Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1904

Anmärkning

{I Sockenstugan den 26 November 1904}

Närvarande:Nämndens samtliga ledamöter utom
Herr Hyltén-Cavallius,som anmält förfall.

{§147}
Nyvalde ledamoten Herr Wilhelm Westergren
hälsades af undertecknad ordförande välkommen
och intog plats i Nämnden samt erhöll tills-
vidare det distrikt hans företrädare G.E.Lind-
berg innehaft.

[MARG:W.Westergren,nyvald]

{§148.}
På grund af anmälan från närboende hade
undertecknad ordförande den 29 nästlidne okt måst gå i författ-
ning om beredande af lasarettsvård åt hustru
Kristina Hult,37 år gammal,och boende vid Tunaberg
å Hofs egor i ett brygghus,samt sonen Jakob Elis,
född 1902 7/10,hvarjämte hennes öfriga barn,Vira
Elisabet f.1892 31/12,Beda Kristina,F 94 1/6,Villy Heribert f.96 18/7,
och Elsa Karolina,född 1900 30/1;den 31 i samma
månad måst intagas vid fattiggården,enär
de,till följe af att fadern förlupit familjen,voro
utan vård och tillsyn.Dessa åtgärder godkän-
des nu af Nämnden som äfven gillade den
mot Eskilstuna stad gjorda lagsökningsåtgär-
den om ersättning för de för familjen hafda
kostnaderna,enär det blifvit upplyst att
familjen hitflyttat från staden den 1 April
innevarande år.

[MARG:Familjen Hult fr.
E:tuna
{§13/05}]

{§149}
Till Enkan Sofia Olsson från Nyfors N:o 21 hade
distriktsledamoten vid hennes i §102 senast omnämnda dotters
död betalt 15 kronor i begrafningshjälp;detta gillades
nu af Nämnden som på begäran tilldelade Enkan
Olsson att tillfälligt understöd af Tio kronor.

[MARG:Sofia Olsson]

{§150.}
För Nämnden Företrädde i §73 omnämnda enkan
Carolina Mathilda Zetterlund,nu boende i Nyfors N:o
33,och anhöll att det henne tilldelade under-

26.11.04.

stödet 5 kronor i månaden fortfarande måtte ut-
gå.Denna begäran blef af Nämnden bifallen.

[MARG:Carol.M.Zetterlund]

{151}
Af Eskilstuna fattigvårdsstyrelse hade framställt kraf
på ersättning för A.F.Carlssons vård å fattig-
vårdsinrättningen i staden;och skulle krafvet
godkännes då Carlsson under det år han
fylde sextio år var mantalsskrifven och
bosatt i Nyfors N:o 1a).

[MARG:A.F.Carlsson
{§170}]

{§152.}
För hustru Lovisa Fundberg hade af un-
dertecknad ordförande utfärdats ansvars-
förbindelse å lasarettsvård men hade man-
nen lofvat ersätta kostnaden.Detta godkän-
des af Nämnden.

[MARG:Lovisa Fundberg]

{§153}
Det till hustru Albertina Johansson i Olive-
berg enl.§140 utbetalta understödet 10 kronor
hade godkändts och ersatts af Eskilstuna fattig-
vårdsstyrelse,hvilken skulle tillställas räkning
å öfriga för hustru Johansson hafda utgifter.

[MARG:Albertina Johansson
§77/05]

{§154.}
Till enkan efter den 8 dennes aflidne
arbetaren P.A.Westerström hade ledamoten
Laurén utbetalt begrafningshjälp med 12 kro-
nor;detta godkändes af Nämnden som äfven
beviljade ersättning för skjuts med liket till
kyrkogården.

[MARG:P.A.Westerström]

{§155.}
Till lungsjuke maskinisten J.O.Enggren
från Nyfors N:o 70A,F.1874 hade utbetalts ett tillfäl-
ligt understöd af 8 kronor,hvilket af Nämn-
den godkändes.

[MARG:J.O.Enggren]

{§156.}
Af hushållerskan Anna Carlsson från
Nyfors N:o 70A hade begäran framställts om
understöd enär hon var utan tjänst och
tillfölje af långt framskridet hafvandeskap

26/11 04.

ej mäktade försörja sig;och uppdrog Nämnden
åt vederbörande distriktsledamot att tilldela
henne nödigt understöd samt tillika under-
söka huruvida hon egde hemortsrätt i an-
nan församling.

[MARG:Anna Carlsson
§5/05]

{§157}
Sedan flickan Märta Lindberg fr. Nyfors 78A vårdats
på lasarettet under 46 dagar beslöt Nämnden
betala härför uppkommande kostnad 23.kr.

[MARG:Märta Lindberg
lasarettsvård]

{158.}
Nämnden beslöt att, då behöfliga betyg
förelågo,söka bidrag af Malmö barnhusfonds
medel till vid idiotanstalten intagne Lars
Gustaf Larssons och Calla Elisabet Carlssons
underhåll.

[MARG:Malmö barnhusfond]

{§159}
Af fabrikör Arvid Nilsson i Eskils-
tuna hade ett belopp af 204 kronor 85 öre
ställts till Nämndens förfogande,att använ-
das till något välgörande ändamål;och be-
slöt Nämnden mottaga beloppet samt så
långt det räckte använda detsamma
till skolbarns bespisning med mjölk.

[MARG:Arv.Nilsson lämnar
t.välg.ändamål]

{§160.}
Från Folkskolläraren A.Karlsson hade
jämlikt Nämndens beslut i §144 nu inkom-
mit fullständigare förslag till bespisning
med varm mjölk af de barn vid sock-
nens skolor,som för afståndets skull ej
kunde äta middag hemma;och innefattade
förslaget i hufvsak följande:
antal barn,som kunde ifrågakomma att
erhålla varm mjölk utgör tillsamman 171 St;
tiden för bespisningen 15 Nov.-15 April;
kostnaden omkring 450 Kronor;
mjölken tillhandahålles vid Nyfors skolor af
enkefru Johansson i Erikslund till pris af 8 1/2 öre pr liter
(för hälften söt och hälften skummad)samt ersättning för

26.11.04.

uppkokning med 20 öre pr dag;vid Marielundsskola
af fru Lilja till 8,5 öre och 10 öre pr dag;vid Mesta
skolor söt mjölk till 11 öre pr lit och 10 öre pr dag af lärar-
innan på stället;och vid Åsby skolor af lä-
raren och lärarinnan till 11 öre pr liter utan
ersättning för uppvärmning och utminurtering;

kontrollen utöfvades af vederbörande lärare-
personal,där så kunde ske.

Med anledning häraf beslöts att försöks-
vis från den 1.December 1904 till den 15 April
1905 anordna sådan bespisning och skulle
i den mån de i §159 omnämnda med-
len ej räckte till kostnaden ersättas
af kommunalkassan.

[MARG:Mjölk till skolbarn]

{§161}
Med anledning af att nya lagen angå-
ende vissa åtgärder mot utbredning af
lungsot den 1 nästkommande Januari
träder i kraft och hvari obligatorisk
smittrening efter i sådan sjukdom af-
liden person föreskrifves,beslöts på
förslag af Nyfors hälsovårdsnämnd att
öfverenskomma med hälsovårdstillsy-
ningsmannen i Nyfors E.A.Söderlund
att för en ersättning af Etthundrafem-
tio kronor verkställa all smittrening
efter i lungtuberkulos aflidne såväl
som efter sjuke i difteri,nervfeber
och skarlakansfeber,skolande dock
skjuts tillhandahålles honom när smitt-
reningen företages utom samhällets
område.Formalin och öfriga smitt-
reningsmedel tillhandahålles af kom-
munen och utgår kostnaden därför jämte ofvanberörda
ersättning ur kommunalkassan.Åt
undertecknad ordförande uppdrogs att till-
se att ofvanberörda bestämmelser varda
i kontrakt med Söderlund intagna.

[MARG:Smittrening efter
lung- o andra sjuka.]

26/11 04

{§162}
Nämnden beslöt att i likhet med hvad
föregående ägt rum nedanstående perso-
ner skulle till Julen erhålla hvardera
en half famn barrved,nämligen:
Enkan Sofia Albertina Hallin Nyfors N:o 1.
Enkan Anna Krist.Söderbäck Nyfors N:o 6
Enkan Maria Dorotea Söderbäck Nyfors N:o 8
Enkan Charlotta Gråsten Nyfors N:o 8
Enkan Clara Brunstedt Nyfors N:o 12
Enkan Johanna Westerberg Nyfors N:o 15.
Enkan Sofia Sjögren Nyfors N:o 15.
Enkan Clara Johansson Nyfors N:o 16
Enkan Maria Ekström Nyfors N:o 23
Arbet Carl Gustaf Björk Nyfors N:o 24.
Enkan Maria Lovisa Svenander Nyfors N:o 24.
Enkan Carol.Math Zetterlund Nyfors N:o 33
Enkan Mathilda Lidström Nyfors N:o 38
Skrädd.A.G.Lundborgs hustru Nyfors N:o 45.
Enkan Klara Kristina Eriksson Nyfors N:o 45.
Enkan Fredrika Jansson Nyfors N:o 45.
Enkan Maria Johansson Nyfors N:o 47.
Enkan Clara M.Andersson Nyfors N:o 68.
Hustru Stina Pettersson i Nyfors N:o 69
Enkan Anna Sofia Widerholm Nyfors N:o 70A.
Enkan Karin Ersson Carl Johanstorp
Enkan Hedda Blommé Carl Johanstorp
Enkan Karin Hallqvist Carl Johanstorp
Enkan Sofia Kristina Berg Nyfors N:o 76.
Enkan H Österholm Nyfors N:o 76.
Enkan Kristina Elisabet Fredriksson Nyfors N:o 76.
Enkan Fredrika Carol.Westerberg Nyfors N:o 77B.
Enkan Annie Carlström Nyfors N:o 78A.
Enkan Stafva Karlsson Nyfors N:o 78A.
Enkan Krist.Charlotta Eriksson Nyfors N:o 81.
Enkan Albertina Betty Larsson Nyfors N:o 81
Enkan Anna Krist.Lindberg Nyfors N:o 88.
Enkan Emma Andersson Nyfors N:o 95B

26/11 04

Hustru Pettersson Nyfors N:o 103
[MARG:flyttat]

Enkan Mathilda Carlsson Tegeldalen
Enkan Westerberg Gustafsborg
Enkan Westergren Vegersberg
Enkan Emma Krist.Landin Lindtorp
Enkan Carol.Math Fahlberg Marielund
Enkan Ågren Björktorp
Enkan Anna Charlotta Andersson Eriksdal
Arbet Erik Andersson Eriksdal
Enkan Clara Sofia Lundin Wästerm.4
Smeden A.G.Thunholm Wästerm.29.
Enkan Gustafva Larsson Wästerm.32.
Arbet L.G.Larsson Wästerm.42
Enkan Ulla Blomberg Wästerm.43
Enkan Fredrika Löfgren Kolsta
Enkan Carolina Nordstedt Eskilstuna 262
Johanna Sofia Pettersson Eskilstuna 370A.
Enkan Lotten Larsson Kloster Stjärnholm
Hustru Maria Andersson Kloster Lindesnäs

Och åtog sig undertecknad ordförande
att leverera hela vedpartiet,25 1/2 famnar
af prima beskaffenhet,till ett pris af
13 kronor per famn.

[MARG:Julved]

{§163.}
Följande julpengar utdelades:

{Rothoffska fonden:}
Sofia Jonsdotter,Lagersberg 4:-
Olof Ersson,Wästermarken 41 4:-
Jonas Jonsson,Eskilstuna {4:} 12:-

{Kommunens fattige:}
Anna Lotta Larsson 6:-

{Wästermarkens fattige:}
Carin Ersson,Carl Johanstorp 4:-
A.G.Thunholm Wästermarken 29 {4:-} {8:-}
Summa 26:-

[MARG:Julpengar]

{§164.}
På Herr C.A Thorilds förslag beslöts att

26.11.04

sådana personer som på ett eller annat
sätt visa sig vara i saknad af tillgån-
gar i Fors socken och på grund däraf
fattigskrifvits,men äga god arbetsför-
tjänst i staden skola uppföras på sär-
skild restlängd och beloppen indrifvas
genom utmätning af arbetslikviden.

[MARG:Utskylder]

{§165}
Nästa sammanträde skall hållas vid
Tacktorp den 27 nästkommande December
och protokollet därvid justeras.

[MARG:Protokollet.]

Som ofvan

/H.Persson/

justeradt

/C.A.Thorild/

/W,Westergren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 november 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104976.

Personrelationer