Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1883

Anmärkning

{1883 den 24 Mars }

N:de: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. G. Andersson i Kohlsta
A. G. Andersson i Kohlsta
A. F. Eriksson i Flacksta
C. G. Pettersson i Gredby
E. Eriksson i Tacktorp
F. Persson i Faskunge

§ 11.
Nämnden beslöt att underhållet till förre
Sliparen A. Fahlberg, som är sängliggande
sjuk, skall från och med den 1:a näst-
kommande April utgå med 6 Kronor i
månaden, hvarjemte Fahlbergs hustru, nu
inför nämnden närvarande, erhöll till-
fälligt understöd med tre Kronor, hvarje-
te denna familj nu skall erhålla 1/2 f:n ved,
[MARG:{ Aug Fahlberg.} ]

{1883 den 24 Mars }
§ 12
Sliparen Nordholms hustru infann sig och
begärde bidrag till underhåll af sin moder
Maria Christina Jonsson, hvilken är född
år 1813 samt mantalsskrifven i Westervik,
der hon lärer ega hemortsrätt; efter öfver-
läggning beslöt nämnden att då Nordholm
befinner sig i sådana omständigheter att
han synes kunna försörja sin svärmor
samt dessutom är boende å Westermarken
så att det tillkommer Eskilstuna Stads
fattigvårdsStyrelse att i första hand pröf-
va behofvet af understöd, så hänvisade nämn-
den sökanden att hänvända sig till Stadens
fattigvårdsstyrelse
[MARG:{Maria Christina Jonsson
å Westermarken.}]

§ 13
Maskinisten Pettersson vid Ekeby i Thorshälla
Socken infann sig och begärde understöd
för sin fader Per Olsson från Backa,
hvilken numera är boende hos sin förenämn-
de son; efter öfverläggning och sedan upp-
lyst och kändt vore, att maskinisten Pettersson
är barnlös och i bergeliga omständig-
heter beslöt nämnden med stöd af före-
skriften i 3 § af gällande Kongl.Förord-
ning om fattigvården i Riket, att under-
stöd icke skall tilldelas Per Olsson i
Backa.
[MARG: { Per Olsson i Backa.}]

§ 14
Beslöts att åt Carl Edvard Engström,
som är utackorderad hos Smeden Ekholm
å Kohlsta egor skall tilldelas en full-
ständig beklädnad af rock, byxor.
och väst samt ett par skor, hvilket
skall betalas af Kommunens kassa.
[MARG:{ Edvard Engström.}]

{1883 den 24 Mars }
§ 15.
Föredrogs ombudsmannens vid allmänna barn
huset i Stockholm ansökning derom, att
Fors Kommun måtte åläggas att från barnhu-
set låta afhämta flickebarnet Anna Maria,
dotter till å Straffängelset å Norrmalm in
tagna Straffången Mathilda Charlotta Till-
bom här från Kommunen, eller ock att
låta å barnhuset inlösa sagda barn för
en afgift af 400 Kronor; efter öfverlägg
ning beslöt nämnden gifva ordföranden i
uppdrag att verkställa denna inlösning
[MARG:{ Mathilda Tillbom }]

§ 16
I anledning af derom genom Konungens Befall-
ningshafvandes remiss erhållen föreskrift att
afgifva yttrande öfver en från enkefru
M. Freese i Eskilstuna ankommen och af stads-
fullmäktige i derstädes förordad ansökning
om rätt till bedrifvande af värdshusrörelse med
utskänkning af spritdrycker vid sommarlust-
stället Sommarro i Fors Socken under instun-
dande sommarmånader, Maj- September, före-
drogs nu denna ansökning med tillhörande hand-
lingar, hvarvid jemväl upplästes en till ordfö-
randen inkommen skrift, undertecknad af dels
egarne till de Sommarro angränsande lägenhe-
terna Fridhem, Johanneberg och Knoptorp,
Slagtaren G. Larsson och Trädgårdsmästaren A.
Söderqvist, dels ock af hyresgäster vid förstnämn
da ställe, Maskiningeniören [Sam. Butts,] Werk-
mästare [W. Retts] och Banmästaren A. Dahl-
ström, i hvilken skrift de anhålla, att nämnden
måtte söka verka derhän, att värdshusrörelse
med utskänkning af spritdrycker icke vidare
måtte få ega rum vid förenämnda lustställe,

{1883 den 24 Mars }
emedan derigenom förorsakas, att hemtrefnaden
vid deras egande eller beboende lägenheter störs samt
ohägn föröfvas af okynnes personer och löst
folk synnerligast under Sön- och Helgdagar.
Efter med anledning häraf hållen öfverläggning
beslöt nämnden- i betraktande deraf, att de
nu framhållna olägenheterna äro gemensamma
för alla i närheten af staden boende personer,
då under den vackrare årstiden en mängd per-
soner och deribland en stor del halfvuxna
ynglingar söka sig utom stadens område, samt
dessa antydda olägenheter icke skulle på det
sätt i den ingifna skriften förmenas, undan-
rödjas och då föröfrigt de åberopade olägen-
heterna väl icke torde härröra af de personer, som
besöka värdshuset eller för hvilka detsamma
är afsedt samt genom vidtagna anordningar att
synes i möjligaste mån vara sörjdt för upp-
rätthållande af god ordning, hvilken icke heller kan
anses vara äfventyrad genom bifall till an-
sökningen i fråga - att såsom sitt yttran-
de förklarade sig sakna skäl afstyrka
bifall till den gjorda ansökningen.
[MARG:{ Sommarro. }]

§ 17.
Herrar A. G. Andersson och P. G. Anders
son utsågos att Onsdagen den 28 dennes
justera detta protokoll.
[MARG:{Protokollet.}]
Som ofvan.
/A, Svedin,/
/A; G; Andersson /
/P, G, Anderson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104929.

Personrelationer