Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 maj 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 maj 1881

Anmärkning

{1881 den 25 Maj.}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar P.G. Andersson i Kohlsta,
A.G. Andersson i Kohlsta
A.F Eriksson i Flacksta
C.G. Pettersson i Gredby och
Jonas Ersson i Stenby
S.Pehrsson å Lagersberg

§8.
I anledning af från allmänna Barnhus Inrätt
ningen i Stockholm ankommen ansökning om
åläggande för Fors Socken antingen att
låta från Barnhuset afhemta ett af Mathilda
Charlotta Tillbom å Straff- och Arbetsfän-
gelset å Norrmalm födt flickebarn, kalladt
Anna Mathilda, samt ersätta BarnhusInrätt-
ningen för lemnad vård och underhåll eller
ock att å Barnhuset inlösa detsamma,
beslöt Nämnden, då modren Mathilda
Charlotta Tillbom i fattigvårdshänseende
tillhör Fors Socken, och med hänsyn

{1881 den 25 Maj.}
till vådan för framtida fattigvårdstunga för
sagde barn, att låta inlösa detsamma å
Barnhus Inrättningen såsom barnhusbarn,
hvarom Ordföranden eger föranstalta samt
i afgifvande förklaring sådant meddela.

[MARG: {BarmhusInrättning
om Tilda Tillbom}]

§9.
Af Ordföranden gjord utbetalning af 5 Kro-
nor till Enkan Andersson i Lundby un-
der hennes sjukdom godkändes af Nämn-
den; - utbetalningen gjord den 11 Maj.

[MARG: {Enkan Andersson}]

§10
Beslöts att protokollet skall justeras
vid nästa sammanträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan.
/A. Svedin./

den 22 Juni uppläst och godkändt
/S. Persson/
/A,F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 maj 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104950.

Personrelationer