Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 juli 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 juli 1903

Anmärkning

{I Sockenstugan den 25 Juli 1903.}

Närvarande: Nänmdens samtliga ledamoter
utom Herrar Hyltén-Cavallius och
Thorild, hvilka båda anmält laga
förfall.

{§90}
Till distriktsledamoten hade föräldrarna
till smidesarbetaren Gustaf Adolf Eriksson Ceder
från Skjulsta,född 1873, vändt sig begäran om
Ceders intagande vid Tacktorp samt anhållit
att Nämnden ville söka anskaffa plats för
honom å hospital enär han, enligt af Dok-
tor V.Mossberg utfärdadt intyg vore i träng-
gande behof af dylik vård. Detta hade efter
öfverläggning mellan ordföranden och flera
af Nämndens ledamöter bifallits hvarefter an-
sökan om hospitalsvård aflåtits den 5 den-
nes och Ceder intagits vid fattiggården.

Nämnden godkännde de vidtagna åtgärder-
na och beslöt, att Ceder, på kommunens be-
kostnad, skulle den 27 dennes af Herr C.A.
Lindqvist forslas till Nyköping,å hvars hos-
pital plats för honom enligt erhållit med-
delande nu finnes,hvarjämte kommunen
äfvenledes skulle ikläda sig öfriga för honom
blifvande kostnader i den mån hans egna
tillgångar visa sig otillräckliga.

[MARG:G Ad Eriksson-Ceder
till hospital]


{§ 91}
Af understödstagerskan Maria Björkman
i Nyfors N:o 28 framstäld begäran att blifva
intagen vid fattiggården i midten af nästa
månad, enär hennes dotter och måg ansåg det
henne tilldelade understödet af 4 Kronor i mån-
naden för litet,bifölls.

[MARG:Maria Björkman
till Tacktorp]


{§ 92}
För Nämnden företrädde enkan Lina Schillström
vid Gredby född 1861 d 5/6 och omnämd i §44 här ofvan,och
anhöll

{25/7 03}

om bidrag till sitt och dottersonens,
Ivar[ Vatgar] Astley Sjögrens,född 13/8 1899.underhåll,
enär hon ej kunde försörja sig och honom på det
bidrag hans moder länmnade,hvilket numera
uppginge till 20 Kronor i kvartalet,och vården om
gossen hindrade henne att förskaffa sig sådant
arbete som kunde förskaffa henne själf mat
och husrum.På tillfrågan upplyste hon att barnets
fader smerglaren Carl Ivar Sjögren vid Tuna-
fors i Kloster flera gånger lofvat bidraga
till barnets underhåll men städse urakt-
låtit detta, samt att mellan honom och
barnets moder,Anna Karolina Schillström,
äktenskapslysning afkunnats tre gånger.
Med anledning häraf beslöt Nämnden
afslå hennes begäran om understöd till
sig själf, enär hon ej af sjukdom är ur-
ståndsatt försörja sig,men däremot
tilldela henne ett bidrag af Femton Kronor
i kvartalet,att utgå från den 1 dennes,till dot-
tersonens underhåll hvilka medel skulle
återsökas af barnets fader ofvannämnde
Sjögren.

[MARG:I.V.A.Sjögren
§161]


{§ 93}
Af understödstagerskan enkan Maria
Ekström framstäld begäran om under-
stödets höjande till 30 Kronor i kvartalet
afslogs men skulle istället kläder och
skodon anskaffas till hennes i skolål-
dern varande barn genom distrikts-
ledamotens försorg,att ersättas af hund-
skattemedlen.

[MARG:Maria Ekström]{§ 94}
Hustru Selma Larsson,senast omnämnd
i 62, anhöll om ökning i det för henne be-
stämmda understödet,hvilket höjdes till 15 Kro-
nor,att utgå tillsvidare. I samband därmed
beslöts att ingå till Länstyrelsen med be-

{25/7 03}

gäran om handräckning till mannnens hem-
sändning.

[MARG:Selma Larsson
§109]


{§ 95}
För Nämnden färeträdde arbetaren Justus
Källgren,från Westermarken N:o 30, 64 år gam-
mal och lidande af lungsot i långt fram-
skridet stadium samt begärde hjälp till
sitt och sin sjuka hustrus underhåll.
Med bifall härtill beviljade Nämnden ho-
nom ett understöd af Tio Kronor i må-
naden,att utgå tills vidare.

[MARG:Justus Källgren.]


{§ 96}
Föredrogs Wallby fattigvårdsstyreses hos
Länsstyrelsen gjorda ansökan om utbe-
kommande af utbetald begrafningskost-
nad för dränggossen Sigfrid Bernhard Lars-
son;men skulle krafvet bestridas på grund
af att Larsson inflyttat till Fors socken den
1 November 1902 från Lista socken och så-
ledes saknar hemortsrätt härstädes.

[MARG:S.B.Larsson
fr.Lista]


{§ 97}
Nämnden beslöt på tillsyningsmännens
förslag att för fattiggårdens räkning in-
köpa ett Sveatröskverk N:o 2 med vandring
N:o 3 från Aktiebolaget Joh.Thermaenius & Son i
Halsberg för ett pris af Sexhundratrettiofem
Kronor;och uppdrogs åt undertecknad ord-
förande och Herr Lindhe´att gå i författning
om anskaffning häraf,såvida ej säker
kunskap att något verk af annan typ vore
att föredraga.

[MARG:Tröskverk till Tacktorp]98}
Sedan föreståndaren vid fattiggården er-
hållit tjänstledighet under 6 dagar och Herr
C.A.Thorild under tiden uppehållit hans
befattning beslöt Nämnden att den senare
skulle ersättas därför med Trettio Kronor.

[MARG:Föreståndarens vikarie]

{25/7 03}

{§ 99}
Till ledamoten Laurén, som med an-
ledning af processen om arfvet efter i
af 1901 års protokoll omnämnda Amanda Karolina
Wahlström från Flen haft kontanta utlägg
till 175 Kronor,beslöts utanordna
detta belopp mot redovisning vid pro-
cessens slut.

[MARG:F.O.Petterssons arf
§145/04]

{§ 100}
Åt ledamoten Laurén uppdrog Nämn-
den att utackordera flickan Tyra Alli-
da Bergman till lägenhetsägaren Carl
Gustaf Andersson i Kjula socken för en
kostnad af Sju Kronor i månaden.

[MARG:Tyra Bergman]


{§ 101}
Till enkan Matilda Fahlberg från
Marielund beviljade Nämnden ett resebi-
drag för genomgående af en badkur i
Bie, hvartill hon erhållit friplats, af Fem-
ton Kronor.

[MARG:Matilda Fahlberg]


{§ 102}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan.
/H.Persson/

Justeradt
/Hj.Lindhé/

/Sig.Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 juli 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104948.

Personrelationer