Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 oktober 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 oktober 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt vid sammanträde
med KommunalNämnden i
Fors Socken den 25 Oktober
1869.

Närvarande: herr Friherre D. Hermelin
herr Friherre Axel K:son Leijonhufvud
herr C. J. Lundberg
herr C. Bergstedt under en del af sammanträdet.
herr L. F. Ståhlberg
Nämndemannen And. Andersson i Faskunge
Lars Jonsson i Löppinge.

{§.1.}
Då nu auktion skulle företagas för upphandling
af lifsförnödenheter till Socknens fattighus, be-
slöts att auktionen skulle, ske alternativt, sålunda
att levereringen finge omfatta dels ett halft, dels
ett helt års behof, hvarefter Nämnden beslutar
hvilketdera bör antagas.

{§.2.}
Åt aflidne Per Janssons´ Enka och barn, hvarom
för närvarande tvistas med Thorshälla socken, anslogs
en förhöjning i deras underhåll af 1 rd 25 öre i
månaden, hvilket ansågs nödvändigt. Understödet räknas
från den 1 instundande Februari.

{§.3.}
Nämnden beslöt
tillsvidare lemna husrum åt Lars Petter Ersson med
hustru, vid Lilla Lugnet, - hvadan af honom erhållna
5 rd till hyreshjelp skulle återlämnas.

{§.4.}
Företogs upphandlingsauktion å lifsförnödenheter
till socknens fattighus, att i mån af behof lefve-
reras under halfåret från och med 1 instundande November
till Maj 1870, och erhöllos härvid följande anbud.

å Rågmjöl, p:r lispund, á 1 Rd [Riksdaler] 30. af Mjölhandlanden Edlund
å gula Ärter, p:r Tunna, å 18 rd af Mjölhandlanden Edlund
å Barrved, blandad hälften af Tall och Gran,
å Barrved, p:r famn, á 7 Rd 50 öre, af H:r Friherre Leijonhufvud.

_

För tiden från och med 1 instundande November till samma dag 1870,
erhöllos följande anbud:
å Rågmjöl. p:r lispund, á 1 Rd 30 öre af Friherre D. Hermelin
å gula Ärter, p:r Tunna, á 18 rd af Mjölhandl. Edlund
å Barrved, p:r famn, á 7 rd 50 öre af Friherre Leijonhufvud.

-

Wid pröfning häraf antogs anbuden för helåret;
hvarefter Herr Friherre Hermelin och Mjölhand-
landen Edlund tillkännagåfvo sig hafva träffat
aftal derom, att den, sistnämnde öfvertager leve-
reringen af Rågmjölet.

{§.5.}
Nämnden skulle föreslå stämman att, till amor-
tering af Socknens skuld till Rothoffska
fonden, en särskild uttaxering af 3 öre per
fyrk för nästa år måtte ske.

{§.6.}
Afslogs af Enkan Wallin på Hagby egor framställd
begäran om fattigunderstöd, enär hon, såsom icke
fullt 50 år gammal och med endast ett barn, ansågs
kunna sig sjelf försörja.

{§.7.}
I och för utredning af Fors och Eskilstuna Stads
tvist rörande fattigvård åt personer, tillhörande
Eskilstuna Stads Westermark, anställde Kommunal-
Nämnden förhör med följande personer, hvilka
om sina lefnadsförhållanden berättade:

1:o {Enkan Soldin i fattighuset}: att hon före inflyttningen
i fattighuset bott 1 1/4 år hos Erik Erssons Enka
på lägenheten Eriksberg å Westermarken, men
varit mantalskrifven på Tunafors.

2:o {Enkan Catharina Persdotter i fattighuset}: att hon
före sitt inträde i fattighuset först bott uti Berga-
stugan 1½ år, derefter vid Hellhamra uti 3 måna-
ders tid, allt på Westermarken och derifrån den
1 Februari 1865 inflyttat i fattighuset.

3:o {Lars Larssons Enka i fattighuset}: att hon jemte
sin man för 11 år sedan bott uti en stuga på Wester-
marken; att mannen aflidit efter några veckors vistelse
der, men enkan bott der från våren till hösten; att
enkan derefter flyttat till en annan stuga på Wester-
marken ock bott der 1/2 år; att hon derifrån flyttat
från Westermarken till Tunafors för att sköta en der-
varande sjuk person, som hade fattigunderstöd och
dermed fortfarit i 6½ år då den sjuke dödt och
Enkan Larsson fått inflytta i fattighuset.

{§.8.}
Afslogs ånyo af förre Statdrängen Anders Allin
sökt understöd till husrum, på de skäl protokollet
för den 12 sist. Augusti innehåller.

{§.9.}
Herr C. Bergstedt frånsade sig alla af honom
innehafvande Kommunala befattningar.

Nämnden ansåg sig i anledning häraf ej kunna
vidtaga någon åtgärd.

{§.10.}
Herr C. Bergstedt, som förfallolöst uteblifvet från
Nämndens sammanträde den 15 dennes, skulle
derföre plikta 2 rd till Kommunens kassa.

Uppläst och Justerat
/D. Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/L; F; Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 oktober 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104954.

Personrelationer