Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 maj 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 maj 1906

Anmärkning

{I Sockenstugan den 26 Maj 1906.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter.

{§ 90.}
Fattigvårdsstyrelsen godkände lämnad ansvars-
förbindelse för lasarettsvård åt gossen Hjalmar
Lindberg från Eriksdal i Nyfors.

[MARG: Hjalm Lindberg]

{§ 91}
Till fattigvårdsanstalten hade den 2 dennes
måst hämtas arbetaren Oskar Ljunggren från
Nyfors N:o 35, hvilken tillfölje af lungsjukdom
var urståndsatt att försörja sig och saknade
närmare anhöriga, men ägde hemortsrätt
härstädes. Åtgärden godkändes. (Död 29/5)

[MARG: Oskar Ljunggren]

{§ 92}
Föredrogs Kopparbergs länsstyrelses utslag
af den 25 nästl April hvarigenom i § 97/05 omnämn-
de bokbinderiarbetaren Anders Gustaf Lindblom
förklarades äga hemortsrätt i Falun och er-
sättning därifrån utgå till Fors socken för
Lindblom tilldelad fattigvård. (öfverklagadt)

[MARG: A.G. Lindblom]

{§ 93}
Af Stenqvista fattigvårdsstyrelse hade än-
kan Sofia Sahlén, förut boende i Nyfors 45, till
delats ett understöd af Femton Kronor och hyres-
bidrag af Tio Kronor, som godkändes till betal-
ning. Änkan Sahlén med sina barn hade
återflyttat till Nyfors och begärde nu hyres-
hjälp; då ärendet tarfvade vidare utredning
hänsköts det till distriktsledamoten för under-
sökning.

[MARG: Sofia Sahlén
{§130}]

{§ 94.}
Föredrogs Thorshälla sockens fattigvårdsstyrelses ansökan om er-
sättning för fattigvård tilldelad Engla Augusta
Thunberg, född 1889, hvilken från hösten 1904
till våren 1905 haft tjänst i Nyfors hos agenten
Josef Konrad Forsbom; och beslöt styrelsen att
anhålla om flickan Thunbergs hemsändande till
fattigvårdsanstalten samt begära att Thorshälla

{26 Maj 1906}

fattigvårdsstyrelse, som begärt "ersättning" utan
att uppgifva något belopp, skulle fixera sina
anspråk.

[MARG: Engla Aug:a Thunberg]

{§ 95.}
Från 75-åriga änkan Anna Charlotta Zetter-
lund, som åtnjöt husrum och vedbrand från
Åsby gård, hade begäran om understöd fram-
ställts, men blef ärendet, då det syntes sty-
relsen outredt, hänskjutet till distriktsleda-
moten för undersökning.

[MARG: Anna Ch. Zetterlund
§131]

{§ 96.}
Af arrendatorn J.A. Lundqvist i Kråk-
torp framställdes begäran om bidrag till
badkur vid Bie för en hans f.d. tjänsteflic-
ka, hvilken för närvarande låg å lasa-
rettet; men då det kunde afgöras huru
snart hon varder därifrån utskrifven, skul-
le ärendet i afvaktan därpå hvila.

[MARG: Badhjälp]

{§ 97.}
Flickan Elisa Tillström vid Tacktorp ha-
de erbjudits tjänst hos Fridolf C. Carlsson
vid Björklund, Södra Norlången i Dunker hvil-
ket styrelsen antog; och skulle hon utrustas
med nödiga klädespersedlar samt kappa.

[MARG:Elisa Tillström]

{§ 98.}
För styrelsen företrädde 41-åriga änkan Lovisa
Eriksson fr Veralund och begärde hyresbidrag
för sig och 3 barn, 12 - 7 år gamla. Då hon själf
hade arbete vid filfabriken och därmed kunde
föda familjen beviljades hon ett hyresbidrag
beräknadt efter Tjugufyra Kronor i kvartalet
tillsvidare.

[MARG: Lovisa Eriksson]

{§ 99}
På begäran beviljade Styrelsen änkan Sofia
Olsson från Nyfors N:o 21 respengar till och från
Österåsens sanatorium med Kronor 28:60.

[MARG:Sofia Olsson]

{§ 100.}
Då utfallsdiket från Tacktorpssjön behöfver

{26 Maj 1906}

uppränsas uppdrogs åt tillsyningsmännen
och ledamoten Herr Lindhé att utbjuda ar-
betet på entreprenad.

[MARG: Dikning v. Tacktorp]

{§ 101.}
Från en broder till understödstagerskan idioten
Maria Rubbert (§186/05) hade ingått en skrifvelse med
förfrågan huruvida Styrelsen ej ville utackorde-
ra Maria hos en änka Anna Andersson
i Helleforsnäs, i hvilket fall brodern skulle
utom kommunens bidrag betala Femton Kro-
nor i månaden för henne; men då Maria
fallit Fors socken till last just genom sina
slägtingars underlåtenhet att betala för hen-
ne, och hemmansägaren Aug Carlsson i Måsta,
hos hvilken hon nu är inackorderad, ej sagt
upp sin öfverenskommelse med styrelsen
skulle anbudet tillsvidare afböjas.

[MARG:Maria Rubbert
§176]

{§ 102.}
På förekommen anledning beslöt Nämnden
att ej ikläda kommunen någon ansvarighet
för betalningen af de annonser angående vaccination Fru
Edla Widlund infört i tidningarna; dock skulle
i den anmaning om vaccination, som årligen
plägar införas, meddelas att dylik verkställes
af fru Edla Widlund tisdagar kl 3 - 4 och af
fröken Andersson onsdagar, samma tid.

[MARG: Fru Widlund annonser]

{§ 103.}
I § 5 här ofvan omnämnde gårdsägaren Johan
Alfred Almqvist i Wästermarken 32 anhöll genom
sonen att på egen bekostnad varda inackor-
derad vid Tacktorp; och biföll Styrelsen hans
anhållan samt bestämde att priset tills vidare,
så länge han någorlunda kunde sköta sig
själf, skulle vara 60 öre per dag, hvaraf
25 öre skulle tillfalla personalen för dess ökade
besvär.

[MARG: J.A. Almqvist
§132]

{§ 104.}
Distriktsledamoten anmälde att fattigvård

{26 Maj 1906}

begärts för 36-åriga idioten Edla Maria Holm-
berg [kvist] från Nyfors N:o 97, boende hos sina
föräldrar, hvilka båda voro gamla och me-
dellösa; och beviljades hon ett belopp af
Tio Kronor, att till föräldrarna för hennes
vård utbetalas. Men då hon den 1 Okt.
1905 hitflyttat från Klosters socken skulle
detta samhälle sökas för kostnaden.

[MARG: Edla M. Holmqvist
{§165}]

{§ 105}
Räkningar å förlossningskostnad för Johanna
Törnstrand (§201/05) i Rosendal hustru Carlström i Nyfors 7
och hustru Goffe vid
Tunaborg godkändes till betalning.

[MARG: Joh:a Törnstrand m.fl.]

{§ 106.}
Räkning å läkarvård för Maria Char-
lotta Carlsson från N:o 63 A, 3 Kronor, godkän-
des till betalning.

[MARG: Maria Ch. Carlsson]

{§ 107.}
Sedan upplyst blifvit att i § 85 här ofvan
omnämnde O.A. Blomgren hade ett sjuk-
kassebidrag af Tjuguen Kronor i veckan
samt att af hans sex barn endast fyra voro
minderåriga, ansåg Styrelsen att Blom-
gren icke vore i sådan saknad af medel till
sitt och familjens uppehälle att det be-
rättigade honom till fattigvård.

[MARG:O.A. Blomgren]

{§ 108.}
Från kommunalstämman hade till
nämnden remitterats Herr C.A. Kåbergs
vid stämman väckta förslag om ett
anslag af Trehundra Kronor till bestri-
dande af de med ett planeradt ung-
domsmöte å Djurgården invid Eskilstu-
na, afsedt att hållas under midsommar-
helgen, förenade kostnader. Vid mötet
skulle förekomma fosterländska tal, föreläs-
ningar, musik och sång samt om möjligt
folkdanser, gymnastik- och idrottsuppvisnin-
gar m.m. Då ändamålet med mötet syn-

{26 Maj 1906}

tes godt, men detsamma hållas i en annan
kommun samt kändt vore, att Eskilstuna
stadsfullmäktiges beredningsutskott tillstyrkt en
nedsättning i det af Staden begärda ansla-
get från 500 till 300 Kronor, ansåg nämnden
att Fors socken icke borde bidraga med
ett större belopp än Tvåhundra Kronor
som Nämnden således föreslog att Stämman
måtte bevilja

[MARG: Anslag till ung-
domsmöte]

{§ 109.}
Till flickan Elsa Lindberg från N:o 78 A, hvilken
i år konfirmeras och med denna månad upphör
att erhålla understöd, beviljade Styrelsen medel
till kappa och skor, att genom distriktsleda-
moten anskaffas.

[MARG: Elsa Lindberg]

{§ 110}
Till styrelsen hade arbetaren Carl Johan
Hesselgren, inflyttad från Thorshälla stad den 28
December 1904 till Nyfors N:o 84 vändt sig med
begäran om understöd, enär han tillfölje af
sjukdom ej var i stånd att arbeta samt för
öfrigt saknade medel att försörja hustru och
två minderåriga barn; och beviljades han tills-
vidare ett belopp af Tio Kronor i månaden.

[MARG: C.J. Hesselgren
§117]

{§ 111.}
Till flickan Alice Sjögren från Nyfors N:o 38, hvil-
ken i år konfirmeras, beviljades Femton Kronor
i bidrag till kläder.

[MARG: Alice Sjögren]

{§ 112.}
Till understödstagaren Henrik Andersson be-
viljades medel till ett par skor, hvilka genom
distriktsledamoten skulle anskaffas.

[MARG: Henrik Andersson
§151]

{§ 113.}
Företeddes räkning å förlossningskostnad
för hustru Alva Johansson (§86) från Tunaborg,
hvilken räkning mannen vägrat betala; men
då denne, Carl Emil Johansson hade god ar-
betsförtjänst, skulle han kallas till nästa sam-
manträde för att affordras förklaring öfver
sin tredska.

[MARG: Alva Johansson]

{§ 114.}
Räkning å förlossningskostnad å Markus
Nordqvists vid Skjulsta hustru öfverlämnades
till distriktsledamoten för undersökning.

[MARG: M. Nordqvist]

{§ 115}
Nästa ordinarie sammanträde skall hållas
vid Tacktorp den 30 Juni kl. 4 e.m. och pro-
tokollet därvid justeras.

[MARG: Sträde v. Tacktorp]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/Hj. Lindhé/
/Alfr Kåberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 maj 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104965.

Personrelationer