Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 oktober 1891

Anmärkning

{1891 den 24 Oktober}

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar S. Persson, H.Persson, Thorild
Westersson, Starck, Söderbäck, J.G.
Andersson och P.G. Andersson, hvare-
mot Herrar Jonsson och Korell ute-
blevo utan anmäldt förfall

§132.
På sätt §125 i protokollet för den 10
i denna månad innehåller hade nämn-
den beslutat att Sliparen F.Th. Vider-
holm vid Forsbomska vreten N:o 5 skulle
till detta sammanträde inkallas för det
han, på vaccinationsföreståndarens upp-
maning och oaktadt utfärdade kungörelser,
om vaccination, vägrat låta vaccinera
sina båda barn Emma Charlotta Laurentia,
född den 1 April 1885, och Ernst Eskil
Theodor, född den 4 April 1887; men hade
Viderholm icke iakttagit inställelse ej
heller anmält förfall; men som han enligt
intyg af Stämningsmännen C.A. Thorild
och C.W Blomquist blifvit den 16 i denna
månad behörigen kallad till inställelse
inför fann nämnden jemligt 55§ i
Kungl. Förordningen den 21 Mars 1862 an-
gående KommunalStyrelse på landet skä-
ligt döma honom att böta en Krona till
Kommunens Kassa, hvarjemte nämnden be
slöt att låta inkalla honom till
dess nästa sammanträde och detta vid
vite af tio Kronor för underlåtenhet att
hörsamma nämndens kallelse

[MARG:{F.Th. Viderholm}]

{1891 den 24 Oktober}

§133
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i länet utslag den 14 i denna
månad, hvarigenom Eskilstuna Stad
fått sig förelagdt ersätta kostnaden för
fattigvård till förre Skomakaren Adolf
Fredrik Stenberg; och skulle utslaget
delgifvas motparten mot behörigt be-
vis samt derefter till framtida efter
rättelse förvaras.

[MARG:{A.F. Stenberg
Eskilstuna}]

§134.
Ledamoten Herr F.T. Söderbäck
anmälde att till Grindstugan N.O 10 hos
åkaren Andersson inflyttat en enka Sö-
derberg med 6 barn hvilken enka förut
åtnjutit fattigvård af Eskilstuna Stad,
och att afsigten nu syntes vara att
vältra fattigvårdstungan för denna familj
öfver på Fors Socken; för närvarande fann
sig nämnden intet kunna åtgöra, men
skulle förhållandet af vederbörande leda-
mot noga öfvervakas, och behöriga åt-
gärder vidtagas, när tillfälle sig dertill
yppar.

[MARG:{Enkan Söderberg
Eskilstuna}]

§135
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde

Som ofvan

/A. Svedin/

Justeradt

/Sig. Starck/
/F.T. Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104937.

Personrelationer