Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 oktober 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 oktober 1902

Anmärkning

{I Sockenstugan den 25 Oktober 1902.}

Närvarande: Nämndens samtliga leda-
möter utom Herr H. Lindhé.

{§131}
På derom framstäldt förslag beslöt
Nämnden att 50 par träskor skulle in-
köpas och betalas af hundskattemedel samt
fördelas på socknens skolor enligt skol-
inspektörens bestämmande.

[MARG: Träskor till skol-
barn.]

{§132}
I §108 omnämnde arbetaren C E Carls-
sons hustru hade numera aflidit och
erhöll mannen derföre 14 kronor i be-
grafningshjelp.

[MARG: C. E Karlsson
fr. Nyfors 18 (i Kloster)
begrafningshjelp]

{§133.}
Af ordföranden utbetald begrafnings-
hjelp till arbetaren C. G. Anderssons i
Lundby barns begrafning, 10 kronor, god-
kändes af Nämnden.

[MARG: C. G. Andersson Lundby
begrafningshjelp]

{§134.}
På grund af stationsbefälets anmälan
hade sinnessjuka flickan Elin Kristina
Lind från Sköldinge måst omhänderta-
gas å Eskilstuna centralstation och,
efter läkarens föreskrift, intagas vid Tack-
torp d. 12 dennes Sköldinge fattigvårdsstyrelse härom un-
derrättad hade begärt hennes hemsän-
dande samt räkning å för henne haf-
da kostnader, hvadan någon process der-om
icke skulle anställas.

[MARG: Elin K. Lind fr.
Sköldinge]

{§135}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses
ansökan om ersättning för å stadens fattig-
vårdsinrättning intagne smidesarbetaren
Carl August Timell; och skulle Timell, som
flere år vistats i Nyfors, hemtas till Tacktorp
samt vid förklaringens afgifvande försök

25/10 02

göras att nedbringa kostnaden enär Timell endast
vore intagen "på grund af nedsatta kroppskrafter".

[MARG: C. A Timell
till Tacktorp
{§169}]

{§136.}
Efter hållen undersökning afstyrkte distrikts
ledamoten vidare understöd till i §123 omnämn-
da enkan Clara Eriksson enär hennes söner
nu fått arbete. På grund deraf beslöt Nämnden
att något vidare understöd icke skall till
henne utgå.

[MARG: Clara Eriksson
fr. 45.
afsl. å understödsbeg.]

{§137}
Af vederbörande distriktsledamot
hade enkan Clara Math. Andersson i Nyfors
N:o 68, född 1859, som var sängliggande och hade
två minderåriga barn att försörja, fått
10 kronor. Denna utbetalning bifölls af
Nämnden, som beviljade henne ett understöd
af 10 kronor i månaden, tillsvidare från 1 November

[MARG: Clara Andersson
fr. N:o 68
understöd]

{§138}
På grund af distriktsledamotens tillstyrkan be-
viljades enkan Carin Hallqvist f 1836 fr. Carl Johanstorp
5 kronor i månaden tills sonen får något arbete.

[MARG: Carin Hallqvist
Carl Joh:s torp
understöd]

{§139}
Efter distriktsledamotens tillstyrkan beviljades
enkan Sofia Westerberg från Gustafsberg i Nyfors 5 kro-
nor i månaden, tillsvidare, hvarjemte två hennes
barn skulle erhålla kängor, att ersättas
af hundskattemedlen, och uppdrogs åt
distriktsledamoten att gå i författning
om deras anskaffning.

[MARG: S. Westerberg
fr Gustafsberg
understöd
& skodon af hundskatt]

{§140.}
Efter distriktsledamotens tillstyrkan be-
viljade Nämnden kängor åt tre af enkan
Johanna Westerbergs, från Nyfors N:o 15, i skol-
åldern varande barn, och skulle distrikts-
ledamoten gå i författning om anskaff-
ningen samt ersättning tagas af hund-
skattemedlen.

[MARG: Skodon af hundskatt]

25/10 02

{§141.}
Till några af Nämndens medlem-
mar hafva bekanta till i §99 omnämn-
da arbetaren Frans Oskar Eriksson vändt
sig med hemställan att Nämnden skulle
fråntaga honom hans barn på det att
detta möjligen skulle kunna undgå att
smittas af tuberkulos; men då Eriksson,
som är bosatt i Eskilstuna stad, icke
begärt någon hjelp eller ligger fattig-
vården till last ansåg sig Nämnden
sakna befogenhet att vidtaga en
sådan åtgärd.

[MARG: F. O. Erikssons barn
fråga om vård.
{§165}]

{§142}
Protokollet skulle justeras nästa
sammanträde.

[MARG: Protokollet]

{§143}
Ledamoten Herr H. Lindhé som utan
anmäldt förfall varit frånvarande vid
såväl detta som nästföregående sam-
manträde fäldes att härför böta tillsam-
mans fyra kronor, hvilka medel sko-
la användas till extra förplägning åt
hjonen vid fattiggården.

[MARG: Lindhé, böter.]

Som ofvan
/H. Persson/

J, E, Widlund./
/C, A, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 oktober 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104941.

Personrelationer