Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juli 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juli 1887

Anmärkning

{1887 den 27 Juli}

Närvarande: Undertecknad ordföran
de samt Herrar S. Persson, C. G.
Pettersson, C. O. Jonsson och
A. G. Andersson, hvarjemte Sjuk-
domsförfall anmäldes för O.
Eriksson i Lundby.

§63.
Ledamöterna Herrar C. H. Bergstedt och A.
P. Anderson, hvilka ehuru behörigen
kallade, utan anmäldt förfall uteblif-
vit från nämndens sammanträde, fäl-
des att hvardera böta 2 Kronor till
Kommunens Kassa.

[MARG: {Böter
Se § 71.}]

§64.
Föredrogs Kongl. Kammar Rättens utslag
af den 6 sistlidne Juni, hvarigenom uppå
af FattigvårdsStyrelsen anmälda besvär
mot LänsStyrelsens i länet utslag angående
Stentryckaren Erikssons enka Brita Maria
Eriksson förklarats att det belopp af 10
Kronor, som den 23 sistlidne September
lemnats till bemälda enka, icke kunde,
såsom sökt blifvit, åläggas Eskilstuna
Stad till betalning; och belöt nu nämn
den på de i utslaget anförda Skäl låta
härvid bero, samt beloppet sålunda ur
räkenskapen afföras.

[MARG: {Belopp afföres}]

§65.
Föredrogs Kongl. Kammar Rätttens utslag
af den 25 sistlidne Maj, hvarigenom Fattig-
vårdsStyrelsens i Eskilstuna ansökning
att varda befriad från utgifvande af ersättning

{1887 den 27 Juli}

för fattigvård till enkan Hedda Sofia Anders-
son vid Marielund blifvit ogillad; och
beslöt nämnden, att berörda utslag såsom
ej föranledande till någon nämndens åtgärd
skall bland Kommunens handlingar förvaras.

[MARG: {Hedda Sofia Andersson}]

§66.
Vid fortsatt behandling af det ärende
§.§.47 och 58 i protokollet här ofvan om-
förmäler beslöt nu nämnden, att ansökan
skall göras hos Konungens Befallningshaf-
vande, det Eskilstuna Stad måtte åläggas
ersätta Fors Socken för dels redan lemnadt
och dels blifvande understöd för Gustaf
Olsson Bing och Maria Andersson, båda i
Westermarken N:o 44.

Undertecknad ordförande ansåg, att, då
Gustaf Olsson vore född 1819 samt år 1857
inflyttat till Fors samt Maria Andersson vore
född 1820 och inflyttat till Fors år 1845, och
båda först på senare åren kommit i behof
af understöd, kunde Eskilstuna Stad icke
anses vara deras rätta hemort och en ansö-
kning såsom nämnden beslutit icke vinna
bifall.

[MARG: {Westermarken.}]

§67.
Herrar C. O. Jonsson och C G. Pettersson
utsågos att Lördagen den 7 Augusti justera
detta protokoll i Sockenstugan.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

justeradt den 7 Augusti 1887.
/C, O, Jonsson/
/C G, Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juli 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105000.

Personrelationer