Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1893

Anmärkning

{1893 den 24 Mars i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter med undantag af Herr
S. Starck, hvilken anmälde förfall,
som af nämnden godkändes.

§30
Föredrogs ansökning från fattigvårdsSty
relsen i Eskilstuna om ersättning för
understöd som under sjukdom lemnats
enkan Anna Helena Larsson; och beslöt
nämnden bemyndiga ordföranden att i
afgifvande förklaring medgifva krafvets be-
fogenhet men framhålla dess egenskap af
endast tillfälligt,

[MARG: {Eskilstuna Stad}
om
{Anna H. Larsson}]

§31.
Till vaccinationsföreståndaren öfverlemna-
des nu en förteckning öfver ovaccinerade
barn inom kommunen, födda år 1892; och
beslöts att vaccination skall innevarande
år ega rum i Björktorps skola enligt
pastors i församlingen medgifvande, samt
taga sin början i medlet af Maj efter
samråd mellan vaccinationsföreståndaren
och vaccinatrisen.

[MARG: {Vaccinationen}]

§32.
Sedan fabriksarbetaren J. A. Ferner, som
sistlidet år å kommunens bekostnad vår-
dats å epidemiska sjukhuset i Eskils-
tuna lofvat att betala hälften af den
härför belöpande kostnad med aderton
kronor, så anmäldes nu att åter vore
sjuk och vårdades å lasarettet, hvadan
ingen utsigt funnes för beloppets ut-
fående, hvilket skulle i protokollet
antecknas.

[MARG: {J. A. Ferner}
{Ersättning f. Sjukvård}]

{1893 den 24 Mars i Sockenstugan}

§33.
Anmäldes att målaren C. E. A. Carlsson
från Brödraborg ännu icke till kommu-
nens kassa inbetalt det belopp af nio
Kronor, hvarför han häftar för sin
dotter Anna Marias hospitalsvård

[MARG: {C. E. A. Carlsson}
om
{hospitalsvård}]

§34.
I anledning af den ansökning Styrelsen fram
stält mot Stockholms Stad rörande enkan
Maxemiliana Mathilda Charlotta Wetter
ström hvarom §182 i protokollet för
den 28 December sistlidet handlar, hade
från Stockholms fattigvårdsnämnd kom
mit en skrifvelse såsom förklaring öfver
ansökningen; men som denna skrifvelse
icke innehåller medgifvande af den
gjorda framställningen i hela dess vidd
skulle ordföranden i afgifvande påmin-
nelser yrka bifall till ansökningen
samt utslag i målet.

[MARG: {M:a Math:a C. Wetterström}
{fr. Stockholm}]

§35.
Uppå gjord framställning beslöt nämn
den gilla till utbetalning af Kommunens
kassa ett belopp af tolf Kronor för
Smidespackaren P. A. Larssons från
Johanneberg begrafning. en af Larssons
efterlemnade hustru Betty Larsson,
gjord framställning om hyreshjelp
skulle tills vidare icke föranleda till
någon åtgärd, då hon nu ej fanns in
för nämnden närvarande.

[MARG: {P. A. Larsson vid}
{Johanneberg}]

§36.
I anledning af det beslut nämnden
fattat i §174 i protokollet för den

{1893 den 24 Mars i Sockenstugan}

28 sistlidne December om enkan Sofia
Augusta Anderssons förflyttande till
Tacktorps fattiggård meddelade nu
ordföranden, att det till bemälda enka
utgående understöd numera upphört,
och sålunda endast varit af tillfällig
beskaffenhet, hvadan fattigvårdsSty-
relsen icke öfver henne eger
husbondevälde.

[MARG: {Aug:a Andersson}
{Tacktorp}]

§37
Filhuggaren Tillbom vid Öbergska filfa-
briken hade gjort framställning, att hans
vid Tacktorp intagna syster Mathilda
Tillbom måtte varda från fattiggården
utskrifven, då han om henne ville taga
vård och försörja henne samt hålla henne
till ordning och arbete; efter öfverläggning
beslöt nämnden bevilja denna framställ-
ning dock att Tillbom skall affordras
förbindelse å den tid han vill henne
vårda samt att denna vård och underhål-
let blir af tillfredsställande beskaffenhet.

[MARG: {Mathilda Tillbom}
{fr. Tacktorp}]

§38
Anmäldes att torparen Johan Erik Eriks-
son från Nystugan såsom förbättrad blif-
vit från hospitalet utskrifven, hvadan
återstående hospitalsafgiften skulle
återfordras.

[MARG: {J. Er. Eriksson}
{fr. hospitalet}]

§39.
Nämnden beslöt godkänna till utbetal-
ning af kommunens kassa ett belopp
af 10 Kronor, som den 27 sistlidne febru-
ari lemnats till pigan Elfrida Albertina
Nilsson från Westermarken N:o 32, hvar-

{1893 den 24 Mars i Sockenstugan}

jemte henne beviljades ett månatligt un-
derstöd af tio Kronor att utgå från och
med den 1 April; Skolande understö-
det återsökas af Eskilstuna Stad
der Elfrida Nilsson anses ega hemorts-
rätt.

[MARG: {Elfr. Alb:a Nilsson}
{fr. Eskilstuna}]

§40.
Nämnden beslöt, att kostnaden för ett
till Karl Magnus Nilsson i Westermarken
N:o 2 utgifvet understöd i mjöl och gryn
skulle få utgå af kommunens kassa
med fyra Kronor 95 öre

[MARG: {C. M. Nilsson}
{understöd}]

§41
Vid företagen förnyad behandling af
i § 148 i protokollet för den 22 sistlidne
Oktober afhandlade ärende om löneför
höjning åt fattiggårdsföreståndaren be
slöt nämnden att hans årslön skall
höjas till 400 Kronor för år att utgå
från den 1 April

[MARG: {Fattiggårdsföreståndaren}
{löneförhöjning}]

§42.
I anseende till Styrkt Sjuklighet och
tilltagande bräcklighet beslöt nämnden
att understödet för Olof Ersson från
Rothoffska fonden skall höjas från
50 till 75 Kronor för år att taga
sin början den 1 instundande April.

[MARG: {Olof Ersson}
{Rothoffska fonden}]

§43.
Uppå gjord framställning beslöt
nämnden bevilja enkan Ulrika Ols-
dotter Jonsson (Lundqvist) gratial af
Rothoffska fonden af 50 Kronor per år
att utgå från den 1 April

[MARG: {Ulrika Olsdotter Jonsson}
{Rothoffska fonden}]

{1893 den 24 Mars i Sockenstugan}

§44
Föredrogs i och för förklarings afgif-
vande fattigvårds Styrelsens i Taxinge
Socken besvär öfver LänsStyrelsens
utslag om förre artilleristen Johan
August Olsson; och beslöt nämnden
gifva ordföranden i uppdrag att i af
gifvande förklaring yrka fastställelse
af utslaget.

[MARG: {Johan Aug Olsson}
{fr. Taxinge}]

§45.
Hos vederbörande distriktsledamot hade
enkan Pettersson i Erikslund gjort fram-
ställning om understöd; men i anledning
af förut fattadt beslut om denna enka skulle
ärendet hvila tills hon innfunne sig in-
för nämnden.

[MARG: {Enkan Pettersson}
{vid Erikslund}]

§46.
Beslöts att kostnaden för åtta lass ved
till Sofia Jonsdotter vid Lagersberg skall
gäldas af Rothoffska fondens medel med
8 Kronor.

[MARG: {Sofia Jonsdotter}
{Ved}]

§47.
Skol Rådets ordförande, prosten m.m
A. Sjöholm, företrädde inför nämnden för
att afhandla frågan rörande inrättande af småskolan vid
Tacktorp; och beslöts att hyressum-
man för skollokalen jemte rum
för lärarinnan skall utgå med 250
Kronor för år, eldning af båda rummen samt
städning af sjelfva skollokalen deri inbegripet; der-
jemte skall Skol Rådet ersätta de
kostnader, som blifva en följd af
förbättring, inredning eller ändring
af lokalerna för sitt blifvande

{1893 den 24 Mars i Sockenstugan}

ändamål och som annars icke varit er-
forderliga.

[MARG: {Småskola vid}
{Tacktorp}

Som ofvan
/A. Svedin./

justeradt
/C. A. Thorild/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104930.

Personrelationer