Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 april 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 april 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-nämn-
dens i Fors Socken sammanträde i
Sockenstugan den 27 April 1878.

Närvarande:
Ordföranden G. A. Svedin samt
Herr A. G. Andersson i Kohlsta,
Herr P. G. Pettersson i Gredby,
Herr P. G. Haglund i Lundby,
Herr Jonas Ersson i Stenby,
Herr A. F. Eriksson i Flacksta och
Herr L. F. Ståhlberg vid Ståhlfors.

{§ 1.}
Föredrogs Kyrko Rådets yttrande öfver det i Kommunal-
nämndens protokoll för den 9 sistlidne Mars § 7 om-
nämnda mål ifråga om enkan Kristina Katarina Carl-
ströms och hennes dotters anhållan om understöd från
s. k. Rothoffska fonden; i hvilket mål Kyrko Rådet,
efter att hafva inhemtat att ifrågavarande perso-
ner befinna sig i mycket knappa omständigheter
för sin del beslutat tilldela dem ett årligt un-
derstöd af 50 Kronor hvardera, räknadt från detta års bör-
jan; Och beslöt nu nämnden att på de af KyrkoRådet
anförda grunder med frångående af sitt förut i denna
sak fattade beslut beträda Kyrkorådets ofvan nämnda
beslut.

{§ 2.}
Nämnden godkände det af ordföranden till Clara Christina
Hultgren den 1 i denna månad utbetalde tillfälliga un-
derstödsbelopp af 5 Kronor

{§ 3.}
I och för förklarings afgifvande föredrogs Eskilstuna
Stads fattigvårdsStyrelses ansökning om erhållande af er-
sättning för lemnadt understöd till Arbetskarlen Lars Fre-
drik Andersson och hans familj; dels sjukvårds- ock begraf-
ningskostnad för mannen dels efter mannens död understöd
åt familjen, bestående af enkan och 5 minderåriga barn:

Som familjen under flera år varit boende inom Fors S:n,
Samt mannen vid sin död icke hunnit förvärfva hemortsrätt
inom annat Samhälle, beslöt nämnden:

1:o att det till ifrågavarande familj intill denna dag lemnade understöd
skall till Eskilstuna Stad återbetalas.

2:o att lösen för handlingar i målet jemväl skall ersättas enligt
räkning.

3:o att Fors Socken nu genast öfvertager fattigvården för ifråga-
varande familj sålunda, att enkan bekommer från och den 1
April hyreshjelp med 6 Kronor och från den 1 Maj under-
håll med 12 Kronor, allt per månad.

4:o att ordföranden i afgifvande förklaring erkänner Fors Sockens
skyldighet att om ifrågavarande familj taga vård.

{§ 4}
Protokollet justeras vid nästa sammanträde.
/A. Svedin./

Uppläst och godkändt den 15 Juni 1878.
/P, G, Anderson/
/C, G, Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 april 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104991.

Personrelationer