Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 augusti 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 augusti 1892

Anmärkning

{1892 den 27 Augusti i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordföran
de samt Herrar S. Persson, H. Persson,
Starck, Korell, Thorild, Jonsson
Westersson, J. G. Andersson, O. Eriks-
son och Söderbäck.

§103.
I anledning af från Konungens Befallnings
hafvande, genom vederbörande Länsman,
infordrad uppgift på den eller de personer
hvilka inom Fors Sockens fattigvårds
samhälle erhållit förordnande att vara till-
Syningsmän öfver bettlare äfvensom å den
aflöning, som dessa tillsyningsmän tillkommer,
beslöt nämnden att ordföranden Skall ega
att sådan uppgift meddela.

Tillika beslöts, att en hvar af fattig-
vårdsStyrelsens ledamöter, nemligen Godsega-
ren S. Persson å Lagersberg, Landtbrukaren
H. Persson å Svallinge, Disponenten Josef
Edvard Jonsson vid Rosenberg, Bokhållaren
Carl Sigurd Starck vid Tunafors, Fabriks-
idkaren A. J. Westersson vid Nybyberg, Hand-
landen C. A. Thorild vid Lorentsberg, Fa-
briksidkaren F. Th. Söderbäck vid
Stenslund, Landtbrukaren O. Eriksson
i Lundby, Arrendatorn J. G. Andersson i
Stenby och Arrendatorn A. J. Korell
i Wiby, att utom förut till tillsynings-
man antagna polismannen K. A. Petters-
son Skall inom Sitt distrikt vara
tillsyningsman öfver bettlare med
Sådan befogenhet och Skyldighet
som gällande förordning om fattig-

{1892 den 27 Augusti i Sockenstugan}

vården föreskrifver; Skolande ur kommunal-
kassan utgå ersättning för transporterande
till vederbörande polisman af anhållne
bettlare eller lösdrifvare.

[MARG: {Tillsyningsmän
öfver bettlare}]

§104.
Föredrogs en ansökning från fattig-
vårdsStyrelsen i Eskilstuna Stad om
ersättning för lasarettsvård till Sliparen
Lars Svensson i Grindstugan N:o 31 hustru
Anna Mathilda; då det ifrågakomna un-
derstödet grundar Sig på sådana förhållan
den, som omförmälas i 1§ af gällande
förordning om fattigvården i riket, Skulle
ordföranden i afgifvande förklaring med-
gifva krafvets befogenhet.

Mannen Lars Svensson, inför nämnden
förekallad, tillfrågades om han kunde
ersätta KommunalKassan det belopp,
10 Kronor 35 öre, som för besagda lasaretts-
vård erfordrades, men förklarade han
Sig vara af Sjuklighet urståndsatt för-
tjena mera än hvad som för hans egen
och barnens utkomst erfordrades; och
då denna Svenssons Sjuklighet tydligen
framgick af hans utseende, Så skulle nämn-
da afstå från ersättningsanspråk af
förbemälde Lars Svensson.

[MARG: {Lars Svenssons
hustru.}]

§105.
Vederbörande vaccinationsföreståndare
anmälde, att de i §101 och 102 här ofvan
omförmälda personer, numera fullgjort
dem gjorda förelägganden att låta
vaccinera Sina i berörda §§ omnämn

{1892 den 27 Augusti i Sockenstugan}

da barn, hvadan vidare åtgärd i berörda
hänseende från nämndens Sida ej erfor-
dras.

[MARG: {Vaccination}]

§106
I anledning af befaradt utbrott af kolera
epedemi beslöt nämnden att hos Helso-
vårdsnämnden i Nyfors göra framställ-
ning derom att i den kolerabarack, som
Helsowårdsnämnden kan komma att upp-
föra måtte beredas plats jemväl för fyra
Sängar från Sjuka från gamla Fors Socken
emot det, att Kommunal Nämnden propor-
tionsvis efter detta sängantal
deltager i kostnaden för anskaffande af
nödiga inventarier samt byggnadens upp-
förande samt i kostnaden för sjukas vårdan-
de efter antalet Sjukdagar i förhållande
till alla der vårdade.

[MARG: {Helsowård}]

§107.
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i Södermanlands län
utslag den 3 dennes, hvarigenom Eskilstuna
Stad blifvit ålagd ersätta lasarettskost-
nad för pigan Sofia Wilhelmina Petters-
son från Åsbergstorp; och beslöts att
utslaget Skall bland Kommunens handlin
gar till framtida kännedom och efterrättelse
förvaras.

[MARG: {Sofia W:a Pettersson
fr. Eskiltuna}]

§108
Föredrogs fattigvårdsStyrelsens i Eskils-
tuna Stad förklaring uppå härifrån
gjord ansökning om utbekomman-
de af Eskilstuna Stad af ersättning för

{1892 den 27 Augusti i Sockenstugan}

lasarettsvård till Sömmerskan Charlotta
Carolina Forslund; Som förklarande Styrelsen
erkänt krafvets befogenhet skulle sär-
Skild åtgärd från nämndens Sida ej er-
fordras.

[MARG: {Charl. Carolina Forslund
fr. Eskilstuna}]

§109.
Föredrogs ett från Stadsfullmägtige i
Eskilstuna ankommet protokollsutdrag
af den 11 i denna månad, af innehåll, att
Stadsfullmägtige beslutit, att det med
Fors Socken upprättade aftal om bidrag
för fattigvårdskostnaden å Stadens
Westermark finge förnyas för ytterligare
femår räknade från detta års utgång;
då emellertid detta bidrag bör beräknas
från och med innevarande års
ingång, Så skulle ordföranden ega att å
nämndens vägnar vidtaga åtgärder
för erhållande af rättelse i enlighet
med Kommunens rätta fordran.

[MARG: Fattigvårdsbidrag
fr. Westermarken}]

§110
Beslöts att blifvande kostnader för
utverkande af skillsmessa mellan drän-
gen C. A. Lindblom och den såsom hans
lagliga hustru förklarade Brita Lovisa
Carlsson från Fogdö Socken Skall utgå
af Kommunens Kassa, detta för att söka
förekomma för framtiden allt det tra-
kasseri, som genom fortsatt äktenskap
emellan dessa personer tillskyndas kom-
munen i fattigvårdshänseende

[MARG: {C. A. Lindblom
o
Brita Lov:a Carlsson}]

§111
Ordföranden anmälde, att medel till

{1892 den 27 Augusti i Sockenstugan}

utbetalande af den den 1 Oktober till
betalning förfallna prestlön ej funnes
i Kommunens Kassa hvadan medel här-
till måste anskaffas genom lån; i an-
ledning häraf beslöt gifva ordföranden i
uppdrag anskaffa det erforderliga belop-
pet, omkring 2000 Kronor, på bästa
sätt och mot lägsta ränta.

[MARG: {Upplåning af medel}]

§112.
Nämnden beslöt, att begrafningskostna-
den för Clas Classons i Svartkällan hustru
Maja-Stina och Adolf Boqvists vid Lilje-
fors dotter Anna Maria Skall utgå af
Kommunens kassa.

[MARG: {Begrafningskostnad}]

§113.
Beslöts att till enkan Brita Karlssons
i Lundby dotter Anna Catharina, hvilken
är idiot och vanför, Skall under årets
återstående 4 månader utgå för hvarje
månad ett understöd af 6 Kronor.

[MARG: {Brita Carlsson i
Lundby}]

§114
Beslöts att ett trädgårdsmästaren G. Wester-
berg vid Stenbäcken tilldeladt understöds
belopp af fem Kronor Skall utgå af Kom-
munens Kassa samt Westerberg jemte Sina
två minsta barn i händelse af framtida
behof af understöd förpassas till fattig-
gården Tacktorp

[MARG: {G. Westerberg
till Tacktorp}]

§115.
Som Statdrängen Aug Jonssons från Tack-
torp hustru Johanna Charlotta befinnes
i behof af hospitalsvård, beslöt nämn
den gifva ordförande i uppdrag att

{1892 den 27 Augusti i Sockenstugan}

för henne söka sådan vård samt att å fattigvårds
Styrelsens vägnar utfärda behörig förbindelse
för afgifternas behöriga erläggande

[MARG: {hustru Jonsson
fr. Tacktorp}]

§116.
Föredrogs för förklarings afgifvande an-
Sökningshandlingarne från fattigvårds
Styrelsen i Eskilstuna Stad om åläggan
de för Fors Socken att ersätta fattigvårds
kostnaden till arbetaren Anders Anderssons,
nu i Brickstugan, hustru Sofia Augusta;
och beslöts att, sedan undersökning i
Saken hållits, ordföranden Skall ega afgifva
förklaring i enlighet med härvid Sig
företeende omständigheter.

[MARG: {Sofia Aug:a Andersson}]

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/Sig, Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 augusti 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104992.

Personrelationer