Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juli 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juli 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Fors Socken sammanträde i Socken-

stugan den 27 Juli 1878

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herr A. G. Andersson i Kohlsta,
Herr C. G. Pettersson i Gredby
Herr Jonas Ersson i Stenby och
Herr A. F. Eriksson i Flacksta

{§1.}
Föredrogs i och för förklarings afgifvande Eskilstuna Stads
fattigvårdsstyrelses ansökning om bekommande af ersätt-
ning för sjukvårds- och lasarettskostnad för f.d. Räck-
smeden nu Timmermannen Joh. Björkmans hustru Maria
Elisabeth; och beslöt nämnden att uti afgifvande förklaring
framhålla hurusom bemälte Björkman varit bosatt i Kloster
från den 1.10.75 - 24.10.76 samt i Fors från sistnämnde dag
till i Juni månad påföljde år, då han afflyttade till Eskils-
tuna, hvaraf synes framgå att Kloster är ifrågavarande
familjs rätta försörjningsort.

{§2}
Uppå framställning gillade nämnden den af ordföranden vid-
tagna åtgärd att låta rödfärga fattighuset med tillhörande
uthus; hvarjemte beslöts att i stället för den gamla
brandstegen, hvilken är upprutten, skulle anskaffas en ny
sådan tillika med ränna öfver trappan jemte nytt skaft
till brandhaken; och åtog sig A. G. Andersson att
anskaffa allt detta för Sju (7) Kronor.

{§3.}
Beslöts att protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde.

/A. Svedin/

Uppläst och godkändt den 26 Oktober 1878.
/A; G: Andersson/
/C G Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juli 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105002.

Personrelationer