Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors socken den
24 November 1873.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr C. J. Lundberg
Herr L. F. Ståhlberg
Herr P. G. Andersson
Herr P. G. Haglund
Herr A. F. Eriksson

herr Friherre Leijonhufvud och A Gust Andersson i Kohlsta hade
anmält förhinder.

{§.1.}
Sedan kyrkostämman med Fors´församling den
16 denne månad medgifvit att af Fors´Gal-
léenska donationsfond en summa af
FemtonTusen riksdaler riksmynt mot fem
procent årlig ränta och en procents årlig
amortering må utlånas till Fors´kommun
på en af Kongl. Maj:t föreskrifven återbetalnings-
tid af högst fyratio år; samt förvaltarne
af nämnda donationsfond afgifvit en
plan för amorteringen och ränteliquiderne,
deraf inhemtades, att sammanlagdt sex
procent skulle af socknen årligen inbetalas
med Niohundra riksdaler, då skulden
blefve till fullo inbetald på 37:de året eller
år 1910; så föredrogs nu åter detta ärende
till beredning.

Nämnden ansåg att kommunen borde godkänna
den amorteringsplan, som nu blifvit af långifvarne
föreslagen, ock skulle alltså till kommunalstäm-
man hemställa om bifall dertill.

I fråga åter om den erfoderliga skuldförbin-
delsens lydelse, der i långifvarne jemväl afgifvit
förslag, ansåg Nämnden att några smärre för-
ändringar deri borde vidtagas, åsyftande dels
förenkling dels ock ett förtydligande.

{§.2.}
Föredrogs åter den från sammanträdet den
30 sistlidne Oktober hvilande frågan, angående
Herr Faktori Styresmannen G. Blix framställning
det måtte Fors´kommun ersätta Carl Gustafs
Stad Gevärsfaktori dels fattigvårdskostnad
från och med år 1870 till närvarande tid;
och sedan Herr Faktori Styresmannen, nu när-
varande, lemnat upplysningar angående belop-
pet eller storleken af ifrågavarande kostnad,
fann Nämnden sig böra den gjorda framställ-
ningen bifall; varande det af Nämnden
sedan beslutadt angående underhållet af
Gevärsfaktoriets fattiga från närvarande tid.

Samma dag uppläst och jus-
steradt
/D. Hermelin/
/Carl Joh; Lundberg/
/P G Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104936.

Personrelationer