Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1895

Anmärkning

{1895 26 October i Sockenstugan}

Närvarande voro alla
Nämndens ledamöter.

§112.
Inför Nämnden föredrogs ett till Ordf.
insändt utdrag ur raportjournalen
från Eskilstuna Polisvaktkontor af
innehåll att PolisKommissariarien i en
förstuga till huset N:o 186 i staden på an-
modan omhändertagit en husvill bar-
naföderska vid namn Clara Andersson,
föranstaltat om barnmorska och rum
åt qvinnan samt vid förhör funnit
att hon vore ogift o med 2 barn förut och sedan 1890 sam-
manbott med skrothandlanden Frans Jansson
deraf de senaste 23 månaderna dels
vid Äppelvik och dels vid Sommarvik
i Nyfors, hvarifrån de blifvit vräkta
och hamnat i en loge utanför staden;
och då allt detta vid hållen undersök-
ning befunnits riktigt äfvensom
utrönts at Clara Andersson lär hafva
sin försörjningsrätt i Fors samt att
hennes concubinant lär förhyrt
rum och ämnar taga henne till
sig, beslöt Nämnden att godvil-
ligt betala stadens utlagda kost-
nader för bemälda qvinna under
hennes barnsängstid

[MARG: {Clara Andersson}

§113.
Föredrogs en skrifvelse från ordf.
i [OLÄSLIGT] fattigvårdsstyrelse med förfrågan
om en resande medellös plåtslaga-
relärling Oskar Em. Eriksson som derstädes
insjuknat och måst å lasarett
intagas vore enligt sin uppgift
hemmahörande vid Gredby i Fors
och skulle efter derom tagen kän-

{1895 26 October i Sockenstugan}

dom sagde skrifvelsen besvara och
om möjligt söka utverka att bemälde
Eriksson måtte erhålla fri lasaretts
vård.

[MARG: {O. E. Eriksson}
{fr Gredby}

§114
Upplästes inför Nämnden en skrifvelse från
tingshusstyrelsens ordf. , att på grund
af beslut vid sammanträde med
ombud för tingshusbygnadsskyldig
den 16 dennes kommer att för tings-
huskassans behof under år 1896
uttaxeras 2,4 öre per fastighetsfyrk och
0,6 öre för annan fyrk, hvilka
medel på vanligt sätt skola å
Kommunadebetsedlarne upp-
debiteras.

[MARG: {Uttaxering}
{till Tingshuset}]

§115
Sedan i § 28 mfl. för sistlidet år omhandlade
f. d. drängen Johan Alfred Andersson
hvars försörjningsrätt ålagts Fors
blifvit af Jäders fattigvårdsstyrelse
skjutsad till Tacktorp för någon kort
tid sedan men han derifrån rymt
så beslöt Nämnden at anlita
Konungens Befallningshafvande
om hjelp och handräckning för
Anderssons återforsling till Tacktorp
der han skulle erhålla vederbörlig
varning.

[MARG: {Joh Alf Andersson}

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt.
/Joseph. Jonson/
/C, A, Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104979.

Personrelationer