Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 november 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 november 1891

Anmärkning

{1891 den 25 November i Sockenstugan}

N:de: Nämndens samtliga ledamöter

§136.
Uppå derom gjord framställning beslöt
nämnden lemna i uppdrag åt vederböran
de distriktsledamot, Herr S. Persson å
Lagersberg, att till enkan Catharina Olsdotter
Ferm vid Solbaddet Skall anskaffas en
filt samt linne till 2 par lakan och
2 linnen.

[MARG: {Charlotta Ferm}]

§137.
På sätt §132 i protokoll här ofvan
förmäler hade Sliparen F. Th. Wider-
holm blifvit af orsak, som i berörda §
närmare angifves, kallad till nämndens sam-
manträde, hvarvid först meddelades honom
att han för uraktlåtenhet
att efter kallelse infinna Sig vid nämn-
dens nästföregående sammanträde blifvit dömd
att böta en krona till kommunens kassa,
hvilket belopp han, uppå framstäld för-
frågan förklara sig ej vilja godvilligt er-
lägga; beträffande Widerholms uraktlåten
het att låta vaccinera sina i förenämn
da §132 omförmälda båda barn fann nämn-
den skäligt förelägga honom att inom en
månad efter det vaccinationen nästkomman-
de år tagit Sin början inför vederbörande
vaccinationsföreståndare styrka att för-
berörda båda barn blifvit behörigen vacci-
nerade och detta vid vite för underlåten
het härutinnan af två (2) Kronor 50 öre
för hvardera barnet

[MARG: {F. W Widerholm}]

{1891 den 25 November i Sockenstugan}

§138.
På grund af läkarebyg om oförmåga till
arbete hade ordförande till enkan Söder-
berg i Grindstugan N:o 10 lemnat under-
Stöd, hvilken åtgärd af nämnden god-
kändes; men då bemälda enka har
hemortsrätt i Eskilstuna Stad beslöts
att beloppet skall återsökas af
sistbemälda samhälle.

[MARG: {enkan Söderberg
Eskilstuna}]

§139.
Uppå framställning beslöt nämnden
till utbetalning af Kommunens Kassa
godkänna ett till enkan Carolina Berg-
man vid Carl Gustafs Stad utgifvet un-
derstöd af tre Kronor.

[MARG: {enkan Bergman}]

§140.
Nämnden beslöt godkänna till utbetalning
af Kommunens Kassa ett för pigan Sofia
Björlings dotter Ida Wilhelmina lemnadt
understöds belopp, hvarjemte Sagda
barn Skall tills vidare utackorderas
till arrendatorn Björklund vid Skjulsta
för 50 Kronor om året, räknadt från
den 1 Sistlidne Oktober och hvaraf för-
berörda belopp fem Kronor utgår af-
betalning; men då ofvannämnda pigan
Björling synes ega hemortsrätt i
Strengnäs landsförsamling så skall
beloppet återsökas af detta fattig-
vårdssamhälle.

[MARG: {Sofia Björling
Strengnäs S:n}]

§141
I skrifvelse af den 10 dennes hade fattig-
vårds Styrelsen i Eskilstuna begärt, att

{1891 den 25 November i Sockenstugan}

enkan Anna Kajsa Olsdotter och hennes
minderåriga barn måtte till Stadens fattig-
vårds- och arbetsinrättning försändas för
erhållande af vård. I anledning häraf hade
enkan Olsdotter på kallelse infunnit Sig
inför nämnden och förklarade nu, att
han önskade utan fattigvårdsbidrag för
sörja Sig och sina minderåriga barn,
i följd hvaraf hennes försändande till
fattigvårdsanstalt måste anses hafva för
fallit, hvarom ordföranden skall meddela
Stadens fattigvårdsStyrelse underrätterlse.

[MARG: {Anna Kajsa Olsdotter}]

§142.
Genom utdrag af dess protokoll för den
5 i denna månad hade fattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna
begärt, att å fattiggården Tacktorp intagna
Smidesarbetaren Anders Wilhelm Henriksson
måtte försändas till Stadens fattigvårds- och
arbetsinrättning; men då Henrikssons
helsotillstånd ej medgifver hans förflytt-
ning till Staden skulle underrättelse derom
meddelas fattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna

[MARG: {A. W. Henriksson
Eskilstuna}]

§143.
Uppå gjord framställning beslöt nämnden
att enkan Gustafsson i Marielund Skall
erhålla en half famn ved, som lemnas från
Tacktorp, äfvensom ett tillfälligt understöd
af tre Kronor, som lemnas den 1 nästkom-
mande December.

[MARG: {Enkan Gustafsson}]

§144
Ordföranden anmälde att för uttagan
de af ersättning af Instrumentmakaren
Matts Norrström för pigan Kristina

{1891 den 25 November i Sockenstugan}

Petterssons dotter Almida Torborg, hvarom i
§52 här ofvan förmäles öfverStåthållare Em-
betets utslag jemte räkning blifvit öfversända
till advokatfirman H. S. Krook i Stockholm,
hvarifrån underrättelse kommit att Matts
Norrström icke kunnat anträffas. I anledning
häraf beslöt nämnden att tills vidare låta
saken bero, i händelse någon spaning på
Norrströms vistelseort kan erhållas.

[MARG: {Matts Norrström}]

§145.
Nämnden beslöt godkänna en till Casper
Constantin Törnstrand under Sjukdom
gjord utbetalning af 10 Kronor såsom
understöd; men då Törnstrand synes
ega hemortsrätt i Eskilstuna Stad, så
Skulle beloppet af bemälda samhälle
återsökas,

[MARG: {C. C. Törnstrand
Eskilstuna}]

§146.
Från Lärarinnan Anna Hamnqvist hade lem-
nats meddelande till Fabriksarbetaren Carl
Johan Erikssons i Björklund dotter Alma
och Kodrängen Ferdinand Anderssons vid
Skjulsta dotter Klara icke besöka sko-
lan, emedan de vore i saknad af skodon;
och beslöts att förhållandet skall af
vederbörande distriktsledamöter under-
Sökas, hvarefter nämnden vid blifvande
sammanträde vill i saken besluta.

[MARG: {Skolbarn}]

§147
Nämnden beslöt lemna ordföranden i
uppdrag att af Malmö barnhusfonds till
Konungens Befallningshafvandes dispo-
Sition Stälda medel söka bidrag för

{1891 den 25 November i Sockestugan}

gossen Carl Daniel Schelers vård å allmän-
na institutet för döfstumma och flickan
Calla Elisabeth Eriksdotter Carlssons vård
å idioatnstalten i Strengnäs.

[MARG: {Ansökningar
om bidrag}]

§148.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i länet utslag den 19 i denna
månad, hvarigenom Eskilstuna Stad blif-
vit ålagd ersätta Fors Socken kostnaden för
vård om Smidesarbetaren Anders Wilhelm
Henriksson; och beslöts att utslaget skall
delgifvas motparten och utslaget derefter
bland Kommunens handlingar förvaras

[MARG: {A. W. Henriksson
fr. Eskilstuna}]

§149
Från Godsegaren C. E. Hallgren på Wingsleör
hade kommit Skrifvelse med begäran, att Kom-
munal Nämnden ville låta debitera och
uppbära 15 Kronor af hvarje förmedladt
hemmantal inom Kommunen i och för väg-
omläggningen Eskilstuna- Stora Sundby och
Skogstorp-Hyndevad samt att före den
15 instundande Februari leverera dessa me-
del till bemälde C. E. Hallgren såsom ordföran
de i Styrelsen för bemälde vägomläggning.
Som årets debeterings- och uppbördslängd
redan blifvit upprättad och uppbörd af
Kommunalutskylder i allt fall ej eger rum
före Maj månad, så beslöt nämnden, att
dessa vägomläggningsmedel skola debiteras
på samma gång som lösen för Spanmål
och Smör m. fl. afgifter till presterskapets
aflöning att uppböras i tillräckligt god
tid i Februari månad nästa år.

[MARG: {Väghållnings
medel.}]

{1891 den 25 November i Sockenstugan}

§150.
Uppå derom gjord framställning beslöt nämn-
den gifva i uppdrag åt distriktsledamo-
ten C. A. Thorild att anskaffa Skodon
åt enkan Blomqvists tvänne i Skolåldern
varande barn

[MARG: {enkan Blomqvist}]

§151
För sökande af tillstånd till idkande af
gårdfarihandel hade fabriksarbetaren
Gustaf Albert Carlsson i Lorentsberg N:o 2
begärt nämndens betyg om vandel [mm]; och beslöt nu
nämnden att vitsorda hans redbarhet och
ordentlighet samt lämplighet för sådan
rörelses bedrifvande, hvarom protokollsut-
drag skulle honom meddelas.

[MARG: {Gårdfarihandel}]

§152.
Nämnden beslöt hafva Sitt nästa
sammanträde vid Tacktorp Torsdagen
den 10 nästkommande December kl. 3 eftm, då
äfven detta protokoll Skall justeras.

[MARG: {Sammanträde}]

Som ofvan.
/A Svedin/

/H. Persson/
/J, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 november 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104952.

Personrelationer