Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 november 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 november 1897

Anmärkning

{1897 27 Nov. i Sockenstugan}

Närvarande voro alla
Nämndens ledamöter

§145

I anledning af en från lasaretts-
sysslomannen ingången skriftlig
anhållan att ordf. måtte ut-
färda ansvarsförbindelse för vård
å härvarande lasarett af f. sol-
dat C. F. Bergmans hustru från Wegers
berg i Nyfors, hvilken enligt lä-
kareintyg deraf vore i behof,
hade en, sådan förbindelse ut-
fardats, hvilket nu af Nämnden
gillades; men, enär hustrun
har samma försörjnings- eller hemorts-
rätt som sin man, och
då för densamme under år
1895 af Fors utgifvet fattigvårds-
understöd Klosters socken
enl laga kraft vunnet ut
slag förpligtats ersätta beslöt
Nämnden att ifrågavarande
blifvande lasarettskostnader
skulle af sistbemälde socken
återsökas.

[MARG: [f. soldat Bergmans}
{hustru}]

§146
Nämnden godkände Ordf.:dens
åtgärd att för understöds-
tagande enkan Maria Sofia
Olsson från Fridhem i Nyfors,
hvilken läkaren föreskrifvit
lasarettsvård, hafva för
sådan vård utfärdat ansvars-
sedel.

[MARG: {Maria Sofia Olson}
{Fridhem, lasarett}]

§147
Pågrund af derom från

{1897 27 Nov i Sockenstugan}

lasarettssysslomannen gjord
anhållan hade Ordf. utfärdat
ansvarsförbindelse för vård å
härvarande lasarett af pigan
Ida Maria Andersdotter
senast boende i N:o 4 Grindstugan
Nyfors, hvilken genom läkare-
betyg styrkt sig i behof
af sådan vård; och beslöt
Nämnden godkänna an-
svarsförbindelsen, men skulle
de blifvande lasarettskost-
naderna återsökas af
Råby Rönös socken der
bemälde Ida Maria Anders
dotter synes ega hemorts
rätt.

[MARG: {Ida Sofia Andersdotter}
{Råby Rönö}]

§148.
Upplästes Länsstyrelsens utslag
hvarigenom Gillberga socken
förpligtas ersätta Fors socken
utgifna fem Kronor i fattig-
vårdsunderstöd åt hustru
Anna Charlotta Andersson
från Solbaddet i Fors socken;
och skulle utslaget bland
kommunens handlingar för-
varas.

[MARG: {Anna Charl. Andersson}
{till Gillberga}]

§149
Godkändes Ordförandens åtgärd
att hos Kongl Kammarrätten
hafva öfverklagat Länsstyrelsens
i Westerås län resolution af
den 5 sistl Nov.-rörande Uppsala
fattigvårdsstyrelses kraf mot
Fors socken för utgifven sjuk-
vårdskostnad åt drängen joh.

{1897 27 Nov. i Sockenstugan}

Alb. Bergenholtz, omtalad i § 15
härofvan,- på den grund att i be-
mälde resolution framhölls,
att Bergenholtz' vistelse inom
Säby och Dingtuna socknar icke
egt rum under sådana
omständigheter, att han
bort mantalsskrifas derstädes, ehuru
dock det ur det af vederbörande
Kronolänsman hållna under-
sökningsinstrumentet synes
framgå, att Bergenholtz bort
föras i Mantal inom Dingtuna
socken både för 1895 och 1896.

[MARG: {Bergenholtz Utslag}
{kammarrättens}
{på fattigvårdsst. vägnar}

§150

Upplästes för förklarings afgif-
vande handlingar i målet, rö-
rande Eskilstuna stads kraf
mot Fors socken för utgifven
fattigvård 9 Kr åt arb. Carl. Gustaf
Anderssons familj, hvilken skulle
förlidet år hafva bott vid Johanneberg
i Nyfors; och uppdrogs åt fjer-
dingsman C, A, Thorild att jemte
Länsman Pettersson hålla veder-
börlig undersökning för utrönande
af sagde familjs vistelse och
hemortsrätt under år 1896.

[MARG: {Carl Gust. Andersson}
{förklaring}]

§151
Uppå derom af vederbörande di-
striktsledamot gjord framställning,
att Enkan Carolina Söderbäcks i N:o 8
Grindstugan, Nyfors, 2:ne i skolåldren
varande barn voro i behof af
skodon, beslöt Nämnden lemna
samme ledamot Herr G. Larsson i
uppdrag att derom gå i verkstä-

{1897 27 Nov. i Sockenstugan}

lighet jemte undersökning, om
verkligt behof af kläder förelåge,
då äfven det nödvändigaste af
sådana skotte anskaffas, hvarför
allt Kostnaderna skulle utgå
ur hundskattemedlen.

[MARG: {Enkan Söderbäcks}
{barn beklädnad}]

§152
Uppå derom af vederbörande
distriktsledamot Herr G. Larsson
gjord framställning, att enkan
Carlssons i N:o 7 Grindstugan,
Nyfors, 9-årige skolgosse vore
i behof af skodon och möjligen
äfven kläder, beslöt Nämnden
lemna i uppdrag åt samme
ledamot att anskaffa skodon
äfvensom undersöka, om
trängande behof af kläder
förfanns och i så fall jemväl
inköpa det nödvändigaste af så-
dana och skulle kostnaden
tagas ur hundskattemedlen
så långt dessa räckte till.

[MARG: {Enkan Carlssons}
{Grindst. 8 barn}
{beklädnad}]

§153
Inför Nämnden företrädde
smidesarb. J. L. Bågenholm med
anhållan, att enär hans sinnessvaga
hustru, omtalad i § 124 härofvan, ej
kunde förmås medfölja honom
till Nyköpings hospital, der nu
plats blifvit henne beredd, han
måtte erhålla hjelp till hennes dit-
forsling och åtog sig fjerdingsman
C. A. Thorild benäget at medfölja
till Nyköping och skulle hans
resekostnader utgå ur Kom-
munens Kassa

[MARG: {Hustru Bågenholm}
{Hospitalsvård d. 28/11.}]

{1897 27 Nov. i Sockenstugan}

Upplästes en till Nämnden
stäld skrifvelse från vederbörande
Kronofogde med dels å debetsedeln
påtecknade bevis, att medecine Lien-
tiaten Axel Eriksson ej kunnat an-
träffas för uttagande af 1895 års
kommunalutskylder till Fors socken, dels
anhållan att, om upplysning om Eriks-
sons nuvarande vistelseort erhölles
debetsedeln måtte tillkronofogden
återställas; och uppdrogs åt Ordf.
att söka anskaffa och aflemna
bemälde upplysning jemte debet-
sedeln

[MARG: {D:r. Axel Eriksson}
{Utskylder}]

§155
Inför Nämnden upplyste distrikts-
ledamoten Herr G. Larsson att, som
han numera ej tillhörde denna
församling, det vore oegentligt
att längre qvarstå som ledamot
af Nämnden, hvarför han med
detta sammanträde ville afgå;
och hembar nu Nämnden honom
sitt tack för det nit och intresse han
som ledamot visat i Nämndens an-
gelägenheter samt för godt samarbete.

[Ledamoten G. Larsson}
{afgår}]

§156
Beslöts att nästa sammanträde skulle
utan särskilt Nämndens sammankallande
hållas i Sockenstugan Lördagen den 11
Dec. Kl 12 på dagen, då bland annat den
sedvanliga utdelning af penningar och ved
till de fattige under tillstundande julhelg
jemte detta protokolls justering.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt.
/Sig. Starck.
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 november 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105007.

Personrelationer