fors socken såväl kostnaden för Ma-
thilda Charlotta Österlunds vård å lasarettet
som utackorderingsafgiften för hennes
dotter Estrid Charlotta Österlund efter tio
Kr. i månaden från d. 3 sistl Febr. tills
behofvet af fattigvård upphör; och skulle
utslaget bland kommunens handlingar förvaras.

[MARG: {Mathilda Char-
{lotta Österlund}
{Utslag}]

§27
Upplästes Kon. Befalln. hafvandes utslag
hvarigenom Dunkers socken förpligtas ersätta
Fors socken dess utgifter för Anders
Peter Dahlgrens vårdande å lasarettet
härstädes; skolande utslaget bland Kom-
munens handlingar förvaras.

[MARG: {A. P. Dahlgren}
{Utslag}]

§28
Beslöt Nämnden att kommunaluppbörden
för året skulle förrättas af Ordf. med v. ordf.
Herr S. Starck som kontrollant eller i händelse
af förfall genom tjensteåliggande eller annars
af. förre Kontrollanten Disponenten J.
Jonson.

[MARG: {Uppbörd}]

§29.
Till ordf. öfverlemnades nu af kommunen
sistl. år förskotterad sjukvårdsafgift å
Epidemiska sjukhuset Åtta Kronor från
ynglingen Arvid Andersson från N:o
69 i Grindstugan i Nyfors.

[MARG: {Arvid Andersson}
{återbetalar}]

{1897 27 Mars i Sockenstugan}

§30
Nämnden godkände vederbörande
distriktsledamots åtgärd att
hafva till smeden Ferm vid
Solbaddet i gamla Fors utbetalt
tillfällig sjukhjelp fem Kronor, som
nu erlades att utgå ur Kom
munens kassa.

[MARG: {Färm Solbaddet 5Kr.}]

§31
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde

Som ofvan
/S. Persson/

/C. Ax. Borgström/
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 mars 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105006.

Personrelationer