Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1898

Anmärkning

{1898 26 Nov. i Sockenstugan}

Närvarande voro alla
Nämndens ledamöter
utom Herr J. Korell
med godkändt förfall

§177
Uppå derom nu gjord anmälan
att aflidne sliparen Axel Hjalmar
Svenssons efterlemnade enka Anna
Augusta från Sommarviken med
sina 6 barn, deraf det älsta 9 år gam
malt, befunno sig i mycket fat-
liga omständigheter, hvarför hon
anhöll om hyreshjelp 80 Kr för
året, beslöt nu Nämnden, som an-
såg det omöjligt för bemälde enka
helst hon vore klen och sjuklig, att,
äfven om socknen erlade hyran,
samtidigt genom fabriksarbete för-
tjena lifsuppehället samt vårda
barnen, att hon med sina
barn vid behof af understöd
skulle få intagas vid Tacktorp
och hvarom vederbörande di-
striktsledamot fick i uppdrag
att vidare ombesörja.

[MARG: {Sliparen Ax. Hj. Svens}
{sons enka}]

§178.
Med anledning af lasarettslä-
karen Dr. Alms utlåtande att
i §173 härofvan omhandlade
murerihandtlangaren Oskar Brunell
måtte för vidare undersökning o.s.v.
stanna hemma i 14 dagars tid
före hans ifrågasatta resa till
Stockholm för behandling af
specialist, beslöt nu Nämnden
att tilldela honom ett under-
stöd af 50 öre om dagen under

{1898 26 Nov. i Sockenstugan}

dessa 14 dagar, räknadt från och
med den 26 dennes, att utdelas
af vederbörande distriktsledamot
samt att utgå ur kommunens
medel.

[MARG: {Oskar Brunell}

§179.
Uppå derom inom Nämnden
gjord framställning, att en Fors socken
tillhörig enka Norstedt nu befunne
sig i mycket utblottade omstän-
digheter, så och då nu upplystes,
att bemälde enka, som under en
stor del af lifstiden varit boende
vid Carl Gustafs Stads gevärsfak-
tori men sedan dess delvis äfven
vistats i staden, för några år sen
tilldömts försörjningsrätt i Fors soc-
ken, då hon ock blef intagen
vid Tacktorp men derifrån snart
rymt och derefter blifvit försörjd
af en i Stockholm boende dotter, hvil-
ken numera blifvit sjuk och urstånd-
satt att vidare hjelpa modren, som
sedan vistats hos en annan dotter,
sinnessvag och boende i Eskilstuna
der hon åtnjuter fattigunderstöd,
beslöt nu Nämnden, med hänsyn
dels till ifrågavarande enkas höga
ålder - hon är 77 år och torde sålunda
ej hafva så lång lifstid qvar - dels
dertill att hon vid intagning å Tack
torp antagligen snart nog skulle
rymma igen att för närvarande
tilldela henne ett understöd
af fyra Kronor i månaden från
och med den 1:sta instundande
December, hvarefter Nämnden

{1898 26 Nov i Sockenstugan}

framdeles ville vidare besluta
efter sig då företeende om-
ständigheter.

[MARG: {Enkan Norstedt}
4 Kr i månad

§180
Upplästes Länsstyrelsens
utslag hvarigenom Fors socken
ålagts ersätta Thorshälla socken
dels den 25 sistl October beviljadt
understöd, fem Kronor, dels blifvande
i enlighet med 1 § af fattigvårds-
förordningen utgifna fattigvårds-
kostnader för f. Statdrängen W.
Pettersson med familj, tills för-
sörjningsskyldigheten af Fors
socken omedelbart öfvertages
eller eljes upphör.

[MARG: {Utslag. W. Pettersson}]

§181.
Uppå derom af vederbörande
distriktsledamot Herr C. Lindqvist
gjord hemställan beslöt Nämn-
den tilldela dels Enkan Maria
Söderbäck i Grindstugan N:o 2 en
half famn ved samt skodon
till tvenne hennes skolbarn, dels
till enkan Hanna Westerberg i
Grindstugan N:o 15 en half famn
ved och kängor till hennes tvenne
skolbarn och slutligen åt enkan
Ida Karlsson i Grindstugan N:o 7
likaledes en half famn ved
samt kängor till tvenne hennes
skolbarn; och uppdrogs åt
distriktsledamoten att anskaffa
bemälde skodon, hvarför kost-
naden skulle utgå ur hund
skattemedlen

[MARG: {skodon till barn;}
{ved.}]

[MARG: {J. Widlund}]

1898 28 Nov. i Sockenstugan

§182
Beslöts att protokollet skul-
le justeras vid nästa samman-
träde

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck/
/Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104975.

Personrelationer