Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors Socken den 26 Mars
1872.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A K:son Leijonhufvud
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr Anders Andersson i Faskunge
Herr L. F. Ståhlberg
Herr Lars Jonsson i Löppinge
Herr Fredrik Eriksson i Flacksta
Herr Jonas Ersson i Stenby

herr C J. Lundberg hade anmält förfall.

{§.1.}
Föredrogs revisorernes berättelse öfver granskningen af
de Kommunala räkenskaperna för år 1871; och skulle,
i anledning af 1:sta anmärkningspunkten, 1 rd [Riksdaler] 6 öre i räken-
skapen ånyo uppdebiteras såsom felaktigt 2:ne gånger
afkortade; hvaremot, i anledning af innehållet af
2:dra anmärkningspunkten, ansågs att afskrifning i räken-
skapen bör ega rum för de resterande utskylder, hvilka
af vederbörande exekutor intygats icke kunnat indrifvas.

{§.2}
Nämnden godkände att af Rothoffska fonden blifvit
utbetaldte 25 rd 22 öre för Jonas Jonsson och hans hustru
i Bäckbo, som vid Berga, enligt räkning af Herr C. J. Lundberg på
Lagersberg.

{§.3.}
Nämnden godkände äfven att 6 rd 50 öre i månaden
istället för 5 rd skulle utbetalas för gossen {Albert
Jansson} hos Jägaren Carl Eriksson i Olofshäll.

{§.4.}
Lars Larsson vid Sofielund skulle erhålla 1 Lispund mjöl
i månaden.

{§.5.}
Per Olof Olssons Enka, som intygats vara sjuk,
skulle erhålla medikamenter efter Doktor Ihrmans
ordination på Fors´ sockens bekostnad.

{§.6.}
Drängen Lars Carlssons hustru vid Åsby begärde 6 rd i
månaden för ett emottaget flickebarn, 1½ år gammalt,
hvars moder var afliden och hvars fader Carl
Flodin bidrager med 2 rd i månaden. Nämnden beviljade skillnaden eller
4 rd i månaden.

{§.7.}
Sofia Persdotter på Åsby egor, som har 4 barn, deraf
2:ne i skolåldern, skulle af Gallénska medlen erhålla
10 rd på halfår till understöd för dessa barns skol-
gång.

{§.8.}
Eskilstuna fattigvårds Styrelses framställning om
skyldighet för Fors´ socken att lemna fattigvård åt
aflidne Smedsarbetaren Johan Olof Gustafsson Sjöqvists
Enka och barn, skulle bestridas, enär det ansågs att
Sjöqvist icke bordt vara mantalsskrifven i Fors utan
i Gillberga socken för år 1871.

{§.9.}
Kommunal Nämnden förklarade sig icke hafva något
att erinra mot Enkefru Mathilda Fréeses till
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande ingifna ansökning
att instundande sommarmånader får idka värdhus-
rörelse vid luststället Sommarro.

uppläst och Justerat
/D, Hermelin/

/Ax; K:son Leijonhufvud/
/L; F; Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104972.

Personrelationer