Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 september 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 september 1904

Anmärkning

{I Sockenstugan den 24 September 1904}

Närvarande: Nämndens ledamöter och suppleanter
Herr Englund, utom Herrar Larsson och
Lindhé, hvilkas förfall godkändes.

{§122}
I § 89 senast omnämnde J.G. Bergqvist, hvilken
betydligt förbättrats af den honom påkostade bad-
kuren, beviljades ännu ett kvartals hyra, 25 Kronor.

[MARG: J.G. Bergqvist]

{§123}
Af ordföranden utfärdad ansvarssedel för 9-åriga
elsa Andersson från Nyfors 112 vård å lasarettet god-
kändes (Syster till Alfr. A:n, § 108).

{§124.}
Af Herr C.G. Olsson i Albro hade salubjudits af-
verkningsrätten till 100 tunnland skog vid Här-
ningssjön för 4500 Kronor. Då emellertid
sockens införlifning med staden är så nära före-
stående beslöts att ej reflektera å anbudet, men
uppdrogs åt tillsyningsmännen att för en kost-
nad af högst 500 inköpa en mindre skogs-
park för 1906 - 07 års vedbehof vid fattiggården.

[MARG:Skog till Tacktorp]

{§125.}
Af Carin Stenbom i Husby socken född
1824 hade begäran framställts om understöd
ur Rothoffska fonden, men då hon ej fanns
upptagen å den testamentet bifogade förteck-
ningen kunde Nämnden ej bifalla hennes begäran.

[MARG:Carin Stenbom]

{§126}
Då det ställt sig särdeles dyrt att lega skräd-
dare till fattiggården beslöt på tillsyningsmännens
förslag att köpa färdiggjorda kläder, och uppdrogs
åt dem att gå i författning härom.

[MARG:Kläder till Tacktorp]

{§127}
Genom resolutioner hade Öfverståthållareämbetet
och länsstyrelserna i Örebro och Södermanlands
län förklarat att i § 6 här ofvan senast omnämnde
Erik Magnus Bäckman icke ägde hemortsrätt i Stockholm,
Sköllersta eller Jäder. Då någon annan bevisning för i målet

{24 September 1904}

gjorda yrkanden än Bäckmans egen utsago icke kunnat
anskaffas skulle målet icke vidare fullföljas.

[MARG:E.M. Bäckman]

{§128}
I § 33 senast omnämnde Lars Ludvig Landin, som i
Mars månad utskrefs från Tacktorp under vilkor att sådant
ej mer skulle ske om där åter blefve intagen, hade nu
på grund af sjukdom måst intagas vid fattiggården.

[MARG: L.L. Landin]
{§ 138}

{§129}
Af landstingskamreraren E. Ahlner hade begäran
framställts om blindafgift för å Tomteboda intagne gossen
Gottfrid Axel Fernström från Nyfors N:o 19; och skulle af-
giften förskotteras af Nämnden såvida fadern ej kunde
betala densamma.

[MARG:G.A. Fernström]
§ 100/05

{§130}
Vid efterforskning af delgifningsbevis rörande ut-
slaget om Ingerd Jansson hade upplysning erhållits
att dyligt utslag ej plägade delgifvas. För att förskaffa
Nämnden kännedom om den besvärshänvisning
som åtföljt utslaget beslöts införskaffa utslaget
samt framlägga detsamma för nästa ordina-
rie kommunalstämma. [§117]

[MARG:Ingerg Jansson]

{§131}
Trenne räkningar å förlossningskostnader
öfverlämnades till vederbörande distriktsledamot
för undersökning af betalningsförmågan hos
dem kostnaden gälde.

[MARG:Förlossningskostnad]

{§132.}
För sinnessjuka Hanna Lund från Nyfors
82, född den 30 Maj 1877, hade, då hon enligt lä-
karens utsago var i trängande behof af hospi-
talsvård, plats sökts å hospitalet i Nyköping
samt ansvarsförbindelse för hennes våd ut-
färdats. Dessa åtgärder godkändes nu af Nämnden.

{MARG: Hanna Lund]

{§133.}
Då behofvet af förnödenheter vid fattiggården
under nästa halfår icke var synnerligen stort beslöts att
verkställa erforderliga inköp.

[MARG:Förnödenheter till Tacktorp]

{24 September 1904}

{§134}
Nämnden beslöt att för Kommunalstäm-
man framlägga följande förslag till {Utgifts-
och inkomst stat för Fors socken år 1905.}

{Utgifter.}
A) {Till fattigvården:}
Lön och stat till föreståndare vid fattiggården 1500:-
lön och stat till piga vid fattiggården 350:-
Lön och stat till dräng vid fattiggården 475:-
Tillsyningsman vid fattiggården 200:-
Predikant vid fattiggården 100:-
Bokföring vid fattiggården 50:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 700:-
Onera 175:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 700:-
Onera 175:-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000:-
Underhåll af hjon utom anstalten 7500:-
Extra och oförutsedda utgifter {1950:-} 20000:-

B) {Till öfriga behof:}
Aflöningar: till brandrotemästare 30:-
Aflöningar till fjärdingsman 1200:-
Aflöningar till läkare 500:-
Aflöningar till polisman i Nyfors 1000:-
Aflöningar till vaccinationsföreståndare 50:-
Jura stolae och prästlönsuppbörden 200:-
Annonser, skrifmateriel och postporto 500:-
Protokolls- och räkenskapsföring hos komm. nämnd. 1200:-
Ränta och amortering af lånet ur Gallénska fonden 900:-
Ränta och amortering af lånet ur Postsparbanken 612:-
Extra och oförutsedda utgifter {1808:-} {8000:-}
{Kronor} {28000:-}

{Inkomster.}
A) {Som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkastning af fattiggården 2000:-
Inkomst af hjonens arbete 200:-
Brännvins- och bötesmedel {2000:-}
Transport 4200:-

{24 September 1904}

Transport 4200:-

Ersättning från främmande kommuner 400:-
Matlagsafgifter för Wästermarken 240:-
Hundskattemedel 500:-
Innestående på deposition jämte ränta {8160:-} 13500:-

B) {Att uttaxera:}
Till fattigvården:
af 140 300 fyrkar á 13 öre 18239:-
Afgår beräknad afkortning {3739:- 14500:-}

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 september 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104939.

Personrelationer