Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 april 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 april 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämndens i
Fors Socken Sammanträde i Sockenstugan
den 27 April 1876.

Närvarande:
Ordföranden Herr C. Bergstedt.
vice ordföranden Herr G. A. Svedin samt
Herr C. J. Lundberg å Lagersberg
Herr A. G. Andersson i Kohlsta
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr G. Haglund vid Lundby
Herr A. F. Eriksson i Flacksta
Herr G. Lundqvist vid Rosenholm och
Herr Anders Andersson i Faskunge.

{§ 1.}
Upplästes KB:s utslag den 14 Mars, hvarigenom det af Eskilstuna
Stad gjorda åtagande att under 5 års tid, räknadt från och med
detta år, sjelfva besörja underhållet för fattiga från Westermarken
blifvit godkändt; och beslöt Nämnden att i anledning häraf
ingen åtgärd skulle vidtagas.

{§ 2}
Uti afgifven förklaring i anledning af Nämndens hos KB:de gjorda
ansökning att Eskilstuna Stad måtte åläggas återbetala hvad som
utgifvits såsom underhåll åt smeden E. G. Törns barn samt att
staden måtte framdeles åtaga sig desammas vård har förklarande
fattigvårdsStyrelsen blott vilkorligt medgifvit hvad som sökt blifvit.
Och beslöt Nämnden i anledning häraf, att om icke Eskilstuna
stad obetingadt åtager sig dessa fattiga skulle påminnelser
i målet till KB:de ingifvas.

Samma dag uppläst och godkändt.
/C, Bergstedt:/
/P, G, Anderson/
/A. Svedin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 april 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104990.

Personrelationer