Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors socken den
26 Mars 1873.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr Haglund å Lundby
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg
Herr A. F. Eriksson i Flacksta.

Herrar Friherre Leijonhufvud, L F Ståhlberg och Kumlien hade anmält
förhinder.

{§.1.}
Herr vice Pastor Wahlfisk, såsom Ordförande i Skolrådet,
anmälte att afl. Skolläraren S W. Österbergs Enka
med barn var i så utfattiga omständigheter att
understöd var af högsta behof påkalladt.

Nämnden beviljade henne understöd med
12 rd {Riksdaler] 50 öre i qvartalet, räknadt från den 1 instun-
dande April.

{§.2.}
Kommunal Nämnden beslutade att, för aflidne Sågaren
Jonas Gustaf Carlssons och dess efterlemnade Enkas
döfstumme son Erik Gustafs, född den 7 Augusti
1862, hållande vid döfstumme-institutet Sofielund
vid Strömsholm under tre års tid, betala
Etthundrafemtio riksdaler rmt [riksmynt] om året från
den 1 nästkommande Juli, då plats för honom
derstädes funnes; och upplystes det att gossen
har arfsmedel, tillräckliga för hans hållande
med kläder, samt att modren skulle hålla honom
med sängkläder.

§.3.
Greta Stina Olsson från Gredbybacken skulle
erhålla fria medikamenter på socknens
räkning efter Doktor Mossbergs ordination.

{§4}
Smeden Holmströms d.ä. Enka skulle erhålla
2 rd i månaden från den 1 instundande
April, och förrymda Holmströms hustru
erhålla hyreshjelp med 10 rd på halfår,
från samma dag.

{§.5.}
Upplästes revisorernes berättelse öfver
granskningen af de kommunala räkenskaperna
för år 1872; och då, hvad beträffar anmärk-
ningen om felande verifikation på 3 famnar
ved, sådane verifikationer finnas räkenskapen
bilagde ehuru revisorerne desamma icke
observerat, samt saknad verifikation
på kostnaden för C. E. Westergrens be-
grafning, skulle anskaffas; hade Nämnden
endast att för blifvande kommunalstämman
hemställa, det anmärkningarne måtte
få förfalla.

{§.6.}
Kommunal Nämnden förklarade sig icke hafva
något att erinra mot bifall till Enkan
Mathilda Fréeses hos Konungens Befall-
ningshafvande gjorda ansökning, att få vid det
för Eskilstuna Stad anlagda utstället Sommarro
idka Värdshusrörelse med utskänkning af
spirituösa drycker uppgifna timmar på
dagen under instundande sommarmånader
från och med den 1 Maj till 1 Oktober.

{§.7}
Aflidne Gelbgjutaren Westergrens Enka, som har
6 rd i månaden såsom understöd för 3 barn
till den 1 instundande April, skulle från nämnde
dag och till den 1 Juli, erhålla 7 rd 50 öre
i månaden.

Samma dag uppläst och jus-
terat
/D. Hermelin/

/Carl Joh; Lundberg/
/P, G, Anderson/
/A, F; Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104973.

Personrelationer