Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1881

Anmärkning

{1881 den 26 November.}

Närvarande voro nämndens samtliga leda-
möter.

§27
Till Ombud vid blifvande mantals- och
Skrattskrifning med Fors socken för näst-
kommande år utsågs Herr A. F. Eriksson
i Flacksta, hvilken jemväl har att lemna
intyg öfver personer, hvilka till följd af
fattigdom eller andra orsaker böra befrias
från utgörande af personella utskylder.
[MARG:{Ombud vid Mantals-
skrifningen}]

§28
Följande af Ordföranden gjorda ut-
betalningar blefvo af nämnden godkänd
nemligen:
Till enkan Andersson till kläder åt
hennes barn 10 Kronor af Hundskattemedlen.

Till Mathilda Tillbom tillfälliga å olika
tider lemnade understöd tillhopa 5 Kronor

Till förra Hushållerskan Sundquist 7,50 Kr
till hyra, hvilken belopp skall åter-
sökas af S:t Ilians Socken i Westerås
län, samt

{1881 den 26 November}

Begrafningshjelp för följande aflidna
personer, nemligen:
Johan Schöning, Maja Lisa Nord
och flickebarnet Bertha Andersson.
[MARG:{Tillfälliga understöd.}]

§29
Beslöts att söka få quinnspersonen
Mathilda Tillbom utackorderad på lämp
ligt Ställe emot skälig ersättning, som må
bestämmas till omkring 50 á 60 år.
[MARG:{Mathilda Tillbom}]

§30.
Ordföranden anmälde att enkan Andersson
under förliden gårdag blifvit för difteri
af stadsläkaren remmitterad till epidemi-
ska sjukhuset i Eskilstuna, med anledning
hvaraf beslöts att kostnaden härför skall
utgå af Kommunens medel.
[MARG:{Enkan Andersson
å epidemiska sjukh.}]

§31.
Med afseende å julkost till kommunens
underhållshjon beslöts att dermed skall
förfaras lika som föregående år, hvarjemte
Nämndens ledamöter A. G. Andersson
i Kohlsta och A. F. Eriksson i Flacksta åtogo
sig besörja inköpet och utdelningen
emot vanlig godtgörelse
[MARG:{Julkost}]

§32
Beslöts att detta protokoll skall juste
ras vid nästa sammanträde.
[MARG: Prot justeras]

Som ofvan
/A, Svedin./

Den 31 December uppläst och godkänd.
/P, G, Anderson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104977.

Personrelationer