Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 september 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 september 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal nämn-
dens i Fors Socken sammanträde i
Sockenstugan den 24 September 1877.

Närvarande: Ordföranden G. A. Svedin
Vice Ordföranden P. G. Andersson samt
Herr A. G. Andersson i Kohlsta
Herr L. F. Ståhlberg vid Ståhlfors
Herr P. G. Haglund i Lundby och
A. F. Eriksson i Flacksta, hvarförutam
anmäldes förfall för J. E. Andersson vid Ståhlfors

{§ 1. }
Nämndens ledamöter Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
och Arrendatorn P. G. Pettersson i Gredby, hvilka utan an-
mäldt förfall från detta sammanträde uteblifvit fälldes
att hvardera böta Två Kronor till Kommunens kassa.

{§ 2. }
Följande förslag till Utgifts- och Inkomststat för Kommunen
för år 1878 upprättades.

{Utgifter: } Till fattigvården, förslagsvis 2.500:-
Fjerdningsmanslön 100:-
Ränta och amortering å jernvägsskulden 900:-
Till skrifmaterieeler och för protokollföring 100:-
Af Tingshusbyggnadsskyldige 18 7/8 mtl [mantal] á 2: 37:75
Af Väghållningsskyldige 22 3/8 mtl á 1:60 35:80
Till oförutsedda behof {460:-}
{Summa 4133:55.}

{Inkomster: } A) Till fattigvården: Uttaxering af 50 öre för man och
25 öre för qvinna 310:-
Af 13000 fyrkar á 13 öre 1690:-
samt lån af Rothoffska fonden { 500: } 2,500:-

B) Till Andra gemensamma behof: 13000 fyrkar á 12 öre 1,560:-
C) Af Hemman: Tingshusbyggnadsskyldige 18 7/8 á 2: 37:75.
Väghållningsskyldige 22 3/8 á 1:60 35:80
Summa 4133:55.

{§ 3. }
I enlighet med § 4 mom. 5 i Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning af den
20 Juli 1861 angående mantals- och skattskrifningarnes förrättande
utsågs Nämnden bland sina ledamöter P. G. Andersson i Kohlsta
att i egenskap af dess ombud å församlingens vägnar närvara
vid blifvande mantalsskrifning med Fors Socken för år 1878.

{§ 4. }
Nämnden beslöt att utom de i § 3 i protokollet för den 22
nästlidne Juni under N:o 40 bestämde 5 Kronor till kläder
för Gustafs Perssons i Hof mindre vetande son Carl Oskar
skulle ytterligare ett lika stort belopp eller 5 Kronor för
samma ändamål lemnas.

{§ 5. }
Föredrogs handlingarne i målet mellan Kommunalnämnden
och Eskilstuna Stad angående Jonas Anderssons från Flackersta
enka Anna på Westermarken ( N:o 57 f.d.); och ansåg nämn-
den, då ersättning lemnats för det till ifrågavarande enka
utbetalde understöd, samt staden derjemte erkänt
sin skyldighet att för framtiden om henne taga vård,
något vidare fullföljande af ifrågavarande mål ej vara er-
fordeligt, hvarom protokollsutdrag skulle till Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande öfverlämnas.

{§ 6. }
Uti ingifven skrift anhöll Byggmästaren J. W. Kajerdt att
få förhyra den del af Kloster och Fors församlingars fattig
hustomt, hvilken nu är obebygd. och erbjöd sig Herr Kajerdt
att härför erlägga en årlig hyra af 50 Kronor, till hvilken ansökning Klosters
Sockens Kommunal Nämnd för sin del lemnat bifall, hvilket
beslut Nämnden nu äfven biträdde på följande vilkor:

1:o Till Byggmästaren J. W. Kajerdt uthyres del af tomten,
som under senare åren varit brukad som kåltäppa,
dock så att erfoderligt tillträde till uthusen ej förhin-
dras.
2:o Tomten uthyres på ett års tid, räknadt från den 1:a näst
kommande Oktober detta år mot en årlig ersättning
af 50 Kronor; och skall uppsägning å någondera sidan
ske 3 månader före afflyttning i annat fall anses pro-
longation hafva egt rum.
3:o Som Herr Kajerdt uppgifvit sin afsigt vara att använda
tomten till upplagsplats skall Herr Kajerdt förbinda sig
iakttaga hvad lag och särskilda stadgar med afseende å
sådane upplagsplatser föreskrifva
4:o Skall Herr Kajerdt vara skyldig anbringa särskild inkörs-
grind från gatan till materialgården samt att hålla denna
gård afstängd från den öfriga delen af fattighustomten
i enlighet med skeende anvisning.
5:o Vid afträdandet af den förhyrda tomten skall densamma
lemnas afröjd samt tillika med stängsel i lika godt
skick som vid tillträdet.
Och beslöt Nämnden tillika såväl att lemna ordföranden
i uppdrag att härom träffa öfverenskommelse med Herr
Kajerdt som ock att ock att det Fors Socken tillkommande arren
debelopp 25 Kronor må vid hvarje arrende-års slut få förde-
las bland de i Socknens fattighus intagna hjon.

{§ 7. }
Detta protokoll justeras vid Nämndens nästa samman-
träde.
/A. Svedin. /
Uppläst och godkändt den 10 Oktober 1877.
/Lambert Fr: Ståhlberg /
/P, G, Anderson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 september 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104940.

Personrelationer