Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 maj 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 maj 1905

Anmärkning

{I Sockenstugan den 27 Maj 1905.}

Nämndens samtliga ledamöter utom Herr
Lindhé, som af tjänstgöring var
hindrad, voro härvid närvarande.

{§92}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den
4. dennes med åläggande för Eskilstuna
stad att ersätta Fors soc-
ken för i § 50 här ofvan omnämnda
flickan Klara Sofia Karlssons lasarettsvård
enligt erhållen räkning uppgående till 16
kronor 50 öre.

[MARG: Klara Sofia
Karlsson]

{§93}
Nämnden godkände ordförandens och
sekreterarens åtgärd att hafva bestridt
Stockholms fattigvårdsnämnds kraf på er-
sättning för Lydia Charlotta Wilhelmina
Skedbergs vård å nämnda stad försörj-
ningsinrättning emedan hon år 1901 ut-
flyttade från Fors socken till Eskils-
tuna stad.

[MARG: Lydia Ch. W. Skedberg
§ 77/06]

{§94}
Att den 30 Juni på socknens bekost-
nad hämta i § 70 här ofvan omnämnda
Calla Elisabet Carlsson från Idiotanstalten
i Strängnäs åtog sig Herr Thorild. Därest
ej inackordering för henne på lämpliga
vilkor kan erhållas skulle hon intagas
vid Tacktorp.

[MARG: Calla Elisab. Carlsson
§116]

{§95.}
Två anmälningar att sälja kokadt
kaffe och läskedrycker, den ena från Aktie-
bolaget Folkets park och den andra från
N. Nilsson, Mestalund föredrogos och försågos
med vederbörlig påskrift.

[MARG: Kaffeförsäljning]

{96}
I § 118 af nästlidet års protokoll om-

27.5.05

nämnde Knut Felix Lundqvist från Nyfors
N:o 102 hade anhållit om medel till en ko-
stym kläder, ett par skor och en spottkopp
och skulle dessa genom di-
striktsledamotens försorg på kommunens
bekostnad anskaffas.

[MARG: K. F. Lundqvist
§ 16/06]

{§97.}
Den 12 dennes hade bokbinderiarbetaren
Anders Gustaf Lindblom, född 1842 och senast
kyrkoskrifven i Östersund, anträffats sjuk i
Nyfors och enligt läkarens föreskrift förts
först till lasarettet och då plats därstädes
saknades, sedan till fattiggården hvarest
han vårdats till och med den 16 dennes; men
då Lindblom, enligt hvad af med honom hål-
let förhör framgått rätteligen bort för år 1902
skrifvits i Halmstad hade detta samhälle
sökts för kostnaden tillsammans 16 kr 95 öre.
Dessa åtgöranden gillades nu af Nämnden.

[MARG: A. G. Lindblom
§ 92/06]

{§98.}
I § 110 af nästlidet års protokoll omnämn-
de C. F. Carlsson hade ånyo blifvit in-
tagen på Eskilstuna stads försörjningsinrätt-
ning samt efter därifrån erhållet meddelande
den 15 dennes intagen vid Tacktorp. Vid Hälso-
vårdssynen hade han enligt i synen delta-
gande ledamöternas beslut den 18 dennes
blifvit därifrån utskrifven under förma-
ning att iaktaga ett nyktert uppförande
samt tillsägelse dels att ersätta hvad sock-
nen denna gång komma att få betala för
honom i Eskilstuna, dels ock att om Carls-
son ännu en gång skulle för dryckenskap
blifva omhändertagen han då icke komme
att från fattiggården utskrifvas förr än han
ersatt kommunen samtliga för honom haf-
da kostnader.

[MARG: C. F. Carlsson]

{§99}
På grund af sjukdom hade smidesarbetaren

27.5.05

Isak Leonard Ringström från Nyfors N:o 75 född
1848, anhållit att blifva intagen vid fattig-
gården; och blef hans begäran af Nämnden
bifallen.

[MARG: I. L. Ringström
{§124}]

{§100.}
Genom Pastorsämbetet hade meddelande er-
hållits att å Tomteboda intagne blinde Gottfrid
Axel Ternström från Nyfors N:o 19 skulle från
blindinstitutet utskrifvas enär han tillika
befunnits sinnesslö men hade upplysning
samtidigt lämnats att plats för honom
kunde beredas å Drottning Sofias stiftelse
skolhemmet för blinda döfstumma i Väners-
borg; och beslöt Nämnden utfärda an-
sökning om plats för honom därstädes.

[MARG: Gottfr Ax. Ternström
{§145}]

{§101.}
Hustrun Lisa Gustafsson från Svartkäl-
lan, född 1839, hade till distriktsledamoten
Herr Jonsson inlämnat läkarebetyg
som styrkte hennes oförmåga att för-
sörja sig med mannen August Gustafs-
son låg på lasarettet och uppdrog
Nämnden åt distriktsledamoten att
lämna henne det understöd förhållan-
dena kunde påkalla.

[MARG: Lisa Gustafsson
{§190}]

{§102}
Till änkan Ida Gustafsson i Nyfors
N:o 45, född 1865, hvilken har fem minderåriga
barn födda 1892, 1895, 1898, 1900 och 1905, beviljade
Nämnden tillsvidare ett månatligt under-
stöd af 10 kronor, att utgå från 1 nästa Juni.

[MARG: Ida Gustafsson
{§161}]

{§103}
Af hundskattemedlen beviljades:
kläder till Clara Johanssons son John (läsbarn)
kläder till Maria Ekströms son Nils,
Kläder och skodon till Maria Ekströms son Adolf, och
kläder till Enkan Anderssons Eriksdal son Frans,

att anskaffas af vederbörande distriktsledamöter.

[MARG: Kläder af Hundskatte-
medlen]

27.5.05

{§104.}
Nämnden beslöt att kostnaden för den
skjuts bevillningsberedningens ledamöter måst
anskaffa till Mesta i och för taxering af
därvarande ägolotter skulle utgå ur kom-
munens kassa.

[MARG: Skjuts till Bev:s ber:n]

{§105}
Jämte ingifven förklaring hade Eskils-
tuna stad ersatt 35 kronor utgifna till i §
77 omnämnda hustru Beda Albertina Johansson
hvadan utslag i målet icke skulle påkallas.

[MARG: Beda Johansson]

{§106}
Nästa ordinarie sammanträde skall
hållas vid Tacktorp lördagen den 1 Juli kl.
4 e. m. och protokollet därvid justeras.

[MARG: Sträde vid Tacktorp]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Sig, Starck./
/Aug Belin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 maj 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105005.

Personrelationer