Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1889

Anmärkning

{1889 den 26 Oktober}

Närvarande: Undertecknad ordföran
de samt Herrar S. Persson, H. Persson,
Rosell, Thorild och P. G. Andersson.

§104.
Lars Fredrik Anderssons enka Anna Sofia
företrädde och begärde hjelp till hyra vid
vid Karlsro, emedan hon är sjuklig och
mindre arbetsför; och fann nämnden skä
ligt att för innevarande qvartal lemna
understöd af 10 Kronor, som nu till
henne inför nämnden utbetalades,
som skulle antecknas.

[MARG: {L. Fr. Anderssons
enka i Karlsro
10 Kr utbet}]

{1889 den 26 Oktober}

§105.
Nämnden delgafs Landshöfdinge embetets
i Södermanlands län utslag af den 19 den-
nes, hvarigenom Eskilstuna Stad blifvit
ålagd ersätta Fors Socken kostnaden för
arbetskarlen Erik Johan Eriksson fattig-
och Sjuk- vård enligt 1§ i fattigvårds
förordningen; och beslöts att utslaget
skall delgifvas fattigvårds Styrelsen i
Eskilstuna Stad samt derefter bland
Kommunens handlingar förvaras.

[MARG: {E. J. Eriksson
fr.
Eskilstuna}]

§106.
För påminnelsers afgifvande föredro-
gos handlingarne i målet mot kloster
Socken angående ersättning för under-
stöd till fabriksarbetaren Frans Oskar
Bergqvists hustru Anna Mathilda;
och beslöt nämnden lemna ordföran
den i uppdrag att i afgifvande för-
klaring yrka bifall till ansöknin
gen.

[MARG: {F. O. Bergqvist
Kloster}]

§107.
Från Municipalstyrelsen i Nyfors
samhälle hade fråga framställts, hu-
ruvida på sätt §6 i de för sagda sam
hälle utfärdade ordningsföreskrifter
angifver, uppbörden af de af sam-
hällets medlemmar beslutade särski l
da afgifter för samhällets behof finge
ske i sammanhang med Kommunal-
utskylderna och jemte dessa debiteras;
och beslöt nämnden, då härigenom

{1889 den 26 Oktober}

ingen kostnad tillskyndas Kommunen,
att dertill lemna Sitt bifall.

[MARG: {Uppbörd
Nyfors}]

§108.
Nämnden beslöt, att enkan Larssons i
Larslund son skall erhålla kläder samt
dotter skor och tyg till ylletröja, hvil-
ket allt skall anskaffas genom ledamo-
ten C. A. Rosell.

[MARG: {Kläder
åt barn}]

§109
Beslöts att detta protokoll skall
justeras vid nämndens nästa sammanträde

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/C, A, Rosell/
/P, G. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104978.

Personrelationer