Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 september 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 september 1898

Anmärkning

{1898 24 Sept. i Sockenstugan}

Närvarande var
hela Nämnden
utom Herr C. Ax.
Borgström och H
Persson med an-
mäldt förfall.

§136.
Upplästes inför Nämnden en skrif-
velse från Länsstyrelsen med
anmälan att Smidesarbetaren Carl Aug.
Söderholm, senast omtalad i §125 härofvan,
skall erhålla vård å Nyköpings hospi-
tal, så snart plats varder derstädes le-
dig, hvartill ingen annan pröfvas vara
mera berättigad och hvarom Hospitals-
direktionen närmare komme att under-
rätta.

[MARG: {C. A. Söderholm
Hospital}]

§136.
Ordf. upplyste att ogifta Charlotta
Andersson från Hvilsta Oxladugård
i Fors s:n och senast omnämnd i §73
härifrån anhållit om ett månatligt uppfostrings-
bidrag af fyra kr. för ett sitt sist-
lidne vår födda barn; och beslöt
Nämnden uppdraga åt tillsynings-
männen att rådgöra med förestån-
daren, som kände till bemälde
qvinnas duglighet och uppförande se-
dan hennes vistelse vid Tacktorp,
huruvida det vore lämpligast att
intaga denna qvinna med barn
vid fattiggården eller bekosta ut-
ackorderingen för barnet.

[MARG: {Charlotta Andersson
Hvilsta Oxladugård}]

§137.
Upplystes inför Nämnden att
f. gardisten Karl Aug. Andersson
Hjelm med företeende af läka-

{1898 24 Sept. i Sockenstugan}

rebetyg om oförmögenhet tills-
vidare till själfförsörjning genom
eget arbete på grund af genom
gången akut ledgångsreumatism nu
anhållit att kommunen måtte
öfvertaga hans försörjning,
och beslöt Nämnden att Hjelm
skulle få intagas vid Tacktorp.

[MARG: {C. A. Hjelm
fr. Hvilsta Oxladugård}]

§138.
Med anledning af från Klosters
fattigvårdsstyrelse gjord hemställan att
härvarande fattigvårdsstyrelse måtte
utbetala utgifven lasarettsvård för
Enkan Anna Holmström,
sjuttio kronor; och beslöt Nämnden,
enär bemälde enka skulle hafva
aflyttat härifrån till Thorshälla med en
sin dotter och bott hos denna
de sista månaderna af år 1896,
så att hon i så fall bort der
mantalsskrifvits för sistlidet
år, i hvars början hon jemväl
fylde 60 år, att uppdraga åt Her-
rar C, A, Thorid och C Lindqvist
att hålla en närmare undersök-
ning, på hvilken, ifall den Kom-
me att leda till önskadt resul-
tat, blifvande förklaring skulle
komma att grunda sig.

[MARG: {Enkan Anna Holm
ström}]

§139
Upplystes att enkan Johanna
Berglund, som en följd af år haft
kontant understöd, nu ej längre
finge någon bostad utan
med Nämndens tillstånd
blifvit intagen vid Tacktorps
fattiggård

[MARG: {Enkan Johanna Berg-
lund till Tacktorp}]

{1898 24 Sept. i Sockenstugan}

§140
Inför Nämnden företrädde af-
lidne makarne Lännströms, af
församlingen hittills utackorde, flic-
ka Hulda, 11 år gammal, med an-
hållan att, enär hennes värdfolk
afflyttar inst. 1 October och hon samt hennes
broder ej kunnat anskaffa sig
sjelf bostad och de sålunda
stode utan tak öfver hufvud,
få blifva intagna vid Tack-
torp, hvilket af Nämnden
bifölls.

[MARG: {Lännströms 2:ne barn
till Tacktorp}]

§.141.
Nämnden beslöt gilla en
utbetalning af tolf kronor till
understödstagande, nu aflidne
arbetaren Björkman från Mamrelund
i Nyfors, äfvensom att enkan, på
grund af vederbörande distriktsleda-
mots anmälan om framställd
anhållan från hennes anhöriga
om hyreshjelp för henne med
Tio kronor i qvartal, skulle, då hon
så önskade, i stället intagas vid
Tacktorp.

[MARG: {Arb. Björkman, Ny
fors. begrafningshjelp}]

§142.
Företogs åter till behandling den från
Nämndens senaste sammanträde
uppskjutna frågan, §134, rörande
beslut öfver gjord framställning, att
Kommunen måtte för v. länsman-
nen anskaffa fri telefon; och
beslöt nu Nämnden att på grund
af de i bemälde § angifvna skäl
för sin del afslå ifgrågavarande
framställning

[MARG: {V. Länsman
telefonfrågan}]

{1898 24 Sept. i Sockenstugan}

§143
I till Nämnden ställd och
af frejedebetyg åtföljd ansökan
hade handlanden J. A. Olsson vid
Gröndal, Nyfors, anhållit om Nämndens
förord till att i sin handelslokal
i Gröndal få för afhemtning från
stället till allmänheten försälja svag-
dricka i mindre partier än 10 liter,
efter öfverläggning härom och med
hänsyn till bemälde lokals jem-
förelsevis afsides läge i förhållande
till de många invid hvarandra nyupp-
förda, stora och folkrika lägenheter, hvars
invånare i ansökningen hufvudsakligen
afses som blifvande afnämare och från
hvars centrum en dylik ansökan
antagligen inom kort kan vara att
förvänta, beslöt Nämnden att ej lemna
sitt förord till ansökan i fråga

[MARG: Svag{dricksförsäljning}]

§144
Inför Nämnden anmäldes att under-
stödstagaren F. O. Pettersson, som en
tid haft sitt arbete och underhåll
vid Thorlunda i Thorshälla socken men nu
vore i saknad af arbete och underhåll,
anhållit att åter få bli inta-
gen vid Tacktorp, hvilken anhållan
af Nämnden beviljades.

[MARG: {F. O. Pettersson till
Tacktorp}]

§145
Med anledning af en från Krono-
länsman R. Lindeberg till ordf.
i fattigvårdsstyrelsen ingången
skrifvelse med erinran från
Länsstyrelsen, att det måtte
föranstaltas om val af sådana
tillsyningsmän öfver bettlare, som omförmäles

{1898 24 Sept. i Sockenstugan}

i 39§ af fattigvårdsförordningen samt
att dessa för att kunna ordentligen full-
göra sitt uppdrag, jemlikt 39§ 2 mom.
i åberopade förordning samtidigt måtte
tillerkännas lämplig aflöning äfven-
som att före 25 inst Ooctober inkomma
till Kronolänsmannen med uppgift
på de valde tillsyningsmännen och
åt dem anslagen aflöning, så beslöt
nu Nämnden såvål att anställa ett
sådant val, hvarvid utsågos Herrar
Inspektor H. Dahlbom, Skogstorp, Be-
fallningsman C. A. Pettersson, Mesta och
Arrendator C. G. Sundqvist, Flacksta som
ock att åt dessa tillsyningsmän till-
erkänna lämplig aflöning, dels för
bettlares inforsling i enlighet med
gällande skjutslega, dels med tre kr.
i dagtraktamente för hvarje vid forslin-
gen nödig vårdare.

[MARG: {Tillsyningsmän
af bettlare}]

§146
Beslöts att detta protokoll
skulle justeras af Herrar C,
A, Thorild och C, Lindqvist.

[MARG: Protokoll]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/C, A, Lindqvist/

[MARG: Kontrollbok med
C Lindblom. Kinatorp]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 september 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104938.

Personrelationer