Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 maj 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 maj 1901

Anmärkning

{I Sockenstugan den 25 Maj 1901.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
med utantag af Herr H Lindhe,
som anmält laga förfall.

{§ 76}
Med anledning af de vid helsovårdssynen
den 10 dennes anmärkta missförhållanden
fann Nämnden skäligt godkänna de i sy-
nen deltagande ledamöternas förslag till före-
lägganden, framstälda i § 2 af protokollet
öfver synen, hvilka alltså skola veder-
börande delgifvas för efterföljd. Likaledes
skulle Kontraktraktsprosten m.m. A. Sjö-
holm genom protokollsutdrag underrättas
om Nämndens önskningar i afseende på
snygghetsförhållandena å kyrkoherdebostäl-
lets bakgård.

[MARG: Helsovårdsförelägganden]

{§ 77}
För Nämnden företrädde A.W. Fernström
i Grindstugan 25 och anhöll om det må-
natliga understödets höjande till 25 Kronor
i qvartalet; och beslöt Nämnden uppdra-
ga åt distriktsledamoten Herr G. Larsson
att till nästa sammanträde undersöka
Fernströms förhållanden, hvadan ärendet till
dess uppsköts.

[MARG: A. W. Fernström
§104]

{§ 78}
För Nämnden företrädde enkan Clara Chri-
stina Eriksson från Sommarviken 45 och an-
höll om hyresbidrag enär en hennes son som
hufvudsakligen sörjde för familjens uppehälle,
för närvarande fullgjorde sin värnpligttjenstgö-
ring; och beviljade Nämnden henne detta qvartals
hyra, Kronor 27:50 hvilka nu utbetalades, samt
10 Kronor, hvilka skulle utbetalas den 1 näst-
kommande Juli.

[MARG: Clara Chr. Eriksson
hyresbidrag
{§123/01}]

{I Sockenstugan den 25 Maj 1901.}

{§ 79}
I samråd med vederbörande distriktsledamot
hade undertecknad ordförande utfärdat ansvarsförbin-
delse för Victor Petterssons från Äppelviken
vård å härvarande lasarett, hvilken åt-
gärd af Nämnden gillades.

[MARG: V. Pettersson
lasarettsvård]

{§ 80}
Vid Tacktorp intagne Frans Oskar Pet-
tersson har på sista tiden visat sig grubb-
lande, dock har Doktor von Post efter undersök-
ning förklarat hans tillstånd vara sådant att
han ej torde på rätt länge kunna erhål-
la plats å någon vårdanstalt för sinnes-
sjuka. Med anledning häraf beslöt Nämn-
den att han tillsvidare skall vårdas vid
fattiggården men att, om hans sjukdom för-
värras, ansökan om hans intagande å
hospital ofördröjligen skall aflåtas.

[MARG:F.O. Pettersson.
svagsint.
{§99}]

{§ 81}
Föredrogs Örebro fattigvårdsstyrelses ansö-
kan om ersättning för enkan Emma Charlotta
Nordlund tilldelad fattigvård, 10 Kronor;
och skulle, då hon var för Nämnden
obekant, infordrad förklaring grundas på
de upplysningar som om henne möjligen
kunde af Pastorsembetet meddelas.

[MARG:Emma C. Nordlund
fr. Örebro].}

{§ 82.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des Södermanlands län utslag med åläggan-
de för Öija Socken att ersätta Fors Socken
för i § 37 här ofvan i protokollet omnämnda
flickan Carin Elisabet Anderssons vård vid
Fattiggården.

[MARG:Carin El. Andersson
§10/02
Räkning 28/8]

{§ 83.}
Med anledning af en från föreståndaren
för K. Handtverksskolan i Kristinehamn för blin-
da ankommen skrifvelse, förordande der in-

{I Sockenstugan den 25 Maj 1901.}

tagne F.O.Brunells vistelse vid skolan under
ytterligare ett år, beslöt Nämnden att för ännu
ett år bekosta Brunells undervisning derstädes.

[MARG:F.O. Brunell
§68/02]

{§ 84.}
Af Handlanden F.O. Nilsson I Eskilstuna
till Nämnden inkommen ansökan om tillstånd
att få i sin handelslokal i Grindstugan 50
saluhålla svagdricka till afhemtning i
partier om mindre än 10 liter blef af
Nämnden tillstyrkt samt, försedd med på-
skrift om tillstyrkandet, öfverlemnad till
Kommunalstämmans ordförande.

[Marg:F.O. Nilsson.
tillstyrkan ang. svagdr. förs.]

{§ 85.}
För Nämnden företrädde enkan Anna
Maria Andersson boende i N:o 207 i Eskilstuna
och senast omnämnd i § 47 här ofvan, och
anhöll om ett hyresbidrag af Tolf Kronor 50 öre
i qvartalet; Och beslöt Nämnden, sedan upp-
lyst blifvit att enkan Andersson med detta
bidrag kunde försörja sig, tilldela henne det
begärda beloppet att utgå från den 1. April
detta år.

[MARG:Anna Maria Andersson
understöd]

{§ 86.}
Till distriktsledamoten Herr Widlund hade
enkan Johanna Westerberg i Grindst. 215 vändt sig med begäran
om ett tillfälligt hyresbidrag af Tjugofem Kronor;
och blef hennes begäran af. Nämnden bifallen.

[MARG:Joh:a Westerberg
hyresbidrag.]

{§ 87}
Nästa sammanträde skulle hållas vid Tack-
torp lördagen den 29 nästkommande Juni Kl. 4 e.m.

[MARG:S:tr:de v. Tacktorp]

{§ 88}
Protokollet justeras nästa sammanträde.

[Marg:Protokollet.]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/Sig; Starck/
/J.E. Widlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 maj 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104951.

Personrelationer