Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 februari 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 februari 1904

Anmärkning

{I Prästgården den 27 Februari 1904.}

Närvarande:Nämndens samtliga ledamöter utom
Herr Lindberg,frånvarande på grund
af sjukdom.

{§18}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i
Stora Kopparbergs län utslag af den 10 dennes
med åläggande för Falu stad att ersätta för-
skjuten fattigvårdskostnad för i §3 här ofvan om-
nämnda Ida Sofia Molin med 7 kronor 82 öre
samt för hennes vård vid fattigvården med 75 öre
om dagen (1-11 Jan=11 dagar á 75 öre =8 25+ 7:82 = 16:07)

[MARG:Ida Sofia Molin
fr.Falun.
Räkning 19/12 04.]

{§19}
Föredrogs skrifvelse från Eskilstuna fattig-
vårdsstyrelse med bettlarerapporter angående
smeden C,Fredrik Gustafssons i Gredby barn,f.fil-
huggaren Gustaf Emil Flodqvist och grofarbetaren
John Alfred Pettersson;och beslöts öfverlämna
rapporterna till v.Länsmannen K.A.Peterson för
vederbörandes varnande enär omnämnda per-
sonerna icke,såvidt Nämnden har sig bekant
äro i sådana omständigheter att de äro i
behof af fattigvård.

[MARG:Bettlarerapporter]

{§20}
Af ledamoten Laurén hade på grund af
med läkarebetyg styrkt sjukdom,i §4 omnämnde
Johan Molins hustru Lotten erhållit ett tillfälligt
understöd af Sju kronor hvarjämte hon till-
sagts att vid detta sammanträde framställa
sin vid tillfälligt gjorda ansökan om fortsatt understöd.Då hon
nu icke afhördes blef därom intet beslut
fattadt utan godkändes allenast den gjorda ut-
betalningen.Mannen är numera utskrifven
från fattiggården.

[MARG:Lotten Molin
§160/05]

{§21}
I §16 här ofvan omnämnda hustrun Emma
Kumlin vid Ekslund företrädde och begärde ytterligare

27/2 04

understöd,enär hon tillfölje af sjukdom ej kunde för-
sörja sig;och beviljades henne ett understöd af Åtta
kronor i månaden,att utgå från och med 1 nästa
Mars,därest hon kunde med läkarebetyg styrka sin
oförmåga att försörja sig;att återsökas af Mora socken

[MARG:Emma Kumlin
fr.Mora
{§85}]

{§22}
För Nämnden företrädde enkan Clara Eriksson
boende i Nyfors 115,och begärde understöd,enär hon,
som var född den 13 maj 1844,af sjukdom var urståndsatt
att själf försörja sig;och beviljades hennes anhållan
på så sätt att hon tilldelades ett månatligt understöd
af Åtta kronor fr.o.m.den 1 nästa Mars.Men
då hon,jämte sin år 1836 födde och i Februari detta år aflid-
ne man,inflyttat från Eskilstuna stad år 1901 skulle er-
sättningstalan mot staden anhängiggöras.

[MARG:Clara Eriksson i 115
fr.E:tuna
{§56}]

{§23.}
För Nämnden företrädde arbetaren J.R.Olofsson från
Lindesnäs i Nyfors,numera bosatt i Eskilstuna,och anhöll
om afkortning af en del af 1902 års kommunalutskylder;38:94
och beviljades detta med 23:94 öre,hvarom vederbörande skulle
underrättas.

[MARG:Afkortning af
utskylder.]

{§24}
Af ledamoten Laurén hade i §5 af 1903 års protokoll om-
nämnda Hustru Maria Andersson tilldelas Fem kronor
såsom bidrag till kläder till barnen,hvilket godkändes,
hvarjämte Nämnden beslöt att hon,som år 1902 erhållit jul-
ved men icke bekommit sådan år 1903,nu skulle er-
hålla en half famn barrved.

[MARG:Maria Andersson
(bor i Kloster)
{§86}]

{§25.}
Från Instrumentmakare Stille hade räkning an-
kommit å reparation af ett par konstgjorda ben till ar-
betaren C.E.Sundström vid Stålfors,slutande å ett belopp
af kr.135 och ehuru denna kostnad betydligt öfversteg
de medel som Kommunalstämman till inköp af nya konst-
gjorda ben beviljat(och som äfven blifvit anskaffade)ansåg
sig dock Nämnden icke kunna undgå att betala räkningen
då den gifvit Sundström löfte att låta nödtorftigt reparera de gamla benen.

[MARG:C.E.Sundströms ben
{se §158/02}
se §139/04]

27/2 04

{§26}
Åt understödstagerskan Johanna Pettersson hade vård
å lasarettet anskaffats,hvilket godkändes af Nämnden.
(Utskr.7/3 och int.vid Tacktorp 8/3 04)

[MARG:Joh:a Pettersson]

{§27}
En räkning å förlossningskostnad öfverlämna-
des till vederbörande distriktledamot för granskning.

[MARG:Förlossningskostnad]

{§28.}
För tillgängliga hundskattemedel beslöts inköpa
100 par nya träskor á 1 krona samt reparera 45
par gamla till pris af 75 öre att användas vid skolorna.Om sådant utan större
kostnad låter sig göra skulle en del af de nya
under träbottnarna förses med lädersulor,hvarom
ledam.Laurén egde öfverenskomma med tillverkaren,
slussvaktmästare Pettersson.

[MARG:Träskor till
skolorna]

{§29.}
Åt Herrar C.A.Thorild och C.S.Starck öfver-
lämnades att vidtaga nödiga åtgärder med
aflidna Carin Erssons stuga Westermarken N:o 11,
hvilken stuga efter hennes död tillfallit kommunen.

[MARG:Westermarken N:o 11
{§43}]

{§30}
Åt arbetaren Gotthard Jansson i Lunda,
Nyfors,född den 12/5 1876,beviljade Nämnden ett
månatligt hyresbidrag af Fem kronor,enär han
på grund af långt framskriden lungsot var oförmö-
gen att försörja sig.

[MARG:Gotth Johansson
Lunda
{§87}]

{§31.}
På distriktsledamotens tillstyrkan beviljade Nämnden
enkan Emma Landin i Lindtorp ett tillfälligt hyresbidrag
af Tjugu kronor.(Starck erh.beloppet).

[MARG:Emma Landin
Lindtorp]

{§32.}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde


[MARG:Protokollet.]

Som ofvan

/H.Persson/

Justeradt

/Erik Laurén,/

/Sig,Starck,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 februari 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104997.

Personrelationer