Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 april 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 april 1902

Anmärkning

{I Sockenstugan den 26 April 1902.}

Närvarande: Nämndens samtliga le-
damöter utom Herrar An-
dersson och Lindhé, af hvil-
ka ingendera anmält förfall.

{§ 46.}
För Nämnden företrädde bokbinderi-
arbetaren A E Forsberg och anhöll, såsom stjuf-
fader till i § 28 här ofvan omnämnda flic-
kan Hedvig Carlsson, att denna jemte sitt
barn måtte af kommunen försörjas. Med
anledning häraf beslöt Nämnden bifalla
hans begäran samt genom Länsman Peter-
son söka utröna hvem som vore fader till
barnet för att af denne möjligen kunna
utfå någon ersättning.

[MARG: Hedvig Carlsson}

{§ 47}
Då Målaren Axel Granlund för knäska-
da måst enligt läkares föreskrift intagas
å lasarettet den 15 dennes hade ansvarsförbindel-
se för hans vård lemnats, hvarjem-
te hustrun, som också var sjuk, till-
delats ett understöd af 10 Kronor; nu före-
trädde hustru Granlund och begärde ytterliga-
re hjelp till sig och sina sex minderåriga
barn. Med anledning häraf beslöt Nämn-
den att tillsvidare tilldela henne ett belopp
af fem Kronor i veckan, räknadt från
och med denna dag; och skulle beloppet
återsökas af Thorshälla Socken, hvarifrån
familjen hitflyttat den 1 dennes och bosatt
sig i Grindstugan N:o 52 i Nyfors.


[MARG: Familjen Granlund.]

{§ 48.}
För Nämnden företrädde bagaren R T Möller
i Grindstugan N:o 52 och anhöll om bidrag till
flickan Astrid Maria Eleonora Erikssons vård
och underhåll, dervid förmälande att han för 6 år

{26 April 1902}

sedan mottagit henne till vård af hennes
förmyndare men att de medel hon då egde
nu vore slut. Med anledning häraf bevil-
jade Nämnden honom ett underhåll af
sju Kronor i månaden att utgå tillsvidare,
samt beslöt återsöka beloppet af Eskilstuna
stad hvarest flickans fader filaren Erik
Hjalmar Eriksson senast varit mantals-
skrifven. Modern Johanna Maria, född Sahlqvist,
är död sedan ett par år tillbaka.

[Marg: Astrid M.E. Eriksson
{§170}

{§ 49.}
Åt gossen Carl Sune Ingman beviljade
Nämnden till hans konfirmation en kostym
kläder och ett par skor, att ersättas af
hundskattemedel.

[Marg: Kläder af hundskatte
medel]

{§ 50.}
För Nämnden företrädde i § 161 af sistl. års
protokoll omnämnda enkan Nyströms måg
och förmälde att han af Fellingsbro Socken
ej erhållit mera än 15 Kronor för under-
håll af svärmodern sedan den 1 Januari
detta år, samt anhöll om Nämndens
hjelp till understödets höjande. Då emeller-
tid Fellingsbro Socken begärt hennes hemsän-
dande om hon blefve i behof af större un-
derstöd än 5 Kronor i månaden beslöt Nämn-
den, som ansåg att understödet, i anseende
till att enkan Nyström ständigt är säng-
liggande, bör utgå med minst 10 Kronor i
månaden, att underrätta Fellingsbro fattig-
vårdsstyrelse härom samt, om enkan Ny-
ström på grund af sin sjukdom ej kunde
förflyttas, träda emellan med den hjelp
som kunde behöfvas.

[MARG: Hedda Sofia Nyström
§ 96]

{§ 51.}
För Nämnden företrädde arbetaren Carl Erik
Carlsson från Grindstugan N:o 17 och anhöll

{26 April 1902}

om hjelp enär såväl hustrun som 17-årige
sonen Hjalmar voro sjuka i lungsot och han
dessutom hade tre barn att försörja. Med
bifall härtill tilldelades han tillsvidare ett
understöd af Tio Kronor i månaden från och
med nästa Maj månad.

[MARG:C.E. Carlsson
§ 108]

{§ 52}
Då aftal med Eskilstuna Stad rörande
matlagsafgifter för Westermarken jemlikt Kongl
Maj:ts dom den 1898, omnämnd i § 111
af samma års protokoll, hvart femte år skulle
förnyas beslöt Nämnden ingå till Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna med förfrågan huru-
vida de vore villiga att för ytterligare fem år
räknadt från och med detta års ingång er-
lägga berörda afgift.

[Marg:Matlagsafgifter för
Westermarken.
{§120}

{§ 53}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
i Södermanlands län utslag af den 9 dennes,
hvarigenom Fors Socken ålades ersätta Stock-
holms Stad med 78 Kronor för i §4 här ofvan
omnämnda strykerskan Augusta Ottilia
Svenssons vård och underhåll. Af hållen po-
lisundersökning har nemligen framgått, att
hon bott i Fors Socken hos Smeden Gustafsson
å Gredby ett års tid innan hon enligt sitt
prestbetyg skulle hitflyttat. Om hon blefve
i behof af vidare fattigvård skulle hon hit-
sändas och intagas vid Tacktorp.

[MARG: Augusta Ottilia Svensson]

{§ 54}
Med företeende af prestbetyg hade Olof An-
dersson i Röksta, Klosters socken anhållit att
hans hustru Johanna f.d. 4/2 1846 skulle erhålla ett under-
stöd af 100 Kronor ur Rothoffska fonden. Sedan
upplyst blifvit att såväl han som hustrun voro sjuk-
liga samt i små omständigheter, beviljade Nämnden ett
belopp af 75 Kronor årligen, att utgå halfårsvis från

{26 April 1902}

den 1 instundande Juli.

[Marg:Johanna Andersson]

{§ 55}
Af Stockholms Stads fattigvårdsnämnd fram-
stäld begäran om ersättning för mamsell
Aurora Emilia Sehler tilldelad fattigvård
samt åläggande att omhändertaga henne
skulle bestridas, enär hon, enligt prestbetyg,
flyttat till Stockholm år 1884 och först år
1886 fyllt sextio år; dessutom hade icke styrkts
hvarken att Stockholms stad haft några kost-
nader för henne eller att hon var me-
dellös.

[Marg: Aurora Emilia Sehler]

{§ 56.}
Af Fabrikören A. Nordholm i Stockholm framstälda be-
svär öfver för mycket påförda mantalspen-
ningar 1 kr. 78 öre i Fors Socken - för år 1900 fann
Nämnden till ingen åtgärd föranleda, enär
veterligen ingen ändring i hans mantals-
skrifning blifvit vidtagen och Nämnden
i allt fall icke vore den myndighet till
hvilken besvären i sådant fall skulle
ställas.

[MARG:Restitution af utskylder]

{§ 57}
Från Landstingskamreraren E. Ahlner
hade i början af sistl. Februari ankommit
en skrifvelse med begäran om utkräfvan-
de af afgift för vård å Manilla döfstum-
meinstitut för flickan Ingerd Augusta
Jansson, dotter till arbetaren Magnus
Jansson; och hade det svaret lemnats, att
Jansson icke varit här mantalsskrifven
hvadan Socken hvarken kunde utkräfva
afgiften eller förskottera densamma.
I bref af den 17 dennes hade landstingskam-
reraren ånyo gjort framställning om för-
skotterandet af afgiften för år 1902 enär
flickan för detta år vore här mantals-

{26 April 1902}

skrifven. Med anledning häraf beslöt Nämnden
undersöka om så var förhållandet samt om
hon rätteligen bort blifva här skrifven, i annat
fall skulle beloppet ej betalas.

[MARG:Ingerd Augusta Jansson
{§40/04}]

{§ 58.}
Då skrifvelse från Idiotanstalten i Streng-
näs, att plats icke funnes för i § 34 omnämn-
da Johan Walfrid Johansson, ankommit men
tillika upplysts, att gossen nu aflidit, kunde
någon åtgärd med anledning deraf icke ifråga-
komma.

[MARG:Johan Walfr. Johansson]

{§ 59.}
Från Barnmorskorna Matilda Sjöstedt och
Matilda Hellberg hade ankommit räkningar
å resp. 2 och 5 förlossningar af medellösa qvin-
nor i Nyfors á 5 Kronor för hvarje fall. Med
anledning deraf beslöt Nämnden betala de
nu fordrade beloppen samt bordlägga i
sammanhang härmed väckt fråga huru-
vida det icke vore lämpligare att, med
uppsägande af den nuvarande öfverns-
kommelsen med Socknens barnmorska fast-
ställa en viss taxa för hvarje förloss ning
af medellösa personer, oberoende af hvilken
barnmorska, som verkställt förlossningen

[MARG:Förlossningskostnader]

{§ 60.}
I § 23 här ofvan senast omnämnde, Frans
G.N. Westerberg hade numera betalt 150 Kro-
nor af hvad Socknen påkostat hans barn samt
anhållit att Socknen skulle förskottera för
sonen Carl Einar 5 Kronor i månaden, hvilket
han också ville ersätta; med anledning häraf
beslöts underrätta Westerberg att Nämnden icke
frånginge sin fordran att han skulle betala
allt hvad som utlagts för barnen samt sjelf
draga försorg dem ifall han ville undgå
förut nämndt äfventyr.

[Marg: F.G.N. Westerberg]

{26 April 1902}

{§ 61}
I §146 af 1901 års protokoll senast om-
nämnda enkan Eva Lundberg hade aflidit, hvar
före Nämnden, på framstäld begäran, beviljade
ett belopp af 15 Kronor till hennes begrafning.

[Eva Lundberg
§19]

{§ 62.}
På af Herr G Larsson framstäldt förslag
beslöt Nämnden, att arbete med den af Kom-
munalstämman beslutade makadamslagningen
endast skulle lemnas gifta och familjeförsörjare
samt att slagningen ej finge ske längre bort
än att framköringen kunde verkställas
till ett pris af 2 öre kubikfoten. (§32)

MARG:Makadamslagning
af arbetslösa
§91]

{§ 63.}
Till Nämnden hade framställning om öfvertagan
de af i §63 omnämnde C.G. Nordins dotter Ebbas
vård; och skulle distriksledamoten efterhöra
på hvilka vilkor hon kunde utackorderas samt,
om så behöfdes, lemna tillfälligt understöd.

[MARG:Ebba Nordin
§76]

{§ 64.}
Att den 15 nästa Maj jemte ordföranden
verkställa den vanliga Helsovårdssynen utsågos
Herrar Andersson, Larsson och Starck.

[MARG:Helsovårdssyn]

{§ 65}
För frånvaro denna dag utan anmäldt förfall fäldes ledamö-
terna Herrar Andersson och Lindhé att böta
hvardera två Kronor, att användas till extra
förplägning åt hjonen vid Tacktorp.

[Marg:Böter för frånvaro.]

{§ 66}
Protokollet skulle justeras nästa samman-
träde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan


Justeradt
/H. Persson/

/Sig; Starck/
/G. Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 april 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104956.

Personrelationer