Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 april 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 april 1890

Anmärkning

{1890 den 26 April}

Närvarande: Undertecknad vice ordfö
rande samt Herr J. E. Jonsson, H. Persson
P. G. Andersson, C. A Thorild, C. A.
Rosell, J. G. Andersson och A. J. Korell
hvaremot förfall anmäldes för ordföran
den till följd af sjukdom och för
A. P. Andersson till följd af tjenstgöring

§53.
I anledning af ordförandens i följd af sjukdom
föranledda förfall fördes ordet af underteck-
nad vice ordförande.

[MARG: {ordföranden}]

§54
Protokollet för nästföregående sammanträde
upplästes, justerades och underskrefs

[MARG: {Protokollet}]

§55
Upplästes en från ordföranden i Eskilstuna
Stads fattigvårdsStyrelse ankommen skrifvelse,
med underrättelse att ogifta Johanna Christina
Pettersson hänvändt sig fattigvårds Styrelsen
med begäran att hennes dotter Ragnhild Frid
hilda Evelina, som förliden vår af modren
uttagits från barnhemmet, måtte åter der intagas,
emedan modren är sjuklig och oförmögen till
arbete; i anledning häraf beslöts att underhållet
för barnet skall af fattigvårdsStyrelsen öfver
tagas från och med den 8 dennes. Som fråga
är derom att modren skall ingå äckten-
skap med en Snickare Andersson i Eskils
tuna så skulle frågan om hennes förflyttning
till Tacktorp tills vidare få anstå.

[MARG: Joh:a Christina Pettersson}]

§56
Nämnden beslöt lemna ordföranden i upp-

{1890 den 26 April}

drag att afgifva infordrad förklaring i anled-
ning af fattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna hos
Kungl. Kammar Rätten anförda besvär öfver
Landshöfdinge Embetets utslag den 6 sistlidne
Mars rörande Selma Ekholms tvänne oäkta
flickebarn Selma Maria och Anna Sofia

[MARG: {Selma Ekholm}]

§57.

Nämnden beslöt lemna ordföranden i uppdrag
att afgifva infordrade påminnelser i fattigvårds
målet mot Eskilstuna Stad rörande döfstum
ma hustru Carolina Fredrika Gustafva Norstedt
Jansson, och hvarom §33 i protokollet härofvan
närmare förmäler


[MARG: {Carolina Fredrika}
{Gustafva Jansson}]

§58
Med ändring af beslutet i §39 här ofvan beslöt
nämnden, att Erik Anderssons äldste son, som
lider af benröta och sålunda är oduglig till tyngre
arbete, icke skall förflyttas till Tacktorp utan
tillsvidare utackorderas till den 1 September
för ett belopp af 25 Kronor, hvarefter han, som
erhållit plats vid Tunafors fabrik, torde kunna
sig sjelf försörja

[MARG: {Erik Anderssons son}]


§59.
Med ändring af beslutet i §48 härofvan och
sedan upplysning vunnits, att Sliparen J. E.
Eriksson från tvänne sjukkassor har ett un-
derstöd af 12 Kronor i veckan, beslöt nämn
den att något understöd från Rothoffska
fonden icke skall till honom tills vidare ut-


[MARG: Ändring af beslut
{i § 48.}]

§60.
I anledning af vunna upplysningar beslöts

{1890 den 26 April}

att underhåll till enkan Hallqvist ej vidare skall
utgå

[MARG: {enkan Hallqvist}]

§61.
Beslöts att ordförande skall ega att efter be
pröfvande och efter sig företeende omständighe
ter lemna nödigt understöd till Sofia Perssons
från Hagby tvänne barn.

[MARG: {Sofia Persdotter}]

§62.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes ut-
slag af den 15 i denna månad hvarigenom
Fors Socken blifvit ålagd ersätta understöd
af åtta Kronor, som den 6 sistlidne februari
lemnats till enkan Christina Maria Sundqvist
och beslöt nämnden lemna ordföranden i upp
drag att hos Kungl. Kammar Rätten öfverklaga
berörda utslag.

[Christina M. Sundqvist}]

§63
Beslöts att uppbördsstämma skall förrättas
af Herrar A. Svedin och S. Persson, eller i hän-
delse af förfall för någondera af dessa af
disponenten J. E. Jonsson.

[MARG: {Uppbörden}]

§64.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/S. Persson/

justerad d. 12 Maj 1890
/H. Persson/
/C. H. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 april 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104955.

Personrelationer