Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 juni 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 juni 1873

Anmärkning

Protokoll vid sammanträdet med
Kommunal Nämnden i Fors´
socken den 25 Juni 1873

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr A. F. Eriksson i Flacksta
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr Haglund, Lundby
Herr P. G. Andersson i Kohlsta

Herrar Ståhlberg och Lundberg hade anmält förhinder

{§.1.}
Mönstrades församlingens Äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för sex månader från den 1 instun-
dande Juli till årets slut, på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset:}

N:o 1. Förestånderskan Catharina Persd:r erhåller i månaden
i ett för allt - [Riksdaler] Rd 3,40.
{samt för en gång extra anslag af 2 rd.}
2. Ofärdiga Brita Sofia Persd:r - Rd 2,90.
3. Enkan Brita Ersdotter - Rd 2,90.
4. Anna Brita Soldin - 2,90.
5. Maria Ersdotter - 2,90.
{samt på halfåret till Kläder 3 rd}
6. Maja Lisa Nord från Hörnhammar - 2,90.
7. f.d. Pigan Catharina Persd:r fr. Båtsmansbacken - 2,90.
8. Lars Larssons Enka Catharina fr. Båtsmansbacken - 2,90.
9. Skomakaren Flodquists hustru - 2,90.
10:o f.d. hemmansegaren F. Schefting - 2,90.
11:o f.d. drängen Lars Larsson från Flacksta - 2,90.
(Schefting erhåller dessutom för renhållning af gata och rensten
utanför fattighuset 2 rd 50 öre på halfår med 1 rd 25 öre i qvartalet)

Schefting och Lars Larsson erhöllo Nämndens varning
att afhålla sig från bränvinssupande; och lemnades
rätt åt Ordföranden att i motsatt fall förfara efter
omständigheterne med dem.

2:o {Utom fattighuset}. I månaden.
N:o 1. Anna Brita Flodin från Lustigstugan i ett för allt - 2,90-
2. Arbetskarlen J. Englund i Lugnet - 2,10.
3. Arbetskarlen Lars Larsson i Lugnet - 1,40.
4. Skomakaren Erlund i Lugnet - 0,70.
5. Jonas Andersson i Flackersta Enka - 2,40.
{och hyreshjelp på halfår 5:}
6. Lars Larsson med hustru från Sofielund, hvardera
á 1 rd 50 öre, eller tillsammans - 3.-
7. Sven Svensson vid Tacktorp med hustru - 2.-
{samt för medikamenter i ett för allt 1 rd 75.}
8. Sågaren Sjöquists Enka vid Tacktorp - 1,25.
9. Afvikne Arbetskarlen O. W. Renvalls hustru - 1,50.
10. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nyström hos
mågen Skräddaren J. O. Olsson i Tumbo S:n:
{hyreshjelp på halfår 6 rd.}
11. Smeden Anders Jäderfors Enka:
{hyreshjelp på halfår 10.}
12. Afl. Lars Andersson Enka i Brunnsbacken:
{hyreshjelp på halfår 6 rd}
13. Afl. Per Olssons Enka:
{hyreshjelp på halfår 5.}
14. Skomakaren P. A. Malmsten i Stengryt på Åsby egor
med hustru i ett för allt i månaden - Rd 3.,
under det af Malmsten erbjudna vilkoret att makarnes
stuga på Åsby egor blifver socknens tillhörighet
efter makarnes död
15:o Smeden Holmström d.ä. Enka - Rd 2
16. För sängliggande Jonas Jonssons i Berga skötsel
till Enkan Sjöquist, i månaden - Rd 5.-
17. Maria Elisabeth Olsson:
{hyreshjelp på halfår 5:}
18. förrymda Holmströms hustru:
{hyreshjelp på halfår 10:}

{§.2.}
Sedan förre Torparen Carl Petter Janssons på Kjälby
egor hustru Anna Brita Jansson intygats hafva
obotlig sjukdom och således är oförmögen till
arbete; bifölls att hon af Rothoffska fonden
skulle tilldelas 50 rd i understöd om
året med 25 rd på halfår, dermed början
tages den 1 instundande Oktober.

{§.3.}
Mönstrades församlingens fattiga barn och bestämdes
understödet till dem af Galléenska medlen för
ett halft år från den 1 instundande Juli till årets
slut; och skulle dessa barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1. förrymda Holmströms barn, hos modren - 3 rd.
2. afl. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
son {Frans}, hos modren - 2,50
3. Torparen Nils Perssons i Svartkällan 3 barn,
hos modren - 4,50.
4. Enkan Sjöquists 2 barn hos modren vid Berga - 2-
5. Afl. Drängen Erssons vid Mesta dotter {Mathilda
Catharina} hos Mjölnaren Lundström vid Wipp-
torp, Klosters S:n - 5.-
6. Densammes dotter {Augusta} hos Skomakaren
A. Carlsson vid Hvilsta grindstuga - 5.-
7. f.d. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor
son {Carl Erik}, hos modren - 2.-
{och hyreshjelp på halfår 5: samt anslag
på en gång till kläder 4 rd, som uppbäras af Bolivars hustru}:
8. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son {Johan
August} hos Soldaten Flack, hälften mot Gillberga S:n 3,33 1/3,
9. Afl. Törnbergs på Westermarken dotter, hos modren 3.-
10. förrymde Arbetskarlen P. G. Petterssons ett
barn hos modren - 1,40.
11. Tegelslagaren Lennholms 2 barn hos modren på
Gredby egor - 2-
{och hyreshjelp på halfår 5:}
12. f.d. Soldaten Bolivars dotterson - 3:-
13. ogifta Albertina Petterssons barns
understödjande beror på
Ordförandens bestämmande
14. Anders Perssons vid Råbergstorps Enkas son
{Albert} hos Jägaren Carl Eriksson i Olofshäll - 6,50.
15. Arbetskarlen Erikssons från Båtsmansbacken
3 barn hos föräldrarna, som hittills fått bo i
Lilla Lugnet, men nu skola flytta derifrån, då
mannen har arbetsförtjenst - 3,50.
16. Afl. Christina Catharina Carlsotters son {Johan
Adolf} hos hustru Norman - 8.-
samt extra anslag: af 4 á 5 rd till en vagn åt
den ofärdiga gossen; 1 rd 50 öre till väf och
biljetter till varma bad en gång i veckan
vid Eskilstuna Fattigvårdsinrättning.
17. Samma persons dotter {Alma Concordia} hos
hos mormodren Carl Olssons Enka vid Gärdtre - 4:-
{och 6 rd på halfår till kläder}.
18. Samma persons dotter {Emma Carolina} finnes
hos Statdrängen Lars Larssons hustru vid Wallby,
Kloster s:n; och skall barnfadren Lindström be-
tala för detsamma.
19. Faktoriarbetaren Borgmans Enkas 2 barn hos
Snickaren Nilssons Enka vid Åsby - 5.-
(Enkan underhåller ett barn sjelf.)
20. Afl. Sofia Andersdotters barn hos morfadren
vid Åsby Grindstuga - 4.-
(fadren Carl Flodin betalar dessutom 2 rd i mån.)
21. Sofia Persdotters 2:ne barn på Åsby egor:
{understöd för skolgång på halfår 10 rd}
22. Afl. Gelbgjutaren Westergrens på Westermarken 3:ne
barn - 7,50.
23. afl. Skolläraren S. W. Österbergs barn, hos modren:
{12 rd 50 öre i qvartalet.}
24. Enkan Christina Sofia Anderssons 4 barn i
Kohlsta - 4.-
25. Sjuklige inhysesmannen Gustaf Perssons vid
Hof 3 barn - 3.-

{§.4.}
Sedan räkning å lasarettskostnad för torpare-
gossen Carl Johan Källström erhållits å 42 rd 40 öre;
men ersättning derför till en del kan annorledes
erhållas; så förklarade Nämnden sig villig
att för nämnda ändamål anslå medel efter
omständigheterne intill 30 rd, att i första rummet
utgå af socknens sjukvårdsfond. -

{§.5.}
Landshöfdinge Embetet hade genom utslag
ogillat Nämndens påstående att Helgarö
socken måtte tillförbindas att till fattig-
vård emottaga Smidesarbetaren Carl Abra-
ham Dahlberg; och lät Nämnden dervid
bero.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D. Hermelin/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 juni 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104949.

Personrelationer