Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 juli 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 juli 1896

Anmärkning

{1896 25 Juli i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter
utom H. Persson med godkändt förfall

§100
Inför Nämnden företrädde hustrun
till Smerglaren Joh. Samuel Carlsson
från N:o 28 i Nyfors med anhållan, att
FattigvårdsStyrelsen måtte utfärda
ansvarsförbindelse för lasarettsvård
af ett hennes barn som deraf,
enligt företedt läkarebetyg, vore i stort
behof; men som båda föräldrarne
vore helt unga och fullt arbets-
föra samt mannen hade dagligt
arbete, så beslöt Nämnden, som ej
ansåg sig ega befogenhet att utan
vidare bestrida lasarettskostnaden ur
församlingens medel, att fadren, som
nu tillkallats, måtte skriftligen för-
binda sig att dertill bidraga med
hälften eller 25 öre pr dag, hvilket leda-
moten Herr S. Starck lofvade att lyf-
ta hos Carlssons arbetsgifvare.

[MARG:{Smergl.Joh.Sam. Carls-
sons barn, lasarettsv.}]

§101
Uppå anmälan af vederbörande di-
striktsledamot beslöt Nämnden att för arbets-
karlen Joh. Björkmans hustru från N:o
28 i Nyfors skulle, vid företeende av
läkarebetyg om behof af lasarettvård,
utfärdas ansvarssedel för lasarettskostnaden

[MARG:{Björkmans hustru}]

§102
Med anledning af uppmaning från
ortens domhafvande, att förmyndare
måste tillsättas för Ekströms barn
vid Tacktorp, beslöt Nämnden att sådan
skulle utses, och utsågs enhälligt här-
till ledamoten Herr J. Korell, som
godhetsfullt åtog sig uppdraget

[MARG:{Förmyndare för
Ekströms barn}]

{1896 25 Juli i Sockenstugan}

§103
På grund af företedt läkarebetyg att gossen
Erik Gotthard Johansson från Grindst. N:o 3
är idiot och ej kan vårdas i hemmet samt
att modren, enkan Augusta Wilhelmina
Johansson ej eger förmåga att försörja
honom, beslöt Nämnden, att gossen
skulle vid blifvande ledig plats in-
tagas och vårdas vid Tacktorp, för hvilken
vårdkostnaden skulle utsökas af Nikolai
Församling, der bemälde enka lären
ega hemortsrätt.

[MARG:{Erik. Gotth. Johans.
son, idiot, till Tacktorp}]

§104
Föredrogs LänsStyrelsens utslag, hvar-
igenom Fors socken förpligtas
ersätta Klosters Socken såväl redan
utgifven fattigvård fem Kronor som ock
hvad vidare enl 1§ Fattigvårdsförordnin-
gen kan komma att utgifvas för hustru
Tengvall och hennes barn intill der fattig-
vården af Fors socken omedelbart öfvertagas

[MARG:{Hustru Tengvall}]

§105
Upplästes Kon. Befallningshafvandes utslag,
hvarigenom Eskilstuna Stad förpligtas er-
sätta Fors Socken utgifven lasaretts-
kostnad för f. hemmansegaren Erik
Joh. Eriksson.

[Marg:{f.hem.eg. Erik
Joh. Eriksson}]

§106
Beslöts att protokollet skulle justeras
vid nästa sammanträde

[MARG:{Protokoll}]

Som ofvan

/S. Persson/

Justeradt

/Joseph. Jonson/
/Gustaf Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 juli 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104947.

Personrelationer