Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juli 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juli 1901

Anmärkning

{I Sockenstugan den 27 Juli 1901.}

Närvarande: Nämndens ledamöter med
undantag af Herrar Andersson,
Hyltén-Cavallius och Lindhé, samt-
lige frånvarande med godkändt
förfall.

{§108}
Då med anledning af ökadt utrymme
vid Epidemiska sjukhuset större antal pati-
enter än den nuvarande sköterskan ansåg
sig kunna vårda möjligen kunde komma
att der intagas hade bemälde sköterska
uppsagt sin plats såvida hon icke ge-
nom kommunens försorg erhölle ökad
hjelp. Med anledning häraf beslöt Nämn-
den dels att mot en ersättning af
Femtio kronor om året anställa en bi-
trädande sköterska, hvilken det skulle
åligga att mot en ersättning af
en krona 50 öre om dagen jemte fri
kost biträda med sjukvård vid de
tillfällen patientantalet öfverstiger tio;
dels att den för sjukhuset behöfliga
veden skall huggas på kommunens
bekostnad; dels ock att för ett pris
af högst 80 kronor inköpa en
vef-mangel till sjukhuset. Mot åt-
njutande af förut stadgade löneförmå-
ner samt med erhållande af ofvan-
nämnda hjelp har sköterskan för-
klarat sig villig kvarstanna på sin
plats.

[MARG: Sköterskan v. Epid.
sjukhuset]

{§109}
På derom framstäld begäran beviljade
Nämnden afdrag å afgifterna för vård

{I Sockenstugan den 27 Juli 1901.}

å Epidemiska sjukhuset
till S. V. Collin i Nyfors 31; 20% å kr. 14:-

till Enkan Jansson i Hellberga; 50% å kr. 2:50;
skolande dock erlagda kommunalutskylder utgöra
vilkor för föstnämnda afkortningen.

[MARG: Afkortn. af sjukv. afg.]

{§110}
På derom framstäld begäran beviljade
Nämnden; efter distriktsledamoten tillstyrkan,
Enkan Matilda Palmstedt i Med, född 1858,
ett understöd tillsvidare af 10 kronor i qvartalet.

[MARG: Enkan Palmstedt i Med]

{§111.}
I § 9 omnämnde C. A. Jonsson hade
lemnat fullmakt för Nämnden att försälja
en del honom tillhöriga saker, förvarade hos
en arbetare Ekman i Grindstugan 43. Då den-
ne Ekman i dag skulle försälja sitt hus-
gerråd å auktion beslöt att samtidigt för-
sälja Jonssons effekter, och skulle Herr
Widlund närvara vid auktionen för att
framlemna desamma.

[MARG: C A. Jonssons saker]

{§112}
Till ogifta Anna Sofia Carlsson i Johanneberg hade
då hon tillfölje af barnsbörd varit oförmögen
försörja sig sjelf, utanordnats ett belopp af 10
kronor. Godkännande åtgärden beslöt Nämnden
att beloppet jemte förlossningskostnaden 8 kronor skulle
återsökas af Kung Karls socken hvarifrån Carlsson in
flyttat till Eskilstuna våren 1900.

[MARG: Anna Sofia Carlsson
från Kung Karl.]

[MARG: {§ 180}]

{§113.}
Styrelsen godkände ett af herr Larsson på grund af läkare-
betyg till i § 69 här ofvan omförmälde, Anna Albertina
Hjelmberg utgifvet understöd Tio kronor; och beslöts
återsöka kostnaden af Härads socken

[MARG: Anna Alb. Hjelmberg.]

[MARG: §122]

{§114}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

/C, Hyltén Cavallius./
/Sig; Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juli 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105001.

Personrelationer