Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 december 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 december 1904

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 27 December 1904.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herrar Jonson och Larsson
som anmält förfall.

{§166.}
Distriktsledamoten Herr Westergren anmälde
att Sliparen Josef Eriksson i Nyfors 13 aflidit
och efterlämnat änkan Anna Serafia Eriksson
född den 3/9 1869 samt barnen Anny f 97, Carin f. 99,
Tora f. 01, och Erik f 03, utan några tillgångar, och
framförde änkans begäran om ett hyresbi-
drag af 25 kronor i kvartalet. Denna hen-
nes begäran blef ock af Nämnden bifal-
len och skulle medlen utgå tillsvidare i
afvaktan på huru hon därmed kunde
reda sig.

[MARG: Anna S. Eriksson
§42/05]

{§167.}
För i §100 här ofvan omnämnde gossen
Carl Erik Larsson hade plats erhållits
vid Idiotanstalten i Strängnäs, men då
hans fader numera hade statdrängs-
tjänst vid Hagnesta i Kloster hade begä-
ran framställts till Klosters fattigvårdssty-
relse att denna kommun ville utrusta
och ansvara för gossen, men hade därå
ett nekande svar er-
hållits. Då emellertid Nämnden lofvat
utrusta gossen samt sökt plats för honom
beslöts att stå fast vid det gifna löf-
tet samt framhålla för Klosters fattig-
vårdsstyrelse dess mindre tilltalande
handlingssätt i denna sak.

[MARG: Carl Erik Larsson]

{§168}
Till i §7 här ofvan omnämnde gossen
Ivar Vatgar Astely Sjögrens underhåll hade
distriktsledamoten Laurén utbetalt Sex kronor
för December månad; hvarjämte, då fadern

27.12.04

icke kunnat med bref anträffas och barnet
äger samma hemortsrätt som sin i Stock-
holm sedan fyra år tillbaka bosatta mo-
der, Anna Carolina Johansson nämnda stad sökts för återfående af
beloppet; Nämnden godkände dessa åtgär-
der och beslöt att underhållet fortfarande
skulle utgå med sex kronor i månaden
att återsökas af Stockholms stad.

[MARG: I. V. A Sjögren
§150/05]

{§169.}
Efter anmälan från gårdsägaren C. A.
Forsberg i Nyfors N:o 23 att enkan Sofia
Albertina Andersson född 2/12 1872 och barnen
Hilma Sofia, född 28/5 1896, Erika Wilhelmina, född
11/12 1897, och Walborg Eleonora, född 1/5 1904, saknade
bostad samt enkan enligt företedt läkare-
betyg äfven var oförmögen att försörja
sig och barnen hade de den 30 sistlidne
November intagits vid fattiggården och
Åkers socken, hvarest familjen egde
hemortsrätt, sökts för ersättning dels
för skjuts kr. 2:50, dels för vården vid Tack-
torp med 75 öre om dagen för enkan och
50 öre för hvardera barnet. Dessa åtgärder
godkändes nu af Nämnden.

[MARG: Sofia Alb. Andersson
fr. Åker
§15/05]

{§170}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
i länet utslag af den 6 dennes med ålägg-
ande för socknen att ersätta Eskilstuna stads
kostnader för i §151 omnämnda A. F. Carlssons
vård och underhåll.

[MARG: A. F. Carlsson]

{§171}
Hos Nämnden anhölls att uppkommen la-
sarettskostnad för hustru Cecilia Broström från
Nyfors 85 måtte ersättas med kr. 29:50 enär famil-
jen vore medellös; och beslöt Nämnden att
räkningen skulle betalas af Lasarettsfondens
medel.

[MARG: Cecilia Broström]

27.12.04

{§172.}
Hjonen vid fattiggården tillsades af två
af Nämndens ledamöter att infinna sig
inför Nämnden, därest de hade något
anmäla; men tillstädeskom endast A. P.
Magnusson, som anmälde att föreståndaren
för egen del använde fattiggårdens hästar
och packlådor. Af föreståndarens förklaring
framgick emellertid att Magnussons klagan
härledde sig af ondska och elakhet, och
föranledde densamma icke till någon
Nämndens åtgärd.

[MARG: Hjonen förekallas]

{§173.}
Uti en till Nämnden ingifven skrift
anhöll föreståndaren J. O. Jansson att
hans egen och hustruns sammanlagda
lön, 1000 kronor utom naturaförmåner och
procent på spanmål och hjonens arbete,
skulle höjas med 400 kronor, eller till 1400
kronor utom nämnda förmåner; denna
begäran öfverlämnades till tillsynings-
männen som till nästa samman-
träde skulle inkomma med yttran-
de öfver hans begäran.

[MARG: Föreståndarens lön
§8/05]

{§174.}
Följande julgåfvor utdelades
föreståndaren och föreståndarinnan 50:-
jungfrun Augusta Persson 15:-
statdrängen: erhåller kött vid nästa slagt;
samt åt följande hjon, för visad bered-
villighet och flit under det gångna
året:

Anna Boqvist 5:-
Hanna Frick 5:-
Elin Jonsson 5:-
Emma Rytterström 5:-
Anna Augusta Svensson 5:-
Transp. 90:-

27.12.04.

Trpt 90:-
Carl Erik Gustafsson 3:-
Carl Oskar Gustafsson 3:-
Frans Oskar Pettersson 3:-
Kronor 99:-

[MARG: Julgåfvor]

{§175}
För Nämnden anmäldes att Carl Oskar
Andersson, hvilken den 6 Juni 1902 utskrefs från
fattiggården den 26 Maj detta år ånyo måst
derstädes intagen enär han var oförmögen
att försörja sig och ej hunnit förvärfva
hemortsrätt annorstädes.

[MARG: Carl Osk Andersson]

{§176}
Ledamoten Herr Westergren framstäl-
de förslag att fattiggårdens samtliga hjon
skulle på socknens bekostnad erhålla
kaffe hvarje morgon; detta förslag öfver-
lämnades till tillsyningsmännen hvil-
ka till nästa sammanträde ägde in-
komma med yttrande däröfver samt
utredning öfver den ökade kostnad
dess genomförande skulle medföra.

[MARG: Kaffe till hjonen
§9/05]

{§177.}
Af Mora socken tillhöriga under-
stödstagerskan Emma L. Kumlin fram-
stäld begäran om en half famn ved ut-
öfver det vanliga månadsunderstödet be-
slöt Nämnden bifalla då hon är mycket
sjuklig samt befinner sig utblottade om-
ständigheter.

[MARG: E. L. Kumlin
fr. Mora]

{§178}
Utom den julved som utdelats jäm-
ligt beslut i §162 erhöllo

Enkan Hellstedt i Nyfors N:o 12,
Enkan Eriksson i Nyfors N:o 13,
Enkan Wallin i Nyfors N:o 21,
Enkan Broqvist i Björkdalen och
Enkan Malmgren i Nyfors N:o 69, hvardera

27.12.04

en half famn barrved att till samma
pris som den föregående levereras af un-
dertecknad ordförande

[MARG: Julved]

{§179.}
Halfårsunderstödet för nästa års första
hälft faststäldes att gälla sålunda

{Rothoffska fondens gratialister:}
att utdelas kvartalsvis: {pr år}
f. Statdrängen Olof Ersson fr. Rosenfors (å Wästermarken) 100:-
Enkan Anna Charlotta Hedman, f. Jonsson, Rosenfors 50:-
Sågarhustr. Joh:a Jonsson, Rosenholm 75:-
Mur. handtl. Jonas Jonsson, Eskilstuna 100:-
Sofia Jonsdotter Lagersberg 100:-

att utdelas halfårsvis:
Hustrun Joh:a Andersson, Röksta 100:-
Enkan Brita Sofia Carlsson, Hyndevad 75:-
Fabr. arb. L. G. Carlsson-Wallin, Rosenfors 75:-
Statdr. hustrun Anna Sofia Jonsson-Stenbom, Thorsberga, 75:-
f. Drängen Anders Jonsson, Eskilstuna 94 75:-
Enkan Anna Kristina Jonsson-Forsberg, Yxstaholm 100:-
Sömmerskan Carolina Lind, Eskilstuna 75:-
Enkan Ulrika Lindqvist-Jonsson, Husby 75:-
Enkan Stina Lundqvist, Wästermarken 41 75:-


{Kommunens fattige:}
att utdelas månadsvis: {pr år}
Enkan Clara Math Andersson, Nyfors 68. 96:-
Henrik Andersson Nyfors 97 60:-
Etienne Gustaf Andersson Nyfors 95 B 60:-
Enkan Hedda Maria Blomme Nyfors 46 60:-
Maria Broqvist, Kloster, Björkdalen 60:-
Flickan Rut. Vera Gillerström, Eskilstuna 72:-
f. Kyrkvakt. J. F. Goffe, Hof 72:-
Enkan Carin Hallqvist, Carl Joh:s torp 60:-
Enkan Wilhelmina Hammar Nyfors 67 120:-
Enkan Maria Johansson Nyfors 47 96:-
Enkan Lotten Larsson Stjärnholm, Kloster 96:-
Enkan Math. Lidström, Nyfors 38 72:-
A. W. Lindbergs enka Eriksdal 120:-
Elsa, Tyra, Märta och Knut Lindberg Nyfors 78 A. 288:-
1332

27.12.04.

{pr år}
Enkan Maria Löfgren, Kolstahvena 120:-
Enkan Elin Fredrika Malmgren Nyfors 69 96:-
Enkan Carolina Norstedt, Eskilstuna 120:-
f. Soldaten C. J. Palm, Berga 72:-
Enkan Lovisa Gustafva Roth Nyfors 103. 96:-
Enkan Anna Carol. Wallin Nyfors 21 72:-
Enkan Carol. Wilh Welin Nyfors 78 120:-
Enkan Fredr. Carol. Westerberg Nyfors 77 B. 96:-
Enkan Sofia Carol. Westerberg Gustafsborg 60:-
Enkan Anna Sofia Widerholm Nyfors 70 A. 120:-
Enkan Carol Math Zetterlund Nyfors 33 60:-
1032

att utdelas kvartalsvis:
Enkan Anna Maria Andersson, Eskilstuna 207. 60:-
Arbet Erik Andersson Eriksdal 60:-
Flickan Tyra Alida Bergman, Ärila 84:-
Arbet Joh. Gust. Bergqvist, Nyfors 52. 100:-
[MARG: §43/05]
Arbet Carl Gust Björk Nyfors 24 100:-
Enkan Anna Blomgren Åsby 60:-
Enkan Charlotta Carlsson Nyfors 115 60:-
Enkan Maria Ekström Nyfors 23 100:-
Enkan Anna Serafia Eriksson Nyfors 13 100:-
Flickan Margit Linnea Eriksson, Eskilstuna 72:-
Gossen Carl Linus Ruben Gillerström Barfva 96:-
Enkan Hag Åsby (utom 2 f:r ved) 18:-
Enkan Agnes Maria Jansson Lunda 60:-
Enkan Joh:a Jansson, Hagby 25:-
Enkan Clara Johansson, Nyfors 16 120:-
Enkan Anna Lotta Larsson, Tumbo 72:-
Skrädd Lundborgs hustru Nyfors 45 100:-
Gossen Ruben Olsson, Kungsör 60:-
Maria Charlotta Rubbert, Kloster 180:-
Enkan Sofia Sjögren, Nyfors 15 60:-
Enkan Joh:a Carolina Westerberg Nyfors 15 60:-
1647

{Wästermarkens fattige:}
att utdelas månadsvis:
Enkan Anna Charlotta Andersson, Eriksdal 120:-
Arb. Anders Erik Berggren N:o 38 60:-
Lotta Eklöf N:o 41 60:-
Enkan Carin Ersson, Carl Joh:s torp 96:-
336:-

27.12.04.

{pr år}
Enkan Gustafva Larsson Wästermarken 30 60
Enkan Clara Lundin Wästermarken 4 60
Johanna Sofia Pettersson Eskilstuna (8 kr i mån o hyra) 146:-
A. G. Thunholm Wästerm. 29 96:-
Augusta Ågren Björktorp 72. 434

{Kommunens fattige vårdade å andra platser:}
å Nyköpings hospital: {pr år}
Sm. arb. F. L. Fundberg fr. Nyfors 200:75
Sm. arb. Joh. Aug. Pettersson fr. Nyfors 200:75
Sm. arb. G. A. Ceder fr. Skjulsta 200:75

å Upsala hospital:
hustru Lovisa Bågenholm fr. Nyfors 52 200:75

å Vadstena hosptal:
sm. arb. Teodor Ferd. Molin fr. Westermarken 200:75

vid Idiotanstalten i Strängnäs:
Calla Elisabet Carlsson fr. Westermarken 150:-
Lars Ludv. Larsson fr. Löppinge 50:-
Carl Er. Larsson (Kloster) fr. Nyfors 115 50:-

i Nora stad
Sm. arb. A. G. Andersson 75:- 1428 75

{Fattige tillhörande främmande samhällen:}
från Stockholms stad: pr år
Enkan Johanna Andersdotter Nyfors 20 A 72:-
Gossen Ernst Hj. Flodin Kolsta 72:-
Gossen Ivar Vatgar Astley Sjögren Nyfors 45 72:-

från Vestra Vingåkers socken:
gossen Carl Olof Berg, Löppinge 100:-

från Mora socken:
hustru Emma Laurentia Kumlin 96:- 412

[MARG: Halfårsunderhåll]

{§180}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H, Persson/

/C, Hyltén Cavallius./
/Hj. Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 december 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104994.

Personrelationer