Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 februari 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 februari 1886

Anmärkning

{1886 den 27 Februari}

N:de: Undertecknad ordförande samt Herrar
Bergstedt, S. Persson, O. Eriksson, A. G. An-
dersson och L. Pettersson

§8.
Föredrogs Eskilstuna Stads FattigvårdsStyrelses an-
sökning om åläggande för Fors Socken att ersätta hvad
som gifvits till understöd och begrafningshjelp åt
förre Skräddaren B. Henriksson, som varit boende vid
Rosendahl i Fors Socken; men som af erhållet
prestbetyg framgår, att Henriksson som är född
år 1812, det år, då han fylde 60 år, egde hem-
ortsrätt i Eskilstuna Stad så beslöts, att
i afgifvande förklaring bestrida krafvets
rättmätighet.

[MARG:Skrädd.
{B. Henriksson}]

§9.
Föredrogs Stockholms Stads Fattigvårdsnämnds
ansökning i fråga om pigan Anna Enqvist
och hennes minderåriga barn, som båda äro
intagna å Maria församlings fattigasyl; och
som dessa personer ega hemortsrätt inom
Fors Socken samt understödet tillkommit på
grund af 1§ i fattigvårdsförordningen, så

{1886 den 27 februari}

beslöts, att kostnaden för vården å asylet Skall
betalas efter räkning, samt då pigan Enqvist
förklarat, om hon erhölle hjelp de första
månaderna, sedan kunna sjelf försörja sig, till-
fällig hjelp af tillsammans 25 Kronor, som
skall i flera poster henne tilldelas.

[MARG: Pigan
{Anna Enqvist}]

§10.
Beslöts att detta protokoll skall justeras vid
nämndens nästa sammanträde

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 10. April 1886.
/C. H. Bergstedt/
/L. Petterson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 februari 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104996.

Personrelationer