Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1905

Anmärkning

{I Prästgården den 24 Mars 1905.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamö-
ter utom Herrar Kåberg och
Starck,af hvilka den först-
nämnde icke anmält för-
fall och på grund däraf
fälldes att för sin ute-
varo böta två Kronor,
som skola användas till
extra förplägning åt hjonen
vid fattiggården.

[MARG:Böter. Bet 27/5]


{§ 42.}
För Nämnden företrädde i § 166 af
1904 års protokoll omnmnda enkan
Anna Serafia Eriksson,från Nyfors N:o 13,
och anhöll om ytterligare understöd till
sig och barnen, enär hon ej kunde reda
sig på förut beviljade 25 Kronor i kvar-
talet.På grund af särskildt ömman-
de omständigheter beslöt Nämnden att hon
tillsvidare skulle,utöfver hyresbidraget,
erhålla 5 Kronor i månaden, samt
att beslut sedermera skulle fattas,huru-
vida familjen borde intagas vid fattig-
gården eller ej.

[MARG:Anna Serafia Eriksson]


{§ 43.}
I §179 senast omnämnde Johan Gustaf
Bergqvist inställde sig, och anhöll om
hyresbidrag,hvilket beviljades, till i först-
nämnda § upptaget belopp 25 Kronor,
hvarjämte Bergqvist äfven i år skul-
le beredas tillfälle att genomgå en bad-
kur vid Bie på kommunens bekostnad.

[MARG:J.G.Bergqvist
§164]


{§ 44.}
För Nämnden företrädde enkan Em-
ma Landin från Lindtorp och anhöll om
hyresbidrag;och skulle beslut härom
fattas efter det distriktsledamoten inhäm-

{24.3. 05}

tat närmare upplysningar om hennes
förmåga att försörja sig.

[MARG:Emma Landin
§86]


{§ 45.}
Delgafs Nämnden revisorernas be-
rättelse öfver verkstäld granskning af
1904 års räkanskaper,hvaruti de,under
tillstyrkande af ansvarsfrihet,påpekat,
dels att ej legitimerad veterinär anlitats
vid ett tillfälle då en häst insjuknat vid
Tacktorp,utan "läkarearevode" i stället ut-
gått till hyrkusken Åberg i Nyfors,dels
ock att Nämnden icke ställt sig Stäm-
mans beslut till efterrättelse,rörande
upphandlingar för fattiggårdens räkning.
Då båda anmärkningarna voro grundade
skulle någon förklaring öfver dem icke
afges,så vida ej sådan vid Stämman komme att begäras.

[MARG:Revisionsberättelsen]


{§ 46.}
På grund af annonsering rörande för-
nödenheter till fattiggården hade till sam-
manträdet inkommit anbud från Herrar
F.O.Nilsson i Eskilstuna och G. E. Qvick
Nyfors samt Mälarmejeriet å leveransen däraf.Med anledning
häraf uppdrog Nämnden
åt tillsyningsmännen att i samråd
med föreståndaren pröfva anbuden och antaga
det eller de som de kunde finna
vara för socknen förmånligast.

[MARG:Upphandling af
förnödenheter]


{§ 47}
Föredrogs och godkänndes utspisningslista för
hjonen vid fattiggården, att tillämpas tills vidare
med de ändringar, som kunna betingas af till-
gången å gårdens egna produkter,då utbyte i
lämpliga delar kan äga rum.

[MARG:Utspisningslista]

{§ 48.}
Godkändes utfärdad ansvarsförbindelse för flic-
kan Eva Lundborgs fr. Nyfors 45 lasarettsvård från den 13 inne-
varande Mars.

[MARG:Eva Lundborg]

{24.3.05.}

{§ 49.}
Från sysslomannen vid Flens lasarett hade
anhållan gjorts om ansvarsförbindelse för skräddaren
Carl Aug. Hårds vård å lasarettet,men då
Hård ej bott i Nyfors N:o 12 sedan 1899 ansåg
Nämnden att han bort under dessa mellan-
liggande år förvärfva hemortsrätt annorstä-
des,hvadan sysslomannen hänvisades till Flens
fattigvårdsstyrelse för erhållande af ansvars-
förbindelse

[MARG:C:A.Hård]


{§ 50.}
För lasarettsvård åt flickan Clara Sofia
Carlsson från Nyfors 82,född 1881,hade an-
svarsförbindelse utfärdats,men då hon hit-
flyttat från Eskilstuna stad i Oktober 1904
skulle detta samhälle sökas för kostna-
den.

[MARG:Clara Sofia Carlsson
§92]

{§ 51}
Af Herr A.F.Eriksson i Flacksta
hade salubjudits ett parti sekunda barr-ved,cirka 100
famnar, till pris af.Kronor 6:50 pr famn;
och beslöt Nämnden,som först ville se
veden,att uppgöra affären vid Juni-
sammanträdet å fattiggården,i hän-
delse veden,då fortfarande voro till salu.

[MARG:Ved till Tacktorp
§75]


{§ 52.}
Åt ordföranden uppdrogs att till,
högsta pris,som kunde betingas,för-
sälja fattiggårdens öfverflödiga för-
råd af potatis, nu uppskattadt till
15 a´16 tunnor.

[MARG:Försäljning af potatis]

{§ 53}
Räkning å för Henrik Andersson i Nyfors
N:o 82 inköpt skjortväf m m godkändes till betalning.

[MARG:Henr.Andersson]

{§54.}
Till sonens åt i § 36 här ofvan omnämnda
Anna Carlsson,Oskar Edvins begrafning hade
utbetalts 12 Kronor,hvilket godkändes.

[MARG:Oskar Edvin Carlsson
§147]

{24.3.05}

{§55}
Föredrogs och lades till handlingarna
Länsstyrelsens utslag af 15 dennes,med åläggan
de för Fors socken att ersätta Stockholms
stad för i § 31 här ofvan senast omnämn-
de Erik Magnus Bäckmans vårdande å stadens
försörjningsinrättning.

[MARG:Er.Magn.Bäckman]

{§ 56.}
Föredrogs och lades till handlingarnar Läns-
styrelsens utslag af den 21 dennes,med åläg-
gande för Fors socken att ersätta Norrköpings
stad 83 Kronor för i § 11 af 1904 års proto-
koll omnämnde Alfred Teodor Strands vård
å stadens försörjningsinrättning.

[MARG:Alfr.Th.Strand]

{§ 57.}
Till enkan Mathilda Danielssons i Anders-
lunda 10-åriga dotter Elsa beviljade Nämnden medel
till ett af läkare föreskrifvet knäbandage,
som enligt uppgift af instrumentmakare
Jansson i Eskilstuna skulle kosta 40 Kronor.

[MARG:Elsa Danielsson]


{§ 58.}
Då vid Nyfors skolor finnas en hel
del förut för hundskattemedel nu utnötta
träskor beslöt Nämnden att,mot kostnadens
bestridande af samma medel,låta repare-
ra desamma,där sådant kunde ske.

[MARG:Träskor till Nyfors]

{§ 59}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan
/H.Persson/

Justeradt
/C.Hylten-Cavallius/

/C.A.Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104931.

Personrelationer