Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 augusti 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 augusti 1904

Anmärkning

{I Sockenstugan den 27 Augusti 1904.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter utom
Herrar Hyltén-Cavallius och Lindhe, hvilkas
förfall godkändes; därjämte närvar Herr Englund.

{§115.}
Af godsägaren A. Gibson framstäld begäran om hyres-
ersättning för 55-åriga änkan Hag vid Åsby afslogs, enär
hon ej var ur stånd att försörja sig. Vid förvärfsoför-
måga skulle änkan Hag intagas vid fattiggården.

[MARG: Enkan Hag Åsby
{§ 142}]

{§116.}
Af ordföranden utfördad ansvarssedel för ogifta
Tyra Johanssons lasarettsvård godkändes; men skulle,
då hon ägde hemortsrätt i Björkviks socken,
kostnaden återsökas af nämnda samhälle.

[MARG: Tyra Johansson
Björkvik
§ 14/05]

{§117}
Med företeende af afskrift af utslag, hvarigenom
i § 40 omförmälda Ingerd Jansson förklarats vara
rätteligen skrifven i Fors socken, hade Landstingskam-
reraren Ahlner påmint om afgiften. Med anledning
af att ingen hade sig utslaget bekant skulle delgif-
ningsbevis förskaffas innan beloppet betalades.

[MARG: Ingerd Jansson
{§130}]

{§118.}
Till i § 78 omnämnde K. Felix Lundqvist beviljade
Nämnden nödig medicin att ersättas af kommunens kassa.

[MARG: Felix Lundqvist
§ 96/05]

{§119.}
I protokollet skulle antecknas att fem af Nämndens
ledamöter enligt uppdrag, vid Tacktorp varnat där in-
tagne i § 63 omnämnde O. Pettersson, hvilken ej velat
ställa sig anstaltens ordningsregler till efterrättelse

[MARG: O. Pettersson
§ 29/06]

{§120.}
Till i § 87 omnämnde änkan Agnes M. Jansson hade
vid hennes yngsta barns död utbetalt 12 kronor i begraf-
ningshjälp; detta godkändes af Nämnden.

[MARG: Agnes M. Jansson]

{§121}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H, Persson/

Justeradt
/Sig, Starck./
/C, A, Lindqvist,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 augusti 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104993.

Personrelationer