Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1887

Anmärkning

{1887 den 26 November}

Närvarande: Undertecknad Ordföran
de samt Herrar Bergstedt, Eriksson,
Pettersson, S. Persson, Jonsson, A.
G. Andersson och P. A. Andersson

§86.
I och för förklarings afgifvande föredrogs
en af Eskilstuna Stads FattigvårdsSty-
relse hos Konungens Befallningshafvan
de gjord framställning om åläggande för
Fors Socken att ersätta understöd, som
lemnats till messingsarbetaren Johan
Jonas Sahlqvist, som varit boende å
Westermarken N:o 26; och beslöt nämnden
godkänna till betalning det lemnade un
derstödet fem Kronor samt begrafnings
kostnaden tolf Kronor.

[MARG: {Joh. Jon. Sahlqvist}]

§87.
Sedan direktionen för Rekarne Härads
Sparbank tillkännagifvit, att räntan å in-
satta medel kommer att från den 1 Juli
nästa år utgå med blott 4 procent, så
förekom inom nämnden fråga huru för
faras skulle med medel å Kommunens
fonder, som äro i samma bank innestå-
ende; och beslöt nämnden, att då sagda
medel för närvarande ej kunna på
bättre vilkor och mot god säkerhet pla-
ceras de samma skola i sagda bank
förblifva samt derstädes äfven insättas
de räntemedel som vid årets slut inflyta
å Lasarettsfondens och Rothoffska fon-
dens utlånade räntemedel.

[MARG: {Penningmedel}]

{1887 den 26 November}

§88.
Sedan undertecknad ordförande jemte ledamo-
ten C. O. Jonsson blifvit, på sätt §50 här ofvan
angifver, utsedde att med ombud från Staden
Eskilstuna träffa aftal om s.k. matlags-
afgift från Westermarken, så företeddes
nu sådan af Stadsfullmägtige i Eskilstuna
godkänd öfverenskommelse, hvilken skulle
i protokollet intagas, hvarjemte beslöts att
den årliga afgift Eskilstuna Stad förbundit
sig betala skall å särskildt Konto om
Westermarken upptagas och redovisas,
varande ofvanberörda öfverenskommelse af
följande lydelse:

"Sedan Herrar Stadsfullmägtige i Eskilstuna
genom beslut den 14 Oktober sistlidet år, hvil-
ket beslut blifvit fattigvårdsStyrelsen i Fors
Socken delgifvet, förklarat att "Eskilstuna
Stad icke bekostar någon fattigvård till
på Westermarken boende personer, räknadt
från innevarande års utgång", samt - i anled-
ning af bemälde fattigvårdsStyrelses hem-
ställan om träffande af öfverenskommelse
om sådant särskildt tillskott för bestridan
de af fattigvården å Westermarken, som i
34§ af gällande fattigvårdsförordning föreskrif-
ves - undertecknade blifvit utsedde, Lundblad
och Ståhlberg af Eskilstuna Stad såsom ega-
re till ofvanberörda lägenhet,
samt Svedin och Jonsson af Fors Sockens
fattigvårdsStyrelse, att härom underhandla,
så har mellan oss träffats följande öfver

{1887 den 26 November}

enskommelse:

1:o I stället för viss afgift af hvarje mat-
lag skall Eskilstuna Stad erlägga en
årlig afgift af Två Hundra Femtio
(250) Kronor.

2:o Denna afgift skall erläggas till Fors
Sockens Kommunal Nämnd före utgån-
gen af December månad Hvarje år, så länge
denna öfverenskommelse varar.

3:o Denna öfverenskommelse skall gälla
för en tid af fem (5) år från och med
ingången af innevarande år.

För att denna öfverenskommelse skall
blifva gällande erfordras dock dess godkän-
nande af Herrar Stadsfullmägtige i Eskils-
tuna, hvaremot vi undertecknade ombud
från Fors Socken såsom det lemnade pro-
tokollsutdraget visar, haft uppdrag att i här
förevarande hänseende handla å fattigvårds-
Styrelsens vägnar och med dess befogenhet,

Eskilstuna den 5 November 1887

/E. A Lundblad/
/A. Svedin/
/Aug Ståhlberg/
/C. O. Jonsson/

Resolution
Stadsfullmäktige godkänna omstående öf
verenskommelse. Eskilstuna den 10 November
1887.

På Stadsfullmäktiges vägnar

/Theofr Munktell/
/C Jernbergh/

N:o 778/8:o Resol.
öfverlemnas för kännedom och efterrättel-

{1887 den 26 November}

se till fattigvårdsStyrelsen i Fors Socken.
Eskilstuna den 12 November 1887.
På Magistratens vägnar.

/Sixten Alm/"

[MARG: Westermarken}
{Matlagsafgift}]

§89.
Sedan Byggnads Nämnden i Eskilstuna
genom meddeladt utdrag af dess protokoll
tillkännagifvit, att ett i Fors Sockens fattig-
hus inredt vindsrum "vid laga påföljd
för vederbörande ej vidare finge till bo-
ningsrum användas", så beslöt nu nämn
den lemna ordföranden i uppdrag att
genom ansökning hos Byggnads Nämn-
den anhålla att nämnden med frångående
af sina förra beslut i denna fråga ville
medgifva fattigvårds Styrelsen att tillsvi-
dare få använda berörda vindsrum till
boningsrum.

[MARG: {Vindsrummet}
{i fattighuset}]

§90.
Ledamoten Herr S. Persson anmälde, att han
den 21 dennes måst lemna till enkan Hall-
qvist vid Eriksdahl under sjukdom 4 Kro
nor; och beslöts att detta belopp skall ut-
gå af Kommunens Kassa, hvarefter detsam
ma nu till Herr Persson öfverlemnades.

[MARG: {Enkan Hallqvist}
{4 Kr Bet}]

§91.
Ledamoten Herr A. P. Andersson lemnade
tre Stycken räkningar å kostnader för
sundhetssyner inom sitt distrikt; och
beslöts att sammanlagda beloppet
härför skall utbetalas af Kommunens
kassa.

[MARG: {Sundhetsärende}]

{1887 den 26 November}

§92.
Till sinnessjuke C Bergendahl och hans
hustru, om hvilka förmäles i § 77 här
ofvan utbetalda olika belopp beslöt
nämnden skola utgå af Kommunens kas-
sa.

[MARG: {C. Bergendahl}]

§93
Ledamoten A. G. Andersson anmälde
att han hade köpeanbud å 5 Kronor för
1 skänk, 1 bord och 3 stolar, hvilka enkan
Maria Jonsdotter qvarlemnat i Kohlsta
Spångstuga, då hon intogs i fattighuset.
Som det erbjudna beloppet ansågs fullt
motsvara värdet å ofvan uppräknade
saker, beslöts deras försäljning och öfver-
lemnades nu beloppet fem Kronor

[MARG: {försäljning}
{af saker.}
fem (5) Kronor
{till Kassan}]

§94.
Sedan Carl Fredrik Andersson nu del-
vis återvunnit helsa så hade med Kyrko-
värden P. G. Andersson i Kohlsta träffats
öfverenskommelse att den veckoafgift, som
enligt §18 här ofvan utgått med 3 Kronor,
hädanefter, från den 29 Oktober, skall utgöra
1 Krona 50 öre

[MARG: {C. Fr. Andersson}]

§95
På förslag af ledamoten C. O. Jonsson be-
slöt nämnden att åt flickan Hilma
Charlotta Larsson i Westermarken N:o 46
skall anskaffas ett par skor, hvarför
kostnaden påföres Eskilstuna Stad, det
modren Johanna Mathilda Larsson hörer
i fattigvårdshänseende.

[MARG: {Enkan Larsson}]

{1887 den 26 November}

§96.
Nämnden beslöt att nästa sammanträde
skall ega rum Lördagen den 17 instundan-
de December kl. 11 f.m., då detta proto
koll skall justeras.

[MARG: {Sammanträde}]

Som ofvan
/A Svedin/

Den 17 December uppläst och godkändt

/C. H. Bergstedt/
/A, P, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104974.

Personrelationer