Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1891

Anmärkning

{1891 den 26 Mars vid Tacktorp.}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, H. Persson, Söderbäck,
Jonsson, P. G. Andersson, J. G. Andersson,
hvarjemte, under sammanträdet ankommo
Herrar Starck, Thorild och Westersson,
med förfall anmäldes för A. J. Korell.

§56.
Inför nämnden företrädde hjonet Anders Ersson
och begärde att han endast skulle sysselsättas
med skomakeriarbete, emedan till följd af
rheumatism icke orkade förrätta yttre göro-
mål; efter öfverläggning beslöt nämnden,
att Anders Ersson likasom öfriga å fattiggår-
den intagna hjon får sysselsättas med
lämpligt arbete efter sina kroppskrafter
och efter som gårdens och anstaltens skötsel
det fordra.

[MARG: {Anders Ersson}]

§57.
Inför nämnden företrädde hjonet Sofia
Persdotter och begärde att få lemna anstalten;
som hon icke kunde uppgifva någon tjenst
eller anställning eller arbete, hvarigenom hon
skulle kunna uppehålla sig och sina två barn,
och hon ej heller eger kroppskrafter att genom
arbete förvärfva lifvets nödtorft för sig och
sina barn, hvilkas uppfostran endast genom
bifall till hennes begäran skulle vanvårdas
och i allt fall snart skulle nödgas åter-
komma till anstalten i utblottadt och sjuk
ligt tillstånd, beslöt nämnden vägra hennes
utskrifning

[MARG. {Sofia Persdotter}]

§58.
I anledning af föreståndarens derom gjorda
framställning beslöt nämnden att invid

{1891 den 26 Mars vid Tacktorp}

nya byggnaden uppföra rörbrunn,och åtogo sig Herrar till-
syningsmän att härom gå i författning.

[MARG: {Rörbrunn}]

§59.
Nämnden beslöt att låta vid gården upp-
föra ny sinhusbyggnad med användande
af virket efter nedrifna badbyggnaden
samt med cementgolf
och
plåtbeklädnad,på väggarne, skolande byggna-
den inredas med 6 kättar; och åtogo
sig Herrar tillsyningsmän att härom gå
i författning och efter nutidens fordrin-
gar uppföra och inreda den nya byggna-
den.

[MARG: {Svinstall}]

§60.
På framställning af vederbörande distrikts
ledamot beslöt nämnden att enkan Lundin
i Westermarken N:o 29 skall erhålla 1,5 Kbm
ved samt tillfälligt tio Kronor, hvilket
senare belopp nu lemnades till ledamoten
Herr S. Starck att henne tillställas.

[MARG: {enkan Lundin}
{10 Kr utbet}]

§61.
Beslöts att detta protokoll skall juste
ras vid nämndens nästa sammanträde

Som ofvan
/A. Svedin./

justeradt
/A. J. Westersson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104967.

Personrelationer