Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kom-
munalNämnden i Fors Socken
den 26 Mars 1870.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Fabrikör L. F. Ståhlberg
Herr Inspektor C. J. Lundberg
Herr Anders Andersson i Faskunge.
Herr Lars Jonsson i Löppinge.

förfall anmältes för h:r Friherre Leijonhufvud.

{§.1.}
Som Herr C. Bergstedt, oaktadt påminnelser, ej
i godo kunnat förmås att inbetala förfallna
räntemedel till Rothoffska fonden, beslöts
att Herr Bergstedt skulle för denna ränta lagsökas.

{§.2.}
Med anledning af Revisorernes anmärkning om extra
utdelning påsk, pingst och midsommar samt marknaden till fattighjonen,
upplyste Herr Ordföranden att såsom utdelning egt
rum på grund af gammal praxis.

Nämnden fattade nu beslut derom att någon
extra utdelning till fattighjonen ej skulle utgå mark-
nadstiden, men deremot vid påsk, pingst och mid-
sommar, hvardera gången med 50 öre till dem hvar.

{§.3.}
Hustrun till Smedarbetaren Holmström, som nyligen födt
barn och saknar husrum, skulle få intagas i lägenhe-
ten Lilla Lugnet; och som hon har 3 små barn, anslogs
åt henne i understöd 2 Lispund mjöl och 1 rd (Riksdaler) 50 öre uti
månaden.

{§.4.}
Tegelslagaren Lennholms hustru förekom och begärde
understöd till hyresmedel. Har förut 2 rd. i månaden
för 2:ne minderåriga barn. - Beslöts att hon skulle
få hyresmedel af Galléenska fonden 5 rd för
innevarande halfår.

{§.5.}
Skomakaren Hultqvist vid Marielund, som har hyres
hjelp sig anslagen med 5 rd på halfår, begärde för-
höjning i detta understöd.

Nämnden beslöt att Hultqvist skulle erhålla
hyreshjelp med 20 Rd om året eller 10 rd på halfår,
räknadt från 1 instundande April.

{§.6.}
Arbetskarlen Jonas Anderssons Enka i Flackersta, som
har understöd med 1 rd i månaden och hyreshjelp
på halfår 2 rd, beviljades ett ytterligare under-
stöd af 1/2 Lisspund mjöl i månaden för instundande 3 månader.

{§.7.}
Drängen Per Olof Olssons Enka, som har ett
minderårigt barn, gående i skolan, beviljades ett
understöd af 5 rd på halfår, att för barnet
utgå af Galléenska medlen.

{§.8.}
Herr C. Bergstedt, som utan anmäldt förfall uteblifvit
från dagens sammanträde, äfvenså Jonas Ersson i Stenby, af
enahanda anledning, pliktfälldes derför till 2 rd hvardera.

[MARG: Jonas Ersson bet. 2 rd d. 2/5. 70]

Uppläst och justerat
/D, Hermelin/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104971.

Personrelationer