Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 maj 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 maj 1875

Anmärkning

Protokoll hållet vid Fors Sockens Kommu-
nal Nämnds Sammanträde i Socken-
stugan den 26 Maj 1875.

Närvarande:
Herr Ordföranden C. Bergstedt
vice ordföranden G. A Svedin
Herr C. J. Lundberg å Lagersberg
Anders Andersson i Faskunge
G. Andersson i Kolsta
A. F. Eriksson i Flacksta.
G. Haglund i Lundby

{§ 1.}
Af Nora Stads fattigvårdsStyrelse sökt ersättning för utgifne 52,75
Kronor för underhåll af sjuke f. d. smedslärlingen And. Gustaf
Andersson beslöt Nämnden skulle till förenämnde Styrelse
utbetalas; men på samma gång anhållan göras att förenämnde
fattighjon skulle till ordföranden i Fors Sockens fattigvårds-
Styrelse skyndsamt öfversändas, emedan efter denna tid någon
vidare ersättning icke till honom erlägges, så länge han vistas
utom församlingen.

{§ 2.}
Föredrogs K:s Befh:des i länet protokollsutdrag af den 1 Maj. angående
förre smidesarbetararen Johan Adolf Lindström och beslöts att från
Herr Fabrikör Ståhlberg infordra bevis derom, att han erbjudit
Lindström arbetsförtjenst under förliden sommar, hvarjemte af
nämndens ledamöter sammanstämmande intygades att Lind-
ström under förliden sommar och vinter fört ett lättjefullt
och sysslolöst lefverne, hvarom bevis äfven skulle infordras
och till Konungens Befh:ds öfversändas med anhållan att han
måtte till allmänt arbete dömas och åläggas att utgifva hvad
som för hans barns underhåll ytterligare utgifvits.

{§ 3.}
För att med Eskilstuna Stad träffa sådant aftal som i 34 §
af gällande fattigvårdsstadga föreskrifves angående bidrag för matlag
å Westermarken valdes följande personer, nemligen Herr Patron
C. Bergstedt, Fjerdingsmannen P. G. Andersson, nämnde-
mannen Anders Andersson i Faskunge samt f. d. Stockmaka-
ren Eriksson å Westermarken.

{§ 4.}
f. d. Pigan Brita Christina Nilsdotter hvilken är sjuk och
orkeslös skulle erhålla ett tillfälligt understöd efter ordfö-
randens bepröfvande.

Samma dag uppläst och Justeradt
/C; Bergstedt:/
/Carl Joh; Lundberg/
/A, F, Ericsson/
/G. A. Svedin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 maj 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104966.

Personrelationer