Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juni 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juni 1896

Anmärkning

{1896 27 juni vid Tacktorp}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens
ledamöter.

§77
Mönstrades församlingens å fattiggår-
den ej intagna hjon, hvarvid deras under-
håll för återstående halfåret bestämdes
sålunda:

A) {Äldre hjon}
5 Enkan Johanna Berglund i Eskilstuna
erhåller i hyreshjelp d. 1:ste October 12,50
19 Enkan Christina Charlotta Björk-
lund från Hörnhammar för månad 2.00

[MARG: 3 00]

22 Enkan Sofia Wilhelmina Bergen-
dal hos byggmästaren O. Carlsson
vid Elim för månad 11 00
90 f. d. dräng Anders Persson från
Åsby i månad 2 00
91 f. d. Pigan Greta Lovisa An-
dersdotter vid Åsby för månad 2 00

B) {Fattiga från Westermarken}
21 Gust. Olsson Bing i N:o 44 för månad 4,00
31 Enkan Carin Ersson i N:o 2 för månad 4 00
33 Augusta Charlotta Ågren i Björktorp för månad 6 00
52 Enkan Stina Andersson i Larslund för månad 4 00
76 Enkan Carolina Math. Svensson i N:o 3. 4,0
94 Enkan Anna Lovisa Eriksson i N:o 11. för månad 4,00
95 Enkan Greta Andersson i N:o 44 för månad 4.00
96 Smeden Tunholm i N:o 29 för månad 3
Enkan Joh-Anna Pettersson i N:o 22 för månad 2

{Fattiga från främmande Samhällen}
a) {från Eskilstuna Stad}
71 Frans Aug. Pettersson fr. Äppleviken i qvartal 15 00
76 Enkan Maria Christina Lindberg fr. Carl Joh. torp för qvartal 12 00
64 Enkan Fredrika Hellqvist i Sommarviken för månad 5.
62 Enkan Anna [OLÄSLIGT]

[MARG: Till Staden]

{1896 27 juni vid Tacktorp}

b) {från Strengnäs socken}
41 Flickan Ida Wilhelmina Björling hos
arrendator Björklund vid Lilla Ekstugan för qvartal 12.50

c) {Från Westra Vingåkers s:n}
63 Gossen Carl Olof Berg hos morfadren
soldat Berg vid Löppinge för qvartal 24.00

{från Stockholms stad}
56 Enkan Maximiliana Charlotta
Wetterström för månad 6 00
93 Gossen Carl Sune Carlsson Ingman
hos Gårdfarihandl G. A. Carlsson, Kina, månad 6,00

[MARG: {Halfårsunderstöd}]

§78
Med anledning af en från Stockholms
Helsovårdsnämnd ingången skrif-
velse, rörande kraf på lemnadt
underhåll, sjutton kr. 50 öre, åt ogifta
Emma Mathilda Pettersson för vård å barn
bördshuset under år 1892, beslöt Nämn-
den att detta belopp, ehuru så sent
infordradt, måtte såsom laga berätti-
gadt inbetalas.

[MARG: {17,50 till Stockholm}]

§79
Godkändes ordförandens åtgärd
att hafva hos länets brandstods-
bolag låtit förhöja såväl den
lösa som fasta egendomens
vid Tacktorp brandförsäkrings
värde.

[MARG: {Tacktorps brand
försäkring höjd}]

§80
Upplästes för förklarings afgifvande
handlingar i målet, rörande Heds
sockens i Westmanlands län till
Kongl Kammarrätten ställda
besvär öfver Konungens Befall-
ningshafvandes i sistnämnde län
utslag af den 11 sistl Maj i fattig
vårdsmålet, angående sömmerskan

{1896 27 juni vid Tacktorp}

Emma Sofia Ljungqvist nu vid
Tacktorp, omhandlad i §63 här ofvan;
och beslöt Nämnden uppdraga
åt Ordföranden att ifrågavarande
förklaring afgifva.

[MARG: {Emma Ljungqvist}]

§81.
Företeddes inför Nämnden qvitto
öfver å församlingens lån hos Enke-
och Pupillkassan vid Stockholms stads
Embetsverk gjord Kapital afbe-
talning med sjuttontusen kronor,
utgörande medel för församlingens
försålda aktier i Oxelösund- Flen-
Westmanlands jernväg.; varande den-
na Kapital afbetalningsåtgärd vidtagen
i enlighet med Kommunalstäm-
mans sistlidet år fattade beslut.

[MARG: {17,000 kr. Kapital-
afbetning}]

§82.
Föredrogs inför Nämnden för förkla-
rings afgifvande en från förre lägenhetsinnehafvaren A. P. Magnus-
son, förut boende vid Svanberga å Gred-
by egor, till Kon. Befallningshafvande
stäld skrifvelse med anhållan att
Fors sockens fattigvårdsstyrelse
måtte åläggas utgifva fattigvårds-
understöd till bemälde A. P. Magnusson;
och uppdrogs åt ordf. att afgifva
nämnde förklaring, hvari borde fram-
hållas det minst sagt ogranlaga uti
Magnussons beteende att mot bättre
vetande hafva för erhållande af under-
stöd först vändt sig till Kon. Befall-
ningshafvande och icke vare sig till
vederbörande distriktsledamot ej heller
till någon annan Nämndens ledamot
eller dess Ordförande, helst Nämndends
ännu icke nekat någon understöd,

{1896 27 juni vid Tacktorp}

då detta varit oundgängligt och
i öfrigt haft stöd i författningen.

[MARG: A. P. Magnusson
till Tacktorp]

§83
Inför Nämnden företrädde nu i före-
gående § omhandlade A. P. Magnusson
med anhållan om att strax erhålla
försörjning vid Tacktorp, enär han sade
sig sakna alla utvägar att sig försörja;
och beslöt Nämnden att villfara denna
hans anhållan men förehöll honom
desslikes hans i sistnämnde § omtalade ogran-
laga beteende gentemot Nämnden,
hvarjemte åt fjerdingsman C. A. Tho-
rild uppdrogs att undersöka, huruvida
Magnusson till äfventyrs skulle inne-
hafva någon fordran för den för
honom försålda lägenheten Svan-
berga, hvilka medel således borde
tillfalla församlingen

[MARG: {A. P. Magnusson
till Tacktorp}]

§84
Uppå af vederbörande distrikts-
ledamot gjord framställning be-
slöt Nämnden nu tilldela ett tillfälligt
understöd Tio kr. åt vid Med boende enkan
Mathilda Palmstedt, som ligger i hög-
gradig lungsot, hvilket understöd
skulle utgå ur kommunens
kassa.

[MARG: {Math. Palmstedt
10 kr.}]

§85.
Hos vederbörande distriktsledamot
hade enkan Brita Sjöqvist gjort anhål-
lan om fattigunderstöd; och beslöt
Nämnden vidblifva sitt flera gånger
förut fattade beslut att sagda enka
vid behof af understöd skulle intagas vid Tacktorp

[MARG: {Brita Sjöqvist}]

§86
Inför Nämnden företrädde vid Tacktorp

{1896 27 juni vid Tacktorp}

intagne f. guldsmedsarbetaren Bäckman
med anhållan att blifva entledigad
från inrättningen; efter öfverläggning härom
beslöt Nämnden bevilja Bäckmans an-
hållan men på vilkor att han före-
tedde af Nämnden godkänd skrift-
lig garanti från blifvande arbetsgif-
vare eller annorledes för, att han
under minst ett års tid skulle
försörja sig sjelf samt för sina
vid Tacktorp intagna 2:ne barn betala
50 öre om dagen, eller 25 för hvarje barn,
i uppfostringsbidrag till Kommu-
nens kassa; samma garanti för
minst ett års sjelförsörjning fordra-
des äfven af en hvar som nu begärde
utgång från inrättningen.

[MARG: Bäckman vid
Tacktorp]

§87
Uppå anmälan, att å vissa platser inom sam-
hället Helsovårdsstadgans föreskrifter icke
iakttoges, hade nu, på sätt i §75 härofvan
omförmälts, företagits helsovårdssyn, hvarvid
beslöts:

Wid Lindtorp befans mellan jernvägen
och landsvägen ett öppet dike med
slaskvatten och hvarjehanda stinkande
och förpestande orenlighet. Nämnden
beslöt förelägga egaren till Lindtorp
G. Olsson att rensa berörde dike, bortföra upp-
rensningen och nedlägga en täckt trä-
trumma för orenlighetens afledande;
skolande dessa åtgärder vid vite
af Tio kronor vara vidtagna inom
den 1 inst. Augusti; dock med rätt för
G. Olsson att för sagde arbetes kostnad taga
proportionerligt bidrag af närboende grannar
i mån af dessas användning af bemälde

{1896 27 juni vid Tacktorp}

aflopp för bortledande af vatten o flytande och annan orenlighet.

[MARG: {Helsovård
Lindtorp}]

§88
Hos slagtare Hesselgren i Kohlsta fans
ett slagteri af mycket primitiv beskaf-
fenhet, bestående af ett enkelt brädskjul.
Nämnden beslöt ålägga bemälde Hesselgren
att, under förutsättning af slagteriyrkets
vidare bedrifvande, antingen och helst
inlägga ett vanligt cementgolf eller ock
ett tätt spontadt plankgolf med tillbörlig lutning
åt en afloppsränna samt att väggar
och dörrar skulle utgöras af invändigt
hyflade bräder, målade i ljus oljefärg i och
för lättare renhållning; och skulle med
hänsyn dels dertill, att slagterirörelsen ännu
bedrifves i jemförelsevis ringa skala, dels
dertill att Hesselgren vore nybegynnare
och således ännu hade mindre råd till omkost-
naden ifråga, få anstå med fullgöran-
det af ofvannämnde åtgärder till 1:sta
Maj 1897.

[MARG: {Helsovård
Hesselgren}]

§89
Hos slagtare C. J. Johansson i Kohlsta
hade slagteriet ett godt läge och var för-
sedt med nytt präktigt cementgolf, men
voro väggarne från sundhetshänsyn
mycket opraktiskt uppförda, bestående
af ohyflade, groft sågade, luddiga bräder,
den öfvre med sin underkant liggande
utöfver den underliggande brädans öfverkant
och så undan för undan, hvilket nödvän-
digt måste betydligt försvåra en nöj-
aktig rengöring. Nämnden beslöt ålägga
slagtare C. J. Johansson att föranstalta
om, det slagteriets väggar och dörrar
inom den 1 inst. Augusti komme att
utgöras af invändigt hyflade bräder,

{1896 27 juni vid Tacktorp}

målade i ljus oljefärg i och för
lättare rengöring.

[MARG: {Helsovård
C. J. Johansson}]

§90
Hos slagtare G. Carlsson i Lundby befans att
det som vanligt derstädes ej iaktagits
eller hörsammats Nämndens föreskrfter
och ålägganden från de föregående
åren. Nämnden beslöt emellertid nu
att strängeligen ålägga Carlsson att an-
tingen medelst rappning på vanligt
sätt finputsa gråstensväggen i slagteriet
eller ock bekläda nämnde vägg med
invändigt hyflade bräder samt i båda
fallen måla väggen med ljus oljefärg
i och för bättre renhållning, skolande
bemälde åläggande vara verkstäldt
till 1 inst. Augusti vid äfventyr att
Helsovårdsnämnden annars låter ut-
föra detsamma på Carlssons egen be-
kostnad.

[MARG: {Helsovård
G. Carlsson}]

Som ofvan
/S. Persson/

/C. A. Lindqvist./
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juni 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105004.

Personrelationer